ročník 2021_zveřejněno 8. září 2021 ÚNMZ

OZNÁMENÍ č. 95/21
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o určených normách
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se k jednotlivým nařízením vlády
Poznámka: Tímto nařízením se doplňují oznámení o určených normách zveřejněná ve Věstníku ÚNMZ v letech 1997 až 2021.
1. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
ČSN 73 6120 73 6120 08/21 Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody


VYDANÉ ČSN

ČSN EN 13614 (65 7052) Asfalty a asfaltová pojiva Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody; Vydání: Září 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13614 (65 7052) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody; Vyhlášena: Srpen 2011

ČSN EN 197-5 (72 2101) Cement Část 5: Portlandský směsný cement CEM II/C-M a Směsný cement CEM VI; Vydání: Září 2021

ČSN EN 17412-1 (73 0141) Informační modelování staveb Úroveň informačních potřeb Část 1: Pojmy a principy; Vydání: Září 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 17412-1 (73 0141) Informační modelování staveb – Úroveň potřeby informací – Pojmy a principy; Vyhlášena: Červenec 2021


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ
K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN P CEN/TS 17623 Světelnětechnické vlastnosti pro informační modelování staveb (BIM) – Svítidla a snímače; CEN/TS 17623:2021; Platí od 2021-10-01

ČSN EN ISO 22282-4 (72 1015) Geotechnický průzkum a zkoušení Hydrotechnické zkoušky Část 4: Čerpací zkoušky; EN ISO 22282-4:2021; ISO 22282-4:2021; Platí od 2021-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 22282-4 (72 1015) Geotechnický průzkum a zkoušení – Hydrotechnické zkoušky – Část 4: Čerpací zkoušky; Vyhlášena: Listopad 2012


ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ
BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

73/0059/21 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 6: Vnitřní charakteristiky – Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole (EN 1793-6:2018+A1:2021)

73/0061/21 Požární bezpečnost staveb – Garáže (nová ČSN 73 0838)

73/0065/21 Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy (ISO 15392:2019)

73/0066/21 Stavební zakázky – Část 1: Procesy, metody a postupy (ISO 10845-1:2020 *)

73/0067/21 Stavební zakázky – Část 2: Formátování a skladba dokumentace týkající se zakázek (ISO 10845-2:2020 *)