Silnice mosty 2021, 3, 8

Zpracoval: Ing. Milan Slavíček

Čtyřicátá porada týmu pro asfaltové technologie za horka se uskutečnila 1. 7. 2021 pod záštitou společnosti SQZ, s.r.o.

Jednání bylo zaměřeno na informace k problematice asfaltových směsí a na informace z činnosti Sdružení pro výstavbu silnic za poslední období.

Na úvod jednání členy týmu přivítal zástupce společnosti SQZ, s.r.o. Jednání zahájil a podle uvedeného programu řídil vedoucí týmu Ing. Zdeněk Komínek.

Tajemník týmu Ing. Milan Slavíček konstatoval, že nebyly přijaty žádné závěry na posledním jednání týmu.

Jednatel Sdružení Ing. Petr Svoboda stručně shrnul uplynulé období činnosti sekretariátu Sdružení. Podrobné informace mají členové Sdružení přístupné na webu www.sdruzeni-silnice.cz.

Doc. Dr. Ing. Michal Varaus podal informaci z jednání v CEN/TC 227/WG 1, které se konalo on-line 11. a 12. května 2021.

Hlavním bodem jednání byla opět potencionální revize CPR (Construction Product Regulation) Evropskou komisí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, které položilo základ harmonizovaných podmínek pro obchodování stavebních výrobků (CPR), bylo přijato v roce 2011 a je zacíleno na zajištění volného pohybu stavebních výrobků na interním trhu Evropské unie.

Problémem je, že legislativa Evropské unie týkající se stavebních výrobků nenásleduje tzv. nový přístup pro technickou harmonizaci, která je široce aplikována na interním trhu pro výrobky. Specifikum pravidel uplatňovaných na stavební výrobky vychází ze skutečnosti, že se jedná o mezivýrobky, a z faktu, že pravidla na stavební práce jsou v národní kompetenci. Jako důsledek této skutečnosti CPR neklade požadavky na výrobky. CPR spíše obsahuje soubor harmonizovaných pravidel pro odhad chování stavebních výrobků ve vztahu k základním charakteristikám těchto výrobků (např. hořlavost, izolace hluku). Revize CPR musí vzít do úvahy specifika stavebního sektoru. Zablokování tvorby harmonizovaných norem přináší ohrožení fungování interního trhu pro stavební výrobky ze 444 existujících norem pro stavební výrobky jich bylo v posledních 4 letech publikováno pouze 12.

Doc. Dr. Ing. Michal Varaus uvedl, že na posledním jednání CEN TC 227, TG 3 Výrobkové normy bylo diskutováno několik způsobů pokračování řešení současné situace u výrobkových norem. V úvahu přichází další existence norem bez označení CE, delegovaný akt nebo setrvání v současné bezvýchodné situaci.

Jednotlivé členské státy hlasovaly o možnosti dalšího řešení:

1. Pro celkovou deharmonizaci se vyslovilo 5 států včetně ČR.

2. Pro zachování harmonizovaných norem se vyslovilo 7 států.

3. Pro dočasnou deharmonizaci norem řady EN 13108 se vyslovilo 5 států.

I přes fakt, že deharmonizaci podporuje v současnosti více států, bylo doporučeno convenorem Breixo Gomézem zachovat status quo, protože proces deharmonizace by byl velmi komplikovaný a časově náročný. Znamená to tedy provádět i nadále označování CE podle verze evropských norem z roku 2006.

Na závěr doc. Dr. Ing. Michal Varaus podal informace z posledního jednání TG 2 Zkušební normy, které proběhlo on-line17. 3. − 18. 3. 2021.

Informaci z komisí EAPA přednesl Ing. Jiří Fiedler a své vystoupení doplnil prezentací. Uvedl, že kvůli koronavirové krizi probíhali od 3/2020 jednání EAPA formou videokonferencí.

Jednání TC EAPA proběhlo v březnu 2021.

Zpráva z jednání TC EAPA je uvedena na adrese www.silnice-mosty.cz/1544-zprava-z-jednani-tc-eapa-brezen-2021/.

Ing. Jiří Fiedler členům týmu představil pracovní skupiny (TF) v rámci EAPA:

 • TF RA – Používání R-materiálu, zástupce Ing. J. Valentin, Ph.D.,
 • TF Fumes – Národní předpisy pro výpary, zástupce Ing. J. Fiedler (informace o práci TF Fumes byla předávána Sdružení pro výstavbu silnic a informace byly uveřejňovány na www.silnice-mosty.cz/category/eapa),
 • TF pro nízkoteplotní asfaltové směsi (TF Warm Mix Asphalt) zahájila práci v listopadu 2020 a měla několik on-line zasedání, záměrem je aktualizovat stanoviska EAPA k používání nízkoteplotních asfaltových směsí (NTAS), včetně dokumentu EAPA z roku 2014.

