Přestavba téměř 12km úseku silnice I/48 na dálnici D48 mezi obcemi Rybí a Rychaltice na Frýdecko-Místecku se chýlí ke konci. Na náročné stavbě, jež zahrnuje mimo jiné i 134 stavebních objektů rozložených po celé délce stavby, se podílí řada výrobních provozů firmy Metrostav Infrastructure a.s. Stavbu realizuje sdružení firem Metrostav Infrastructure a.s., Swietelsky stavební s.r.o. a Colas CZ, a.s.

Cílem stavby je rekonstrukce stávající silnice I/48, která byla vybudována jako „nedělený čtyřpruh“, na komunikaci směrově rozdělenou (fyzické oddělení protisměrných jízdních pruhů středním dělicím pásem) v kategorii dle ČSN 736101. Provedení sjednoceného šířkového uspořádání v celém úseku podstatně zvýši bezpečnost v předmětném úseku a zvýší také plynulost dopravy.

Samotná stavba je rozdělena na dva úseky. První vede z Rybí do Příboru a je dlouhý asi 5,5 km, druhý v délce asi 6 km potom od Příboru k mimoúrovňovému křížení Rychaltice. Uprostřed trasy dálnice se totiž nachází mimoúrovňová křižovatka Příbor-západ, která byla zhotovena v předstihu v rámci výstavby obchvatu města Příbor.

Stavba byla zahájena v květnu 2017 a byla rozdělena dle zadávací dokumentace na tři etapy výstavby. V rámci první etapy bylo nutné nejprve realizovat přeložky inženýrských sítí a vybudovat doprovodné souběžné komunikace podél budoucí dálnice.

Obrázek 1: Betonáž cementobetonového krytu D48 u Příbora

Druhá etapa výstavby byla zahájena v lednu 2018. Nejprve bylo nutné provést demolici poloviny stávajících mostů. Dle zadání stavby musel být zachován veřejný provoz 1+1 na stávající vozovce a na polovině stávajících mostů. Práce proto probíhaly za provozu. Po demolici poloviny mostů byly zahájeny práce na výstavbě nových dálničních mostů a rozšíření silničního tělesa dálnice cca o 8 m až 10 m. Po dokončení zemních prací byly realizovány práce na odvodnění dálnice a poté probíhala pokládka konstrukčních vrstev včetně cementobetonového krytu a asfaltového souvrství. V srpnu 2019 byla dokončeny nové mosty a vozovka pro jeden jízdní pás. To znamená, že v rámci druhé etapy výstavby byla dokončena jedna polovina přestavby silnice I/48 na dálnici D48, na kterou byl převeden veřejný provoz v režimu dopravy 1+1, tedy jeden směr na Bělotín a jeden směr na Český Těšín.

Obrázek 2: Betonáž betonového monolitického žlabu typu curb-king
Obrázek 3: Betonáž cementobetonového krytu D48 Rybí – MÚK Rychaltice

 Od srpna 2019 na dvou souběžně realizovaných úsecích je nyní prováděna třetí etapa výstavby, při níž se zhotovuje druhá polovina směrově rozdělené dálnice v kategorii D 25,5/120, včetně středního dělicího pásu. Na začátku třetí etapy bylo potřeba nejprve zbourat zbylou polovinu stávajících mostů, vyfrézovat původní trasu silnice a odtěžit staré konstrukční vrstvy.

Obrázek 4: Most C231 přes polní cestu a vodní tok v km 22,032

V současné době je na 11 mostech dokončena vrchní stavba, včetně izolace a litého asfaltu. Nyní probíhají práce na asfaltovém souvrství a následovat budou práce na dokončení příslušenství mostů. V létě byl na začátku úseku předčasně zprovozněn pravý most C 231 přes polní cestu a vodní tok, který je dlouhý 257 m a má celkem šest polí. V trase byly dokončeny práce na rozšíření zemního tělesa, zemní pláně, kanalizace, drenáží a konstrukčních vrstev ze štěrkodrtě a mechanicky zpevněného kameniva.

Obrázek 5: Objekt C 103, trasa dálnice mezi Rybím a Příborem
Obrázek 6: Realizace asfaltových vrstev

Nyní se dokončuje pokládka cementobetonového krytu a byla zahájena pokládka asfaltového souvrství, které bylo navrženo na předpolí mostů a na vysokých násypech. Po pokládce asfaltů bude realizována pokládka kabelovodů ve SDP a realizace SOS systémů dálnice. Až poté budou následovat dokončovací práce na zhotovení krajnic, ohumusování, montáže svodidel a také svislého a vodorovného dopravního značení.

Stavba je velice rozsáhlá a náročná nejen počtem objektů či silným provozem v okolí. Bylo také potřeba si poradit se složitou dopravní obslužností a logistikou navážení materiálů na stavbu.

Předpokládané dokončení třetí etapy, a tím pádem uvedení stavby do provozu, je na konci
roku 2020.

Ing. Jiří Capil, Metrostav Infrastructure a.s.
foto: archiv Metrostav Infrastructure a.s.