Silnice mosty 2021, 3, 5

Zpracoval: Ing. Pavel Brychta

49. jednání týmu č. 3 Sdružení pro výstavbu silnic se konalo 29. června 2021 pod patronací v Praze. Pro zástupce členských organizací byla možnost účasti také on-line formou.

Po kontrole závěrů z poslední porady podal Ing. Petr Svoboda informaci o činnosti Sdružení od poslední porady týmu. Tyto informace jsou vesměs uvedeny v jiných částech zpravodaje a zejména na webu Sdružení. Ing. Svoboda konstatoval, že aktuálně je Sdružení bez ekonomických problémů, informoval o změně na pozici předsedy Sdružení, kdy po 26 letech vystřídal Ing. Petra Čížka Ing. Petr Laušman. Zrekapituloval vesměs úspěšná jednání v posledním období; s náměstkyní Ing. Lenkou Hlubučkovou ohledně kompenzací, s novým ředitelem Odboru liniových staveb MD Ing. Martinem Janečkem, s prezidentem SPS v ČR Ing. Jiřím Nouzou k situaci Svazu a vztahu SPS a Sdružení vůči SPS, s Ing. Zbyňkem Stanjurou k situaci v dopravním stavitelství, s ŘSD ČR k administraci ZBV, odpovědnému zadávání a smluvním podmínkám a také řešení navýšení cen staveb, s ministrem dopravy a průmyslu a obchodu k problematice BIM, k problematice zadávání prací týkajících se asfaltových emulzí, k zavádění el. stavebního a el. laboratorního deníku. Dále Ing. Petr Svoboda informoval o dokončení ČSN 73 6120 Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody. Avizoval připravovanou revizi TP 208, 209 a 210. Upozornil na rozšíření zadávacích podmínek o požadavky na ochranu životního prostředí a sociální odpovědnost. Konstatoval rostoucí deficit SŠ a VŠ kádrů pro silniční stavitelství. Na závěr svého vystoupení Ing. Petr Svoboda připomněl, že 20. září 2021 proběhne oslava ke 40 letům od založení Sdružení a pokračuje příprava konferencí Projektování pozemních komunikací a Asfaltové vozovky, Sdružení spolupracuje na přípravě Silniční konference.

Mgr. Václava Holušová, ÚNMZ, seznámila přítomné s vývojem legislativy při uvádění stavebních výrobků na trh. Zahájila připomenutím vývoje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (CPR) od nabytí účinnosti. Implementace CPR v posledních letech vázne, a to zejména kvůli problémům s publikací odkazů na normy v Úředním věstníku EU (OJEU). Stále trvá stav, kdy mnoho harmonizovaných norem bylo zrušeno CEN a nahrazeno novou verzí normy, která však ještě nebyla zveřejněna v OJEU. Zrušená EN zůstává stále uvedena v OJEU, přestože může být po obsahové stránce zastaralá. Pro uvedení výrobku na trh, včetně certifikace, vypracování prohlášení o vlastnostech a připojení označení CE, lze použít pouze harmonizovanou výrobkovou normu, na kterou byl zveřejněn odkaz v OJEU bez ohledu na to, zda byla mezitím zrušena, nebo ne. Použití jiných než citovaných norem je jen dobrovolné. Návrh nového CPR, s důrazem na opětovné použití a recyklaci a dosažení uhlíkové neutrality, vytvoří Evropská komise a předloží Evropskému parlamentu na přelomu let 2021 a 2022. Výsledky však nebudou k dispozici dříve než za 5 až 10 let. Dále avizovala nový samostatný zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb, který připravilo MPO. Zákon má komplexně řešit jak uvádění stavebních výrobků na trh, tak i pravidla pro jejich použití do staveb na území ČR, včetně oblasti dozoru nad trhem, a to obdobným způsobem, jak to již funguje ve většině evropských států. Zákon sbližuje pravidla pro harmonizovanou a neharmonizovanou oblast stavebních výrobků tak, že místo „prohlášení o shodě“ podle NV 163/2002 Sb. se má vydávat tzv. „národní prohlášení o vlastnostech“ a má být používán obdobný systém posuzování a ověřování stálosti vlastností jako u CPR. Dále zákon upravuje podmínky pro návrh a použití stavebních výrobků (harmonizovaných i neharmonizovaných) do staveb v ČR, přičemž se váže na požadavky stavebního zákona. Pro stavební výrobky s označením CE, jejichž uvádění na trh je regulováno přímo CPR, zákon upravuje výkon státní správy. Dále zákon upravuje podmínky uvádění na trh v ČR pro stanovené stavební výrobky regulované na národní úrovni. Hrozí však aktuální nebezpečí, že vládní návrh zákona nebude projednán Poslaneckou sněmovnou v tomto volebním období. V současné době se připravují i prováděcí předpisy k tomuto zákonu (vyhláška o skupinách stanovených stavebních výrobků a vyhláška o seznamu vlastností stavebních výrobků). Na závěr Mgr. Holušová přiblížila nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském.

Ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ve svém vystoupení pohovořil o vývoji svěřeného úseku a dalších předem dojednaných tématech. V úvodu se Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., vrátil k problematice četnosti zkoušek prefabrikátů ve výrobnách, dokladování jakosti u malého rozsahu prací a nekonstrukčních betonů dle TKP 18 a přislíbil zveřejnění na pjpk.cz. Obecně souhlasil s četností kontrolních zkoušek betonu prefabrikátů vyráběných ve výrobnách dle čl. 18.5.2.2. Dále obecně souhlasil s dokladováním malého rozsahu prací a nekonstrukčních betonů pomocí výsledků zkoušek ztvrdlého betonu prováděných v rámci řízení výroby betonu na betonárně dle čl. 18.5.2.1. Znění těchto upřesnění bylo přislíbeno zveřejnit na pjpk.cz. Dále se věnoval Centrálnímu evidenčnímu systému (CES), který pracuje jako interaktivní webová aplikace, jenž uživatele navádí a usměrňuje při schvalování a kontrole dokumentů ve všech fázích stavby. CES bude využit pro zajištění jednotné evidence výrobků na stavbách ŘSD ČR, byl již úspěšně otestován na dvou stavbách. K tématu elektronického stavebního deníku uvedl, že tento je pro potřeby ŘSD ČR jednotný, záznamy je třeba provést s maximálním odstupem 48 hodin, byly zohledněny poznatky z praxe i veškeré připomínky Ministerstva pro místní rozvoj i Ministerstva vnitra, připravuje se mobilní aplikace. Ujistil, že při vedení elektronického stavebního deníku odpadá povinnost vést SD v listinné podobě. Elektronický laboratorní deník je aktuálně založen na bázi Excellu, ŘSD ČR nadále vítá připomínky. Cílem je i propojení s elektronickým stavebním deníkem. Z aktualit na ÚKKS zmínil povinnost evidovat výsledky zkoušek PAU ve speciální aplikaci, vyhlášené termíny zkoušek pro výkon stavebního dozoru, dynamický nákupní systém pro kontrolní zkoušky správce stavby/objednatele a fotodokumentaci s prohřešky na stavbách.

Ing. Stanislav Bedřich podal doplňující informace k povinnosti vedení elektronického stavebního deníku u nadlimitních státních zakázek − viz § 152 stavebního zákona, kdy u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě. K zápisu rovněž připojil stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj „Stavební deník – změny od 1. ledna 2021“, kde je postup pro vedení elektronického stavebního deníku a vypořádání se s požadavky autorizačního zákona.

Ing. Ivo Dušek vznesl dotaz na Ing. Hlavatého ohledně problematiky inspekce betonáren dle TKP 18 a jejího dalšího postupu. Na základě již dřívějšího projednání bylo Ing. Hlavatým přislíbeno, že postup bude upraven v souladu s platnými předpisy v ČR. To znamená, že bude prováděna inspekce betonáren jednou ročně autorizovanou osobou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. a druhá bude prováděna pracovníky ŘSD ČR ve vlastní režii. Tato změna by měla být účinná od 1. 1. 2022.

Ing. Stanislav Bedřich podal informaci o nové povinnosti pro subjekty s více než 25 zaměstnanci, tzv. „whistle blowing“, o zavedení procesů pro ochranu oznamování protiprávního jednání. Tato povinnost vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně oznamovatelů.

Další, jubilejní 50. jednání týmu č. 3 pro jakost, bude svoláno na přelomu třetího a čtvrtého kvartálu 2021.