Uvedl, že byla v rámci EAPA zpracována zpráva TF Fumes, která popisuje:

 • různé laboratorní zkoušky pro stanovení PAU,
 • příklady měření PAU v laboratoři a při pokládce asfaltových směsí (výsledky měření německou a francouzskou metodou),
 • možnosti snížení obsahu PAU ve výparech a omezení expozice pracovníků při výrobě a pokládce asfaltových směsí,
 • systémy odsávání výparů při pokládce nabízených různými výrobci,
 • údaje o množství nízkoteplotních směsí v různých evropských státech,
 • limity PAU v R-materiálu v různých zemích (v příloze č. 1 zprávy TF Fumes),
 • korelace mezi obsahem PAU v R-materiálu a množstvím ve výparech (tato problematika není dosud plně objasněna).

Další přílohy zprávy TF Fumes se týkají zdravotních vyšetření pracovníků. Poslední příloha uvádí přehled teplot používaných při výrobě asfaltů v různých zemích.

Nízkoteplotní asfaltové směsi se považují za nejefektivnější nástroj pro snížení emisí. Přísné limity jsou zavedené zatím pouze v Německu (kde budou platit od roku 2024).

Ing. Jiří Fiedler uvedl, že existuje seznam EAPA-PAU, který se často používá k hodnocení expozice PAU. Jako toxický ekvivalent je zde použit benzo(a)pyren (dále jen BaP). Ing. Jiří Fiedler konstatoval, že použití BaP jako hlavní látky ukázalo dobrou korelaci s údaji váženými toxicitou. Proto by bylo vhodné použit BaP jako hodnotící kritérium místo celkové hmotnosti PAU pro aplikace v oblasti ochrany zdraví při stavbě silnic.

Dalším bodem jednání týmu byla otázka zkušeností s normou ČSN 73 6141. Diskuzi o zkušenostech z používání ČSN 73 6141 zahájil doc. Ing. Petr Hýzl. Uvedl tři nejčastější otázky, které se s používáním normy vyskytly:

 • Podle čeho jsou nastavené požadavky na zpětně získané pojivo z asfaltové směsi v případě použití silničního asfaltu (tabulka č. 3), respektive v případě použití polymerem modifikovaného pojiva (tabulka č. 4)?
 • Jsou uvedené hodnoty známé před vytvořením ITT (dotazy od investorů)?
 • Je někde předepsáno pro výrobu směsí s PmB použít i R-materiál z vrstev s PmB?

Dále v diskuzi účastníci jednání řešili témata:

 • frézování po vrstvách (spíše se nedaří, jen výjimečně);
 • skládky R-materiálu vedené také po vrstvách (jen výjimečně);
 • přesné informace od investora o položených vrstvách na vozovkách, které se mají frézovat nejsou k dispozici;
 • nejednotný přístup krajských zastoupení ŘSD ČR k používání R-materiálu do asfaltových směsí, kdy některá krajská zastoupení ŘSD ČR neumožňují použití R-materiálu do směsí.

Ing. Mária Míková podala členům týmu informaci o stavu normy ČSN 73 6120 za poslední půl rok.

Uvedla, že návrh normy č. 5 nebyl schválen pro směsi s CRmB, a proto přílohy HA a HB byly z normy vyřazeny.

Návrh č. 6 byl potom upraven bez těchto příloh, byl přečíslován a byly zapracovány konečné připomínky. Norma byla zaslána ke schválení TNK 147 a nakonec byla odeslána na agenturu ČAS. Norma by mohla vyjít v září 2021.

Ing. Mária Míková ještě uvedla, že v závěrečné zprávě k normě ČSN 73 6120 je doporučená nutná revize normy ČSN 73 6121.

Účastníci jednání v návaznosti na předcházející porady jednání vyjádřili své názory na používání směsí s CRmB.

V odborné diskuzi k problematice směsí s CRmB členové týmu uvedli následující podněty:

 • ŘSD ČR by uvítalo správný postup při provádění ITT pro směsi s CRmB a také to, jak má ŘSD ČR správně vypisovat kontrolní zkoušky pro směsi s CRmB.
 • Je nutné v rámci výzkumu zavést funkční parametry pro směsi s CRmB.
 • Zrušení TP 148 a jeho nahrazení novým předpisem, který vydá MD.

Ing. Petr Bureš v diskuzi uvedl, že neznáme technické vlastnosti a parametry směsí s CRmB a nevíme, které parametry mají asfaltové směsi s CRmB splňovat, a proto by je zatím nepoužíval. Uvedl, že při tvorbě normy ČSN 73 6120 nebyly známé a nakalibrované parametry pro směsi s CRmB.

Ing. Lubomír Žalman v diskuzi uvedl, že parametry pro směsi s CRmB uvedené v TP 148 byly převzaty z předpisů z Arizony.

Doc. Dr. Ing. Michal Varaus podpořil názor Ing. Petra Bureše a uvedl, že dokud se problematika „gumoasfaltů“ nevyřeší, tak by se směsi s CRmB neměly používat.

Doporučil v rámci Sdružení vytvořit tým, který by problematiku směsi s CRmB řešil.

