Silnice mosty 2021, 2, 26-31

Ing. Pavla Vacková, Ph.D., Ing. Jan Valentin, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Pevnost v tahu za ohybu je stanovena dle metodiky definované v technických podmínkách Ministerstva dopravy ČR TP 151, které upravují podmínky návrhu a použití asfaltových směsí s vysokým modulem tuhosti VMT. Pevnost v tahu za ohybu je stanovena tříbodovým ohybem na trámkových zkušebních tělesech při teplotě 0 °C. Metodika je dále rozšířena o další zkušební parametry jako např. lomovou práci. Tato zkouška má v České republice poměrně dlouhou historii, je však požadována pouze pro směsi typu VMT. V příspěvku jsou prezentována data pevností v tahu za ohybu stanovených při 0 °C pro různé typy asfaltových směsí (asfaltové betony ACO, ACL, ACP, asfaltové koberce, VMT apod.). V příspěvku jsou také stanoveny doporučené hodnoty v závislosti na dlouhodobém měření probíhajícím na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Klíčová slova: pevnost v tahu za ohybu, lomová práce, nízkoteplotní vlastnosti, asfaltové směsi

The flexural strength is determined according to the test method defined in the technical specifications of the Czech Ministry of Transport – TP 151, which define the conditions of design and use of asphalt concrete with high stiffness modulus (HMAC). The flexural strength is determined by three-point bending test on beam test specimens usually at 0 °C. The test protocol presented in this study was further extended by other test parameters, e.g. fracture work. The test has relatively long history in the Czech Republic, but is only required for HMAC mixes. In this paper, data of flexural strength determined at 0 °C for different types of asphalt mixtures (asphalt concretes ACsurface, ACbinder, ACbase, SMA, HMAC, etc.) are presented. The paper also provides proposal for recommended values which are based on long-term research done by the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague.

Keywords: flexural strength, fracture work, low-temperature properties, asphalt mixtures

Nízkoteplotní vlastnosti stanovené tříbodovým ohybem – zkouška pevnosti v tahu za ohybu