Třicátá devátá porada týmu pro asfaltové technologie za horka se uskutečnila 18. 6. 2020 v EA Business Hotel Jihlava v Jihlavě pod záštitou Sdružení pro výstavbu silnic. Jednání bylo zaměřeno na informace k problematice asfaltových směsí a na informace z činnosti Sdružení pro výstavbu silnic za poslední období. Jednání zahájil a podle uvedeného programu řídil vedoucí týmu Ing. Zdeněk Komínek.

Tajemník týmu Ing. Milan Slavíček uvedl, že z poslední porady nebyl žádný závěr. Do programu porady byla zařazena informace o zkušenostech z používání směsí s CRmB, která nebyla přednesena na 38. poradě týmu.

Jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Ing. Petr Svoboda seznámil členy týmu s výčtem aktivit Sdružení za uplynulé období, které bylo ovlivněno mimořádnou situací způsobenou onemocněním COVID -19. Uvedl, že celá řada jednání s Ministerstvem dopravy a ŘSD ČR probíhala formou videokonferencí.

Informoval o:
− usnesení vlády č. 438 z 20. 4. 2020 k minimalizaci dopadu pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury;
− prohlášení Sdružení pro výstavbu silnic k omezení z hlediska BOZP v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19
− dokončeném cyklu školení STEPS 12.

Uvedl, že díky mimořádným opatřením byla zrušena akce ROAD FEST 2020 v Liberci a ve Zlíně. ROAD FEST v Plzni je plánován na 5. 9. 2020. Dále uvedl, že je snaha dokončit započatou mediální kampaň „Work road safety“, kterou vytváří Sdružení ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, samostatným oddělením BESIP. Tento projekt Ing. Svoboda představil v krátké prezentaci. Rovněž upozornil, že uvedené informace byly uveřejněny v předchozím čísle zpravodaje SILNICE MOSTY. Podrobné informace jsou přístupné také na webu www.sdruzeni-silnice.cz.

O stavu normy ČSN 73 6120 Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody informoval Ing. J. Valentin, Ph.D. Uvedl, že byly zapracovány připomínky již k 3. návrhu této normy a byl rozeslán čtvrtý dotazník pro dořešení otázek, které vyžadují nalezení vzájemného konsensu odborné veřejnosti v oblasti silničních staveb. Dokončení normy zatím brání nedořešená Příloha H − Požadavky pro hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem se zvýšenou viskozitou, kdy dopracování textu této přílohy ovlivňují a brání hlavně zájmy ekonomické a nebere se ohled na odborná stanoviska a technické požadavky odborné veřejnosti. K vyjasnění vzniklé situace má být svoláno jednání mezