Silnice mosty 2021, 3, 12

Zpracoval: Ing. David Matoušek

Dne 14. července 2021 se ve Zbraslavicích uskutečnilo 53. zasedání týmu č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze. Přivítáním přítomných, poděkováním společnosti SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a.s. za poskytnutí prostor zahájil poradu vedoucí týmu Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. Poté předal slovo tajemníkovi týmu, Ing. Davidu Matouškovi, aby provedl kontrolu plnění závěrů z předchozí porady týmu. Závěr 1 týkající se vyzkoušení přístupu MS Teams proběhl s mírnými komplikacemi úspěšně. Na tuto platformu již jsou a nadále budou umísťovány dokumenty týkající se jednotlivých týmů včetně pozvánek a záznamů z týmů. Závěr 2 byl částečně splněn s tím, že do zrcadlové technické komise k pracovní skupině na CPR byla nominována za CTN PRAGOPROJEKT Ing. Mária Míková. Ta však na jednání uvedla, že komise nijak výrazně nepracuje. Zástupci ve Steering group za ČR mohou být maximálně 2 a musí se jednat o nezávislé osoby ze státní správy s výbornou znalostí AJ a nikoli tedy osoby z řad zhotovitelů, výrobců a gestorů z pracovních skupin WG v technických komisích TC. Závěr 3 byl splněn a více k němu je uvedeno dále.

Informace o činnostech Sdružení za uplynulé období od poslední porady týmu č. 7 přednesl jeho jednatel Ing. Petr Svoboda. Jednalo se o:

 • zvolení nového předsedy Sdružení Ing. Petra Laušmana;
 • upozornění na nově vzniklý Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu s novým ředitelem Ing. Martinem Janečkem;
 • ceny komodit, u kterých došlo k rapidnímu zvýšení, a firmy tak nechtějí podepisovat vysoutěžené ceny staveb;
 • umísťování dokumentů na platformu MS Teams, kam budou umožněny i on-line přístupy pro hosty;
 • zrušení stávajícího elektronického stavebního a laboratorního deníku a přípravu nových verzí;
 • oznámení oslavy ke 40 letům od založení Sdružení, která proběhne 20. září 2021;
 • pozvání na konferenci Asfaltové vozovky 2021 a konferenci Projektování pozemních komunikací 2021, které proběhnou v letošním roce;
 • jednání k problematice zadávání prací týkajících se asfaltových emulzí, které proběhlo dne 27. 5. 2021;
 • Přehledy výroby a zpracování materiálů pro stavbu vozovek v roce 2020;
 • kongres Eurasphalt & Eurobitume, který se uskutečnil ve dnech 15.–17. 6. 2021, z něhož budou zpracovány články a publikovány ve zpravodaji Silnice mosty;
 • informace k Silniční konferenci, s jejíž přípravou Sdružení pomáhá a která se uskuteční 8. a 9. září 2021 v Olomouci.

Následující informace z jednotlivých technických komisí přednesli jejich gestoři.

Informace z CEN/TC 227/WG 2 (gestor Ing. Václav Valentin)

 • byly dopracovány normy pro vizuální posuzování poruch pro nátěry EN 12272-2, souhrnné vizuální posouzení stavby pro nátěry EN 12272-5, resp. EN 12274-9 pro kalové vrstvy a kalibraci rozstřikovačů asfaltového pojiva pro nátěry EN 12272-4;
 • specifikační normy pro nátěry EN 12271 a kalové vrstvy EN 12273 budou opět projednávány na podzimním zasedání;
 • bude projednáván text doplněný do specifikační normy EN 12273 pro kalové vrstvy týkající se provádění kalových vrstev na letištích;
 • příští jednání TC 227/WG 2 se uskuteční ve dnech 27.–28. 10. 2021 v Berlíně.

Informace z CEN/TC 336/WG 1 (gestor Ing. Radek Černý)

 • 40. zasedání TC 336/WG 1 proběhlo formou dvoudenní videokonference;
 • proběhla také on-line jednání k revizi normy EN 14770 (DSR), EN 14771 (BBR) a EN 1427 (bod měknutí KK), kterých se gestor zúčastnil;
 • do poloviny srpna 2021 by měl být připraven konečný návrh revize EN 14023;
 • TG 11 řeší problematiku stanovení bodu měknutí v glycerínu, kde je největším problémem dodržení rychlosti nárůstu teploty u asfaltů s vyšším bodem měknutí;
 • v TG 12 probíhají revize EN 14769 (PAV), EN 14770 (DSR) a EN 14771 (BBR), ke kterým probíhají diskuze a připomínkování včetně mezilaboratorních zkoušek;
 • připravuje se převzetí zkušebního postupu BTSV do EN (prEN 17643), budou zde však úpravy oproti německému originálu;
 • v rámci systematické revize vyřešeny připomínky k EN 12595 (kinematická viskozita) a EN 12596; normy se zapracovanými připomínkami půjdou do ENQ (veřejného připomínkování);
 • EN 13924-1 a EN 16659 jdou do systematické revize;
 • do revize jde EN 1426 (stanovení penetrace jehlou) a platnost EN 12606-1 a EN 12593 byla potvrzena na dalších 5 let;
 • BN Pétrole (Francie) poskytl vyhodnocení posledních kruhových zkoušek, kterých se zúčastnily i laboratoře z ČR.

Informace z CEN/TC 336/WG 2 (gestor Ing. Tomáš Koudelka)

 • hledá se nový konvenor, neboť současný odstoupil z důvodu reorganizace firmy, ve které pracoval;
 • EC se stále nevyjádřila ke zpracovaným Přílohám I a II k mandátu;
 • vydána EN 13614 Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody, kterou přeložil do ČJ Ing. Jiří Plitz a v současnosti je ČSN EN 13614 odevzdána na ČAS k vydání;
 • zařazeny nové pracovní položky (NWI) pro doby výtoku asfaltových emulzí (EN 12846-1) a fluxovaných asfaltů (EN 12846-2);
 • vydány CEN TS 17481 (obsah soli) a CEN TS 17482 (číslo kyselosti);
 • pro tvorbu EPD (environmental product declaration) asfaltových pojiv bude vytvořena samostatná TG;
 • v režimu ENQ (veřejné připomínkování) se nachází EN 12850 (stanovení hodnoty pH) a EN 12847 (tendence k sedimentaci);
 • návrh CEN TS 16346 (okamžitá přilnavost); v rámci TG se zapracovávají připomínky z kruhových zkoušek a dokumentu se dává forma evropské normy EN;
 • vydán CEN TR 17499 (příklady CE a POV), který může dobře sloužit výrobcům asfaltových pojiv a emulzí;
 • probíhá revize TKP 26 a TKP 27.

Kromě toho Ing. Koudelka informoval o aktuálním dění v programu pro revizi CPR CEN Acquis, kde výrobci asfaltových pojiv a emulzí neví vůbec, co se kolem revize CPR děje. Cílem revize CEN Acquis je poskytování takových informací o stavebních výrobcích, které jsou užitečné a úplné pro všechny uživatele (profesionály i DIY) při výběru, instalaci, údržbě, výměně a recyklaci těchto výrobků. Nejprve je však nutné stanovit kritéria, která se budou při tvorbě nových technických specifikací dodržovat a také identifikovat skupiny příbuzných výrobků a prioritizovat je.

Informace z NAT 2 podal jeho vedoucí Ing. V. Valentin, a to včetně informací z NAT 1 vedoucího Ing. Plitze, který se nemohl jednání osobně zúčastnit. V NAT 2 se v minulém roce kromě projednávání revidované ČSN 73 6132 řešily připomínky k normám prEN 12272-4 Kalibrace rozstřikovačů pojiva, prEN 12272-5 Vizuální posouzení staveb pro nátěry a prEN 12274-9 Vizuální posouzení staveb pro kalové vrstvy. Letos zatím jednání NAT 2 neproběhlo. Na začátku roku se pak v malé skupině řešila problematika na trhu s emulzemi v ČR, z níž vyplynula tvorba návrhu dokumentu „Upřesnění podmínek pro zadávací dokumentaci na dodávky kationaktivních asfaltových emulzí (KAE)“, který zpracoval Ing. V. Valentin a komentoval Ing. Koudelka. Dokument obsahuje výčet podmínek v bodech, co by zadávací dokumentace pro KAE měla obsahovat. Klíčovou otázkou zůstává, co s tímto dokumentem dál. Ing. Svoboda doporučil, aby to nebyl pouze dokument Sdružení, ale bylo to minimálně doporučení posvěcené od asociace krajů a MD. Každý výrobce pak může použít dokument jako podklad při jednání se SÚS podle svého uvážení. Předpokládá se, že se zastupováním ČR v TC 227/WG 2 si J. Valenta převezme i pozici vedoucího NAT 2. NAT 1 se letos zatím nesešel. Pouze proběhlo neoficiální jednání k ČSN 65 7222-2.

