ročník 2021_zveřejněno 6. srpna 2021 ÚNMZ

VYDANÉ ČSN

ČSN 73 6120 Stavba vozovek Ostatní asfaltové vrstvy Provádění a kontrola shody; Vydání: Srpen 2021

ČSN EN 12697-42 (73 6160) Asfaltové směsi Zkušební metody Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu; Vydání: : srpen 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12697-42 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 42: Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu; Vydání: červenec 2013

ÚKOLY TVORBY NOREM,
JEJICHŽ ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

72/0014/21 Zemní práce – Část 7: Hydraulické ukládání minerálních odpadů (FprEN 16907-7 **)

73/0040/21 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli (EN 1993-1-4:2006/A2:2020)

73/0041/21 Recyklace asfaltových vrstev na místě za horka (nová ČSN 73 6148)

73/0042/21 Recyklace konstrukčních vrstev vozovek na místě za studena (nová ČSN 73 6147)

73/0052/21 Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky – Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích (EN 1463-2:2021 **)