Jednání se uskutečnilo formou videokonference. Zúčastnil se ho obvyklý počet členů TC.  Nejprve se diskutovalo o návrhu interního dokumentu EAPA vypracovaném pracovní skupinou pro využívání R- materiálu (TF Re-use of Reclaimed Asphalt). Text byl v TC EAPA celkově přijat příznivě. Bylo dohodnuto, že některé body budou v pracovní skupině ještě upřesněny, například terminologické otázky. Po schválení dokumentu bude vypracována jeho zkrácená verze, která bude veřejně přístupná.

B. Gomez podal informaci o spolupráci EAPA-RILEM. Mezinárodní organizace sdružující laboratoře a experty, kteří se zabývají výzkumem v oblasti stavebních materiálů, systémů a konstrukcí RILEM (Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, systèmes de construction et ouvrages), založená již v polovině minulého století, má tři hlavní cíle. Těmi jsou podpora udržitelné a bezpečné výstavby, stimulování výzkumu a podpora mezinárodní spolupráce. V rámci RILEM funguje od roku 2015 čtyřicetičlenná mezinárodní komise TC264-RAP zabývající se R-materiálem (https://www.rilem.net/groupe/264-rap-asphalt-pavement-recycling-335), kterou vede profesor Tebaldi z Univerzity v italské Parmě. Jedním z členů této komise je i člen TC EAPA L. Porot.  Komise TC264-RAP se zabývá výzkumem funkčních vlastností asfaltových směsí s R-materiálem, rejuvenátory, vlivem stárnutí asfaltů atd. Tato komise RILEM má zájem o spolupráci s EAPA při šíření informací, pořádání různých společných pracovních seminářů atd. Navrhli vytvořit pracovní skupinu, ve které by bylo po 5 zástupcích EAPA a RILEM. Podrobnosti a možnosti spolupráce s nimi EAPA projedná.Plánuje se 1 až 2 on-line jednání ročně. B. Gomez dále prověří, zda by bylo možné spolupracovat i s další komisí RILEM.

Krátce se na TC EAPA jednalo o návrhu bodů pro jednání společně komise TC/HSE  EAPA&Eurobitume, které by se mělo uskutečnit on-line 3. 12. 2020 od 10 do 16 hodin.  Mělo by se jednat o problematice emisí z asfaltů, opatřeních pro snížení rizik spojených s výskytem H2S, evropské normalizaci a otázkách týkajících se plánované úpravy Směrnice o stavebních výrobcích – CPR (Construction Product Regulation).

Poté B. Gomez informoval o problematice možných variant úpravy směrnice CPR. Podrobnosti jsou v dokumentu EAPA TC-20-N1255 „Updates on CPR revision process“, a dalších dvou dokumentech které jsou na webové stránce EAPA v sekci pro členy.  Zde jsou k tomu jen stručné poznámky. Evropská komise publikovala v dubnu 2020 dokument, který popisoval 5 možných variant postupu k CPR, označených A, B, C, D, E.  V září 2020 bylo plenární zasedání komise CEN TC227 „Materiály pro stavbu silnic a dálnic“, které se tím zabývalo. Konzultace s Evropskou komisí k této záležitosti mají proběhnout do konce roku 2020. Celý proces případné úpravy směrnice CPR bude pravděpodobně trvat 5-10 let.

EAPA požádala členské organizace o jejich stanovisko k variantám úpravy CPR. Podle B. Gomeze obdržela EAPA před jednáním TC EAPA stanoviska členských organizací jen několika zemí. Francie preferovala variantu D1. Ta je v podstatě to, že Evropská komise by definovala „základní požadavky“ a k tomu by byly dobrovolné normy. Norsko preferovalo variantu B, což jsou úpravy stávající směrnice. Španělsko preferovalo variantu A – zachovat stávají stav jen se zlepšením systému zavádění směrnice do praxe.  Dánsko preferovalo nezúčastnit se plánovaných konzultací. V diskuzi k tomuto bodu na TC EAPA jsem sdělil, že stanovisko české členské organizace EAPA je, pokusit se jít cestou de-harmonizace.

B. Gomez v prezentaci informoval o stanovisku FIEC (European Construction Industry Federatio). FIEC zastává názor, že pro zajištění volného pohybu stavebních výrobků je důležité, aby členským státům bylo dovoleno, pokud nejsou harmonizovaná řešení, dočasně postupovat podle národních metod bez diskriminace zahraničních dodavatelů. Složitost CPR je zátěží, místo přínosem. FIEC nepodporuje CPR pro výrobky, které normálně nepřekračují hranice.  