Ke sběru dat z funkčního zkoušení pojiv PMB Ing. V. Valentin uvedl, že již máme za sebou 6 pololetí sběru dat a na jejich základě připravuje příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2021 ve spolupráci s Ing. V. Neuvirtem a Ing. O. Daškem. Obsahem příspěvku budou i grafy ukazující tendence u funkčních zkoušek. Sběr dat je bohužel ovlivněn tvorbou EN 14023, což komplikuje porovnávání výsledků, neboť stále dochází ke změně podmínek zkoušení v návrhu normy. Sběr dat bude končit po 5 letech, tedy v roce 2022. Poté se vytvoří resumé nastavení parametrů funkčních zkoušek pro revizi ČSN 65 7222-1. Nutno však počkat na vydání revidované EN 14023.

O aktuálním stavu vybraných norem seznámila přítomné Ing. Míková. Jednalo se o:

ČSN 73 6120

 • v lednu byl rozeslán 5. návrh ke konečnému vyjádření (celkem obdrženo 20 stanovisek);
 • stanoviska předložena ČAS, která rozhodla, že se připomínkující nejsou schopni shodnout na přílohách HA a HB upravujících technologie gumoasfaltu;
 • odstraněny přílohy HA a HB a rozeslán 6. návrh k připomínkám;
 • konečné znění normy odevzdáno v červenci a norma bude vydána v srpnu s účinností od září;

ČSN 65 7222-2

 • na začátku června rozeslán 3. návrh;
 • z návrhu normy vypadl termín CRBC, neboť v případě koncentrátu se jedná o modifikaci směsi a ne pojiva (nemíchá se pojivo s koncentrátem, ale směs s koncentrátem);
 • po vypořádání připomínek bude norma rozeslána ke konečnému vyjádření (nebude připomínkové jednání);

ČSN EN 13614

 • konečné znění normy je odevzdané a norma by měla vyjít nejpozději v říjnu.

Dále informovala, že CEN TR 17499 (příklady CE a POV) byla do soustavy ČSN převzata jako TNI (technická normalizační informace).

O aktuálním stavu revize TKP 7 informoval jeho zpracovatel Ing. J. Valentin. Revize TKP 7 spěje ke zdárnému konci. Podařila se vyřešit řada věcí včetně záměny asfaltových pojiv. Nebude na to v TKP 7 upozorňováno. Zrušeny také kontrolní zkoušky vstupních materiálu na obalovně (byly zde přísnější požadavky) a navíc kontrolní zkoušky jsou uvedeny v ČSN 73 6121. MD však vyžaduje zdůvodnění, proč se některé věci z TKP 7 vypouští. V těchto dnech došlo k poslednímu čtení a znění TKP 7 je víceméně připraveno.

V rámci různého sdělil krátkou informaci k regeneračním a konzervačním postřikům Ing. V. Valentin. Provedly se další zkušební úseky. Na poznatcích z těchto a předchozích zk. úseků má vzniknout do konce listopadu 2021 ZTKP a příručka. Za rozumné peníze lze díky těmto technologiím prodloužit životnost obrusných vrstev (regenerační postřiky by se měly dělat po 2 až 3 letech od provedení obrusné vrstvy). Dále informoval o kalových vrstvách s R-materiálem. Měli bychom se nad tím zamyslet a vyzkoušet. J. Valenta doplnil, že VIALIT tuto technologii již vyzkoušel v Itálii a že v 1. polovině srpna 2021 bude VIALIT pokládat kalové vrstvy s obsahem 30 % R-materiálu na jihu ČR.

Poté přišel dotaz od Ing. Komínka (EUROVIA) na ŘSD ČR (Ing. Škrabka) ohledně tlouštěk vrstev a souvrstvích včetně případných odchylek uvedených v TKP 7. Podle Ing. Komínka jsou jiné tabulky v TKP 7, než jsou v ČSN 73 6120. Následně se rozpoutala diskuse. Následující den po jednání týmu obdržel tajemník a vedoucí týmu č. 7 odborný názor a porozumění ve vztahu k TKP 7 od zpracovatele TKP 7 Ing. J. Valentina, který byl následně rozeslán všem členům týmu pro informaci.

Na závěr jednání vedoucí a tajemník poděkovali všem za účast a informovali je, že příští jednání týmu č. 7 je naplánováno na podzim tohoto roku. Přesný termín, místo a čas budou členům včas oznámeny.