Ing. Jiří Škrabka za ŘSD ČR souhlasil s názorem doc. Dr. Ing. Michal Varause a uvedl, že by bylo dobré provést srovnání směsí s CRmB a směsí s PmB. Doporučil provedení pokusných úseků a jejich vyhodnocení. Doporučil vypsání výzkumného úkolu ke srovnání asfaltových směsí s CRmB a PmB.

Dále byla v diskuzi zmíněna otázka používání nízkoviskózních a vysokoviskózních asfaltových pojiv použitých při výrobě směsi s CRmB. K tomu doc. Dr. Ing. Michal Varaus uvedl, že v Německu jsou asfaltové směsi tříděny na asfaltové směsi:

 • s nemodifikovaným asfaltem,
 • s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem,
 • s modifikovaným asfaltem. 

V ČR se však vysokoviskózní asfaltová pojiva s CRmB použitá při výrobě asfaltových směsi berou jako směsi s modifikovaným asfaltem a v tom vidí problém a velkou chybu. Ing. Škrabka za ŘSD ČR se domnívá, že i v ČR by se na třídění asfaltových směsí podle použitého pojiva mělo nahlížet tak jak v Německu.

Ing. Zdeněk Hegr v diskuzi uvedl, že asfaltové směsi s CRmB vyráběné podle TP 148 jsou v pořádku a bez problémů, ale kombinace směsí podle ČSN EN 13108-1 a pojivo s CRmB je špatné.

Ing. Jan David upozornil na to, jak se budou směsi s CRmB zkoušet. Hlavně je problematické prokazování obsahu CRmB ve směsi a zjišťování množství pryžového granulátu v pojivu CRmB.

Zopakoval problémy při zkoušce termické analýzy vzhledem k životnímu prostředí a také na problémy vyhodnocování asfaltových směsi s CRmB v novém typu analyzátorů.

Doc. Ing. Hýzl znovu upozornil přítomné na to, že asfaltové směsi s CRmB mají lepší výsledky také hlavně díky tomu, že mají větší obsah pojiva.

Z tohoto bodu byl formulovaný Závěr – Vytvořit v rámci Sdružení tým, který by problematiku směsi s CRmB a jejich zkoušení řešil a provedl by srovnání směsí s CRmB a s PmB.

Dále byla podána informace ke zpracování nové verze TKP 7. Na poslední jednání stále přetrvával názorový spor mezi MD a zbytkem technické veřejnosti v otázce záměny pojiva. MD mělo stále názor, že při záměně pojiva je třeba zpracovat nové ITT.

Na štěstí se podařilo i za podpory ŘSD ČR tento názor změnit.

Ing. Škrabka uvedl, že je s Ing. J. Valentinem ještě dohodnuta úprava počtu prováděných zkoušek.

Na posledním jednání se ještě řešily otázky:

 • dojezdových vzdáleností na stavbu po vyrobení asfaltových směsí,
 • za jak dlouho mají být provedeny kontrolní zkoušky po vyrobení asfaltových směsí,
 • vzdálenosti laboratoře od obalovny,
 • zakrytí vrstvy až po provedení kontrolních zkoušek.

Je ještě třeba potvrdit poslední návrh TKP 7 před jeho vydáním.

Ing. Svoboda uvedl, že vyhláška č. 130/2019 Sb. sice přestala platit, ale stále je to jediný dokument, kde je řešena znovu získaná asfaltová směs. Je platná na základ vyhlášení Metodického pokynu (pozn. platnost je potvrzena do 31. 12. 2023 v rámci přechodných ustanovení v nové vyhlášce č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ze dne 23. 7. 2021). Dále uvedl, že je v připomínkovém řízení nová verze vyhlášky, která by měla řešit také otázku přístupu k penetračnímu makadamu, zdržení ovšem nastává vzhledem k nutnosti notifikace vyhlášky.

Krátkou informaci k otázce dovozu asfaltových emulzí do ČR a k zadávání požadavků na asfaltové emulze do výběrových řízení přednesl členům týmu Ing. Tomáš Koudelka tajemník týmu č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze.

Problém vidí v tom, že Správy a údržby silnic neumí pracovat s normovou základnou a ve výběrových řízeních uvádí pouze normu ČSN EN 13808 Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí a neberou do úvahy českou normu ČSN 73 6132 Stavba vozovek – Kationaktivní asfaltové emulze, kde jsou definovány druhy asfaltových emulzí, které jsou zavedeny v České republice, a vhodnost jejich použití. 

Další problém vidí ve vyhodnocování výběrových řízení a vyžadování deklarace správných parametrů asfaltových emulzí. To vede k tomu, že dodavatelé z jiných zemí (z Polska) splňují požadavky normy ČSN EN 13808 a nemusí dokládat vlastnosti asfaltových emulzí podle ČSN 73 6132.

Podrobně byla tato problematika řešena na samostatném jednání 27. 5. 2021 a informace byly předneseny v rámci týmu č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze.

Jednání ukončil vedoucí týmu Ing. Komínek a poděkoval zástupcům firmy SQZ, s.r.o. za uspořádání jednání týmu.