Na plenárním zasedání TC 227 v září 2020 vysvětlil zástupce CEN-CENELEC Management Centre (CCMC) Nuno Pargana, že varianta de-harmonizace norem je sice možná, ale velmi řídká a pravděpodobně by se jednalo o dlouhý proces. TC227 obdržela stanoviska jen od 6 zemí a neměla tak dostatek podpory od národních normalizačních komisí a od členských organizací EAPA. Proto bylo rozhodnuto vyčkat cca 6 měsíců a pokračovat v diskuzích na národní úrovni a v pracovních skupinách (WG) do dalšího zasedání CEN TC 227, které má být v květnu 2021. Jednání TC227 WG6 mělo být v říjnu 2020 (tj. po jednání TC EAPA).

M. Simms informoval o usnesení evropského parlamentu, které žádá Evropskou komisi, aby urychleně hledala řešení, jak zlepšit proces normalizace a řešit nedokončenou záležitost necitování dokončených norem ve Věstníku EU.

Návrh prEN 17392-1 „Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for road materials -Part 1: Bituminous mixtures“ (Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů – část 1: Asfaltové směsi) měl lhůtu k veřejnému projednání 18.6.2020. B. Gomez informoval, že návrh neprošel procesem u CEN, takže se očekává nová rozsáhlá práce v CEN TC227 WG6 a nedávno znovu aktivované pracovní skupině EAPA TF LCA.

G. Lange vysvětlil, že v Norsku byl zaveden systém EPD pro asfaltové směsi, ale nemohou zavést životnost. Nejsou tedy v souladu s normou  EN 15804:2012+A2:2019 „Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products“ („Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů“), přijatou koncem roku 2019 (EN 15804:2012+A2 je v ČR účinná jako ČSN EN od 1.6.2020.) PCR používaná v Norsku a nyní rozšířená do dalších zemí je založena na pokynech EAPA z roku 2017, do kterých lze přidat některé dodatky, například o životnosti. M. Simms uvedl, že dobrou volbou by bylo nechat návrh normy prEN 17392-1 zaniknout, protože v tuto chvíli bude velmi obtížné připravit evropskou normu srozumitelnou a použitelnou v praktických aplikacích. M. Wendel konstatoval, že když tuto normu zrušíme, bude každá země muset vyvinout vlastní PCR, což nebude žádoucí situace.

Dále se na jednání TC EAPA diskutovalo o různých textech, které EAPA zpracovává. Dokument EAPA „Asphalt in railway tracks“ byl dokončen a bude publikován ve zkrácené i dlouhé verzi.

Bylo projednáno nové znění dokumentu EAPA o Asfaltových vozovkách pro velká dopravní zatížení v krátké i dlouhé verzi. Německý zástupce A. Täube doporučil, aby byl v dlouhé verzi dokumentu citován kromě německého programu na návrh vozovek PaDesTo také další německý program pro navrhování  Ad2Pave.  V diskuzi jsem doporučil, aby krátká verze zprávy byla veřejná, ale dlouhá verze zprávy byla pouze pro interní potřebu EAPA. Důvodem je to, že dlouhá verze obsahuje odkazy na francouzskou, českou a německou metodu, ale nemůže obsahovat všechny různé návrhové metody používané v Evropě. Bude-li dlouhá verze dokumentu EAPA také veřejná, mohla by EAPA být kritizována, že některé metody či státy upřednostňuje. B. Gomez odpověděl, že do dlouhé verze dokumentu byly zahrnuty návrhové metody, o kterých byl informován. Bude-li do vydání dlouhé verze dokumentu informován o dalších metodách navrhování vozovek, budou do zprávy také zahrnuty.

B. Gomez informoval o rozhodnutí vytvořit pracovní skupinu EAPA pro nízkoteplotní směsi „TF Warm Mix Asphalt“. Jejími členy budou členové TF pro používání R-materiálu. Mohou se ale zúčastnit i další zájemci z EAPA. B. Gomez zorganizuje brzy první jednání této skupiny. Bod “alternativní pojiva” bude sledován, ale v současné době není nutné vytvořit pro něj pracovní skupinu.

Jedním z bodů jednání TC EAPA byla volba předsedy TC na další období. Byl jím opět zvolen německý zástupce Knut Johannsen.

Součástí jednání TC EAPA byla zajímavá prezentace o funkčních specifikacích asfaltových směsí v Rakousku, kterou měl profesor Hofko z Technické University ve Vídni. Také tato prezentace je na webové stránce EAPA v sekci pro členy.

První zasedání komisí EAPA v roce 2021 se budou konat on-line 16. března pro HSE, 17. března pro TC a 18. března 2020 pro skupinu Asphalt 4,0. Na podzim 2021 se budou konat jednání HSE  28. září, TC 29. září a 30. září 2020 skupiny Asphalt 4,0.

Ing. Jiří Fiedler