Silnice mosty 2021, 3, 40-43

Ing. Josef Šejnoha; Ředitelství silnic a dálnic ČR

Metodou BIM (Building Information Modeling/Management) se Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) aktivně zabývá již od roku 2017, a to v souladu s požadavky dokumentu Koncepce BIM v České republice, schváleným usnesením vlády ČR č. 682 ze dne 25. září 2017, resp. jeho aktualizací ze dne 18. ledna 2021, usnesení č. 41. Jedním z uložených úkolů je zadávání, tvorba a vyhodnocování tzv. pilotních projektů BIM (PP BIM).


Pilotní projekty BIM staveb ŘSD ČR

V roce 2019 byly zadány Úsekem výstavby Generálního ředitelství ŘSD ČR tři PP BIM pro oblast před-přípravy a přípravy staveb, tj. Studie a Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Jednalo se pokračování v nastaveném principu z předešlých let, a to o ověřování metody BIM v investiční přípravě staveb. Byly zadány, vysoutěženy a zpracovány tyto pilotní projekty:

  • D35 Staré Město – Mohelnice (model vybraných částí stavby, Studie)
  • I/34 Pelhřimov, západní obchvat (model vybraných částí stavby, DUR)
  • D11 1109 Trutnov – státní hranice (model vybraných částí stavby, DUR)

Ve 4Q roku 2020 byly dokončeny a odevzdány další tři PP BIM, které byly zadány koncem roku 2019. Jednalo se o tyto tři projekty, které měly za cíl ověřit metodu BIM ve stupni Dokumentace pro vydání stavebního povolení:

  • D35 Opatovice nad Labem – Časy (model vybraných částí stavby)
  • D3 310/II Hodějovice – Třebonín (model vybraných částí stavby)
  • D11 1106.1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem (model vybraných částí stavby)

Začátkem roku 2021 byly zadány poslední dva PP BIM s termínem dokončení 10/2021. Tyto pilotní projekty jsou zaměřené na analýzu problematiky BIM ve stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby a jedná se o:

  • D35 Časy – Ostrov (model vybraných částí stavby)
Obrázek 1: Informační model části projektu PDPS stavby „D35 Časy – Ostrov“ (autor: HBH Projekt spol. s r.o.)
Obrázek 2: Informační model části projektu PDPS stavby „D35 Časy – Ostrov“ (autor: HBH Projekt spol. s r.o.)

Zadáním projektu bylo převedení vybraných částí projektové dokumentace PDPS do podoby informačního modelu. Byly vybrány tři specifické části dálnice zahrnující MÚK, dálnici ve volné trase včetně dálničních odpočívek a úsek s mostem přes železniční soutratí.

  • I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – etapa I. (model celé stavby)
Obrázek 3: Informační model projektu PDPS stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – etapa I.“ (autor: cadconsulting, spol. s r.o.)
Obrázek 4: Informační model projektu PDPS stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – etapa I.“ (autor: cadconsulting, spol. s r.o.)

Tento PP BIM zahrnuje tvorbu informačního modelu celé stavby směrově rozdělené intravilánové komunikace I/42. Dále obsahuje souběh s tramvajovou tratí a množství stavebních objektů inženýrských sítí. Jedná se o značně komplexní IM.

Oba tyto projekty se aktuálně nacházejí ve fázi tvorby IFC modelů jednotlivých stavebních objektů, doplňování negrafických informací dle Datového standardu a tvorby sloučeného (federativního) modelu. Následovat bude, stejně jako u všech ostatních PP BIM, vyhodnocení poznatků, zhodnocení metodik a souhrn doporučení.

Realizací posledních dvou PP BIM pro stupeň PDPS byla zmapována problematika BIM pro oblast přípravy staveb. Zásadní vliv pro nastavení detailních požadavků na smluvně požadované BIM výstupy ovšem budou mít až požadavky plynoucí z digitálního stavebního řízení. Pro tuto chvíli nám konkrétní požadavky nejsou známé, tudíž nelze finalizovat ani požadavky pro Zhotovitele projektových dokumentací.

V oblasti zadávání PP BIM došlo k výraznému posunu ve zrychlení zadávacích řízení konkrétních projektů díky definici požadavků na BIM jako součást Rámcových dohod na projektové práce. V souvislosti s uzavřením této Rámcové dohody bylo již v roce 2020 přistoupeno k vypisování či přípravě veřejných zakázek PP BIM jakožto součást standardních projektových prací staveb v gesci regionálních organizačních složek ŘSD ČR (Správy a Závody). Celkově se jedná o 16 pilotních projektů ve stupních přípravy DSP a PDSP, aktuálně v různých fázích zadání a zpracování.

Obrázek 5: Informační model projektu PDPS stavby „I/11 Postřelmov – Chromeč“(autor: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.)
Obrázek 6: Informační model projektu DSP stavby „I/57 Linhartovy“ (autor: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.)

Společným znakem těchto PP BIM je skutečnost, že jsou tvořeny paralelně s tvorbou „klasické“ 2D projektové dokumentace, nikoliv zpětně z již hotových projektových dokumentací připravených či zrealizovaných staveb tak, jak tomu byl v případě PP BIM zadávaných Generálním ředitelstvím ŘSD ČR. Ty měly za cíl definovat metodické principy tvorby informačního modelu pro projekty zadávané z regionálních organizačních jednotek.

Logicky dalším krokem jsou PP BIM pro fázi realizace stavby, kde se předpokládá především důraz na Dokument management a digitalizaci procesů při realizaci stavby, tj. především různá předávací a schvalovací workflow mezi smluvními stranami. Pro fázi realizaci stavby je prozatím spuštěný pouze jeden pilotní projekt.


