Obecně je zřejmé, že se největší evropská ekonomika potýká s řadou problémů. Stavebnictví se potýká v důsledku pandemie s výrazným poklesem zakázky a předpokládaný boom ukazuje vážné trhliny. Přesto jsou představitelé spolkového stavebního svazu podnikatelů ve stavebnictví stále relativně optimističtí a předpokládají, že by stavebnictví mohlo zpětně získat ztracenou dynamiku v relativně krátkém čase v důsledku plánovaných investic z konjukturního podpůrného balíčku.

V současné době je nutné řešit situaci, která vznikla z důvodu snížení zakázky v 1. pololetí letošního roku o 13,1 %. Největší pokles zaznamenala oblast hospodářských staveb (-25,2 %), oblast dopravních staveb pak zaznamenal pokles o 14,7 %. Jedním z důvodů poklesu v oblasti dopravních staveb je skutečnost, že řada komunálních investorů zastavila financování projektů v oblasti infrastruktury, protože došlo k výraznému poklesu v příjmové oblasti (daňové propady).

Nadějná se ukazuje situace v oblasti bytové výstavby, kde v prvních 6 měsících tohoto roku byl zaznamenán nárůst zakázky o 9,4 %. Současně se zvýšil počet stavebních povolení o 8 %, což v důsledku vedlo ke zvýšení obratu o 10,3 %.

Bohužel se ale jako zásadní problém pro oblast silničního stavitelství ukazuje nově zřízené centrální ředitelství silnic a dálnic (Autobahn GmbH). Tato státní společnost by měla od 1. 1. 2021 plně zodpovídat za plánování, výstavbu a provozování dálnic a spolkových silnic, tedy za agendu, která byla dosud v gesci jednotlivých spolkových zemí. Předpokladem této centralizace bylo zvýšení efektivity. Potud tedy teorie.

V praxi tato reforma znamená obrovské strukturální a personální změny: 15 000 zaměstnanců rozptýlených po celém území Německa by mělo přejít do centrální organizace.

K tomu přistupuje celá řada objektů, pozemků, hmotného majetku a IT systémů. Dalším mamutím úkolem, který tento přechod výrazně komplikuje, je rozpuštění tzv. „DEGES“, což jsou stavební organizace, které pro jednotlivé spolkové země zajišťovaly výstavbu, opravy a provoz na řadě spolkových i regionálních silnic. Proti tomuto kroku předložil spolkový kontrolní úřad své veto. Pokud ale nebudou tyto „DEGES“ včleněny do organizační struktury Autobahn GmbH, hrozí zpoždění při zadávání zakázek v následujícím roku.

K této poměrně dramatické situaci přistupuje i skutečnost, že nová organizace Autobahn GmbH má pro příští rok schválený rozpočet ve výši 5,4 mld. EUR. Aktuální plánované projekty však mají hodnotu vyšší než 6 mld. EUR. V důsledku tohoto rozdílu bude zřejmě nové ředitelství silnic a dálnic nuceno plošně zastavit v 1. pololetí 2021 zadávání zakázek. Zástupce svazu podnikatelů ve stavebnictví k tomu poznamenal, že „pokud by takto hospodařila stavební firmy, byla by již delší dobu v insolvenci. Na základě důvěry k předkládaným záměrům spolkové vlády byly navýšeny dodavatelské kapacity. Proto je naprosto nezbytné, aby si konečně spolková vláda a vlády spolkových zemí jasně rozdělily své úlohy a kompetence při plánování tak, aby v budoucnu už nedocházelo k zastavování zadávacích procesů“.

Zdroj: Straßen- und Tiefbau č. 5/2020

Zpracoval: Václav Valentin