Silnice mosty 2021, 3, 14

Zpracoval: Ing. Ivo Dušek

Čtyřicáté první jednání týmu č. 8 Sdružení pro výstavbu silnic se konalo dne 24. 6. 2021 v penzionu pod záštitou společnosti EUROVIA CS, a.s. Jednání bylo prezenčně přítomno 21 účastníků, 17 účastníků bylo přihlášeno on-line, 5 členů se nezúčastnilo a 5 členů se omluvilo.

Na úvod jednání týmu přivítal všechny přítomné vedoucí týmu Ing. Petr Škoda.

Informace ze Sdružení pro výstavbu silnic

Ing. Petr Svoboda (jednatel Sdružení) seznámil přítomné s činností Sdružení za uplynulé období od konání minulého týmu a zrekapituloval nejdůležitější aktivity. Podrobný výčet informací jsou uváděny v jiné části zpravodaje nebo jsou přímo předávány všem členům prostřednictvím pravidelných informací pro členy.

Evropské a české normy pro stavbu vozovek, předpisy státní majetkové správy (TKP, TP…)

Nosným tématem byla problematika předpisů v oboru pozemních komunikací, jejich aplikace v praxi a další technické informace z oboru.

Ing. Marie Birnbaumová přítomné informovala o činnosti v pracovní skupině WG 3 za poslední období od minulého týmu a zrekapitulovala přehled a aktuální stav norem této pracovní skupiny.

Z kompletního výčtu norem, který byl přílohou zápisu z jednání týmu uvádím jen základní normy pro cementobetonové kryty:

ČSN EN 13877-1 Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály (2013);

ČSN EN 13877-2 Cementobetonové kryty – Část 2: Funkční požadavky (2013);

ČSN EN 13877-3 Cementobetonové kryty – Část 3: Specifikace pro kluzné trny (2006).

Návrhy aktualizovaných znění EN 13877-1 a EN 13877-2 byly v dubnu rozeslány k připomínkám. Za ČR byly připomínky zaslány a byly řešeny na on-line jednání dne 21. 5. 2021.

Návrh aktualizovaného znění EN 13877-3 je připraven také, ale bylo rozhodnuto podat žádost o zařazení nové položky do plánu současně se zkušební normou EN 13863-5 Stanovení namáhání kluzných trnů v cementobetonovém krytu, na kterou se revidovaná EN 13877-3 odvolává. Změny byly provedeny také v příloze ZA, což je bez změny mandátu problém, nelze zařadit novou vlastnost, která není pod mandátem.

EN 13877-1 Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály − revidované znění je připraveno pro odsouhlasení (CEN Enquiry) a ve srovnání s předchozím vydáním byly provedeny následující technické úpravy:

 • byly aktualizovány normativní odkazy,
 • byla upravena oblast působnosti (ale pouze formálně, význam zůstává stejný),
 • byla odstraněna definice hubeného betonu,
 • byly odstraněny požadavky na objemovou hmotnost čerstvého betonu, vynechán celý původní čl. 5.2.2,
 • požadavky na obsah částic menších než 0,25 mm byly změněny na požadavky na obsah částic menší než 0,125 mm, ale na základě připomínek ČR se vrátí zpět,
 • byl zařazen článek o ocelových vláknech (musí splňovat EN 14889-1 a předpisy v místě použití),
 • poznámky v tabulce 1 Třídy pevnosti v příčném tahu byly aktualizovány (pokud to dovolují národní předpisy, lze posuzovat charakteristickou pevnost i v jiném stáří než 28 dní),
 • tabulka 3 − Rozměry pro kotevní tyče byla odstraněna (v textu jsou uvedeny minimální rozměry, délka min. 500 mm a průměr min. 10 mm),
 • k normativním odkazům byly přidány EN 197-1, EN 13863-6 a EN 14889-1,
 • článek Bibliografie byl odstraněn.

EN 13877-2 Cementobetonové kryty – Část 2: Funkční požadavky − revidované znění je připraveno pro odsouhlasení (CEN Enquiry) a ve srovnání s předchozím vydáním byly provedeny následující technické úpravy:

 • byly aktualizovány normativní odkazy,
 • byla vypuštěna definice spojitě vyztuženého podkladního betonu (CRCB),
 • jednotky pevnosti byly aktualizovány z N/mm2 na MPa (to jsme si ale upravili sami již v minulém vydání),
 • byla vylepšena omezující podmínka vzniku trhlin v nevyztužených CB krytech se spárami (vydání z roku 2013 „Nevyztužené CBK se spárami nesmí mít velké trhliny, zhoršující jejich únosnost“, revize „Nevyztužené CBK se spárami nesmí mít trhliny zhoršující jejich únosnost nebo životnost“),
 • mohou být použity alternativní metody k EN 12390 pro pevnost v příčném tahu na vývrtech, pokud jsou definovány příslušnou národní normou nebo předpisy v místě použití, upraven celý článek 4.2.3,
 • za tabulku 3 Pevnost v příčném tahu na vývrtech byla přidána poznámka, která ji vysvětluje a umožnuje i mezilehlé třídy,
 • tabulka s kategoriemi tolerancí tloušťky CB krytu byla odstraněna a nahrazena textem („Žádná jednotlivá hodnota nesmí být menší než: projektovaná tloušťka minus hodnota vycházející z přesnosti podkladní vrstvy − např. 10 mm až 25 mm nebo procentuální hodnota z projektované tloušťky např. 95 % nebo 90 %.“),
 • je vložena poznámka: „Příliš přísné požadavky na jednotlivou hodnotu měření vedou k tlustšímu krytu a tím k nedodržení projektované výšky, vyšší úrovni povrchu.“,
 • mohou být použity alternativní metody k CEN/TS 12390-9 pro zkoušku odolnosti proti mrazu a tání, pokud jsou definovány příslušnými normami nebo předpisy v místě použití; tabulka 5 předepisující kategorie odolnosti byla odstraněna,
 • byl vypuštěn čl. 4.4 týkající se nasycené objemové hmotnosti vývrtu ve vztahu k nasycené objemové hmotnosti zkušebních vzorků,
 • v článku kontrola kvality, v tabulce 5 (v EN z roku 2013 tabulka 7) − byla vypuštěna původní poznámka c) o tom, že musí být odebrány minimálně 3 vývrty. Tato poznámka souvisela se zkouškami objemové hmotnosti na vývrtech, tato kontrolní zkouška byla také vypuštěna,
 • článek Bibliografie byl odstraněn.

V rámci pravidelného bodu „Aktuální informace – použití recyklovaného kameniva (z betonu) do CBK“ probíhala konstruktivní diskuze a byly zmíněny následující teze:

 • recyklované kamenivo z CB krytů do CB krytů zpět se používá tam, kde to není zakázáno, ale ve větší míře se používá jako recyklované kamenivo do stabilizovaných podkladních vrstev (SC),
 • iniciativa týmu ohledně provádění zkoušek na obsah alkálií ve stávajících CB krytech při provádění jejich diagnostiky byla úspěšná a umožňuje zhotovitelům při zpracování nabídek uvažovat s použitím recyklovaného kameniva z CB krytů zpět do nové spodní vrstvy CB krytu,
 • také bylo připomenuto, že v rámci tvorby vyhlášky o skupinách stanovených stavebních výrobků (neharmonizovaných), která upřesňuje zákon o stavebních výrobcích byla snaha zařadit do této vyhlášky recyklované kamenivo, ale toto je již řešeno v harmonizovaných normách, které umožňují a řeší požadavky na kamenivo přírodní, recyklované i umělé. Místo toho byla zařazena skupina na recykláty, což odpovídá dnešnímu trendu, ale je nutné tyto dvě skupiny „recyklované kamenivo a recykláty“ striktně rozlišovat, zejména z pohledu rozdílného využití ve stavbě.

Problematika schvalování a kontrola výroben betonu – TKP 18, čl. 18.1.3.3 je stále v jednání a Ing. Ivo Dušek v rámci jednání týmu č. 3, který se konal až po našem týmu vznesl dotaz na Ing. Jiřího Hlavatého, Ph.D., ohledně problematiky inspekce betonáren dle TKP 18 a jejího dalšího postupu. Na základě již dřívějšího projednání bylo Ing. Jiřím Hlavatým, Ph.D., přislíbeno, že postup bude upraven v souladu s platnými předpisy v ČR. Tzn., že bude prováděna inspekce betonáren jednou ročně autorizovanou osobou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. a druhá bude prováděna pracovníky ŘSD ČR ve vlastní režii. Tato změna by měla být účinná od 1. 1. 2022.

Ing. Jan Zajíček informoval o aktuálním stavu v oblasti WG 4. Uvedl, že se od posledního jednání našeho týmu nic zásadního neudálo.

Dále informoval o následujících revizích resortních předpisů, které souvisí s problematikou WG4:

TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek – po 4 letech je revize hotová,

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací – oproti předpokladu z loňského roku (srpen 2020) byla revize zahájena až začátkem letošního roku.

Technologické novinky, zajímavosti, vzdělávací akce, exkurze

V rámci diskuze, která reflektovala aktuální reakci na poruchy CB krytu vlivem vysokých teplot, která byla aktuální v době konání týmu, byla Ing. Lukášem Topinkou z ŘSD ČR představena prezentace „Whitetopping a poruchy CBK“, která představila opravu odpočívky na D2 Ladná technologií Whitetopping a poruchy CBK vlivem vysokých teplot pohledem investora.

Také Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D., prezentoval technologii Whitetopping, první zkušenosti v ČR při realizaci opravy – odpočívky D52 (Rajhrad) a D2 (Ladná), ale z pohledu zhotovitele.

Jedná se technologii opravy vozovek, při kterém se v maximální míře využívá zbytkové únosnosti původních vrstev vozovky a krytová vrstva se nahrazuje tenkou betonovou vrstvou.

Ing. Jan Gemrich prezentoval velice zajímavou a místy bohužel neradostnou (z pohledu budoucnosti výroby cementu) prezentaci „Směsné portlandské cementy (a emise skleníkových plynů)“.

Pro ilustraci uvádím jen malý příklad ohledně budoucnosti výroby cementu, které byly uvedeny:

 • vysokopecní granulovaná struska – do 5 let nebude v ČR dostupná,
 • popílek křemičitý – do 15 let nebude v ČR dostupný.

Posledním bodem jednání týmu byla personální změna ve funkci vedoucího týmu. Na základě rozhodnutí Ing. Petra Škody, který k 30. 6. 2021 odešel ze společnosti EUROVIA CS, a.s., byl na týmu představen návrh nového předsedy našeho týmu, kterým je jeho nástupce ve funkci ředitele závodu CB technologie, Ing. František Niebauer.

Velmi rád bych využil tuto možnost a i touto cestou poděkoval Ing. Petru Škodovi za skvělou, přínosnou, obohacující a dlouholetou spolupráci, která se datuje již od roku 2011 (23. jednání týmu) a popřál mu do budoucna hodně štěstí nejen v novém pracovním životě.

Závěrem zbývá jen poděkovat jménem Sdružení pro výstavbu silnic společnosti EUROVIA CS, a.s., která zajistila místo pro jednání týmu a bohaté pohoštění.

Termín další porady je naplánován na podzim 2021.