Geometrie modelu

Pilotní projekty BIM staveb ŘSD ČR slouží primárně jako zdroj poznání v oblasti tvorby informačního modelu, a především pro identifikaci problematických míst či praktických omezení v oblasti použitých SW vybavení, a především specifik silničních staveb obecně. Mezi prozatím identifikované komplikace je třeba zahrnout roztříštěnost a určitou vzájemnou nekompatibilitu SW nástrojů používaných při návrhu a tvorbě projektové dokumentace, z čehož plyne i rozdílný přístup k tvorbě samotné 3D geometrie modelu a s tím související rozdíly v „kvalitě“ odevzdávaných modelů. V tomto světle je ovšem nutné poznamenat, že i s rostoucím povědomím a zkušenostmi z PP BIM je patrný značný posun v kvalitativní stránce tvořených 3D modelů, a to u většiny Zhotovitelů pilotních projektů. Nicméně je zřejmé, že právě otázka sjednocení grafického vzhledu, podrobnosti geometrie pro konkrétní stupně projektové dokumentace a vazba na datové standardy je zcela zásadní pro standardizaci a nastavení pravidel pro odevzdávané informační modely. S tím souvisí i standardizace konvence názvů souborů a automatizace validace informačních modelů ve formátu IFC.


Datová standardizace

Primárním předpokladem pro využívání informačního modelu je jednotná datová struktura, tj. jednotný Datový standard (DS). V rámci resortu dopravy je DS tvořený týmem při SFDI. Jedná se o DS zastřešující datovou standardizaci v souladu s legislativními požadavky platnými pro tvorbu projektové dokumentace v různých stupních, ale i požadavky na realizační dokumentaci staveb (RDS). Především pro fázi správy majetku je ovšem nutné DS rozšířit o specifické požadavky na data správců konkrétních prvků infrastruktury, tj. majetkových správců a jednotlivých profesních specialistů ŘSD ČR a interních agendových systémů. Výsledným interním DS pak bude datový standard pro tvorbu digitální dokumentace skutečného provedení stavby (DDSPS). Definice tohoto standardu aktuálně na ŘSD ČR probíhá v koordinaci s několika dalšími interními digitalizačními projekty. Datový standard DDSPS by měl být vstupem do PP BIM staveb ve fázi realizace, které by měly (obdobně, jako předchozí PP BIM pro fázi přípravy staveb) prověřit požadavky, možnosti a přínosy metody BIM při realizaci stavby a tvorby tzv. „digitálního dvojčete“ reálné stavby.


Společné datové prostředí

Společné datové prostředí (CDE) bylo nasazeno ve všech PP BIM na straně Zhotovitele. To umožnilo Objednateli se seznámit alespoň se základními principy a funkcionalitami několika systémů, a to jak od zahraničních, tak i domácích vendorů. Všechna použitá řešení splnila požadavky na ukládání, verzování, předávání a připomínkování dokumentací a informačního modelu, a zároveň se jasně identifikovaly silné i slabší stránky jednotlivých řešení. I zde byly shledány rozdíly v použitelnosti některých funkcionalit a jejich praktického využití v prostředí investorské organizace, např. rozdílný přístup k revizím (připomínkování) dokumentů či logice uživatelského prostředí.


Interní integrace a implementace metody BIM

Pilotní projekty BIM staveb ŘSD ČR přinesly mnoho poznatků o řešené problematice především v oblasti investiční přípravy staveb, ale i tak jsou dobře aplikovatelné do dalších fází životního cyklu stavby. Samotná implementace metody BIM ovlivňuje celou řadu interních agendových systémů, které ŘSD ČR připravuje. Jedná se o klíčový proces, u kterého je již dnes zcela zřejmé, že bude časově i odborně značně náročný. Pro hledání vzájemných kompatibilit a vztahů mezi systémy se využívají interní projekty mapující jednotlivé zájmové oblasti.


Závěr

Jak již bylo řečeno, PP BIM staveb ŘSD ČR slouží především jako zdroj poznání problematiky metody BIM. Jednotlivé PP BIM jsou postupně vyhodnocovány a jejich výstupy a poznatky jsou konsolidovány, jednak jako souhrn požadavků ŘSD ČR k doplnění jednotlivých metodik SFDI, tak i jako vstupy pro „Strategii BIM“ na ŘSD ČR. Ta zahrnuje další oblasti a agendy organizace, na které má implementace metody BIM vliv a které bude nutné podrobně rozpracovat za pomoci interních projektů. Jedná se o tyto oblasti:

1) Nastavení školení a průběžného vzdělávání zaměstnanců v oblasti BIM

2) Úprava smluvních podmínek rámcových dohod a vzorů smluv

3) Pilotní projekty a jejich vyhodnocování, integrace interních systémů

4) Organizační aspekty, personální zajištění nových, zajištění technického vybavení

5) Datový standard (DDSPS) a jeho ověření na interních projektech

6) Implementace Společného datového prostředí (CDE)

7) Propagace naší práce v oblasti BIM

Samozřejmě je třeba pokračovat i v již probíhajících činnostech, jako je spolupráce s resortními organizacemi, ale i s dalšími domácími i zahraničními institucemi.

Těmito úkoly se ŘSD ČR intenzivně zabývá, a to vše s cílem naplnit požadavky a vize v oblasti digitalizace interních procesů, ale i obecně v rámci digitalizace silničního stavitelství. V přeneseném slova smyslu být dostatečně připraveni k termínu pro povinné a rutinní používání metody BIM ve veřejné investorské sféře.