ročník 2020_zveřejněno 6. listopadu 2020 ÚNMZ

OZNÁMENÍ č. 110/20
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o určených normách
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle §4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se k jednotlivým nařízením vlády.
Poznámka: Tímto nařízením se doplňují oznámení o určených normách zveřejněná ve Věstníku ÚNMZ v letech 1997 až 2020.
1. Nařízení vlády č. 163/2020 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

ČSN EN 15804+A2 (73 0912) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem; vydání: listopad 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem; vydání: duben 2013

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (73 1201) National Annex – Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings; vydání: listopad 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (73 1201) National Annex – Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings; vydání: listopad 2016

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ
JAKO ČSN

ČSN EN 12697-3+A1 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva – Rotační vakuové destilační zařízení; EN 12697-3+A1:2018; platí od 2020-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12697-3 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva – Rotační vakuové destilační zařízení; vydání: listopad 2013

ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO
DO PLÁNU

72/0024/20 Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší (EN 16516:2017+A1:2020 (CPR) **)

73/0089/20 Požadavky na dopravní kužely (nová ČSN 73 7031)

73/0098/20 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací (EN ISO 19650-5:2020 + ISO 19650-5:2020 **)

73/0099/20 Silniční záchytné systémy – Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek vozidel (EN 16303:2020 **)

73/0100/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa (EN 12697-6:2020)

73/0101/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 22: Zkouška pojíždění kolem (EN 12697-22:2020)

73/0102/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem (EN 12697-11:2020)

73/0103/20 Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost (EN ISO 16283-2:2020 + ISO 16283-2:2020 **)

73/0104/20 Provádění speciálních geotechnických prací – Injektáže (FprEN 12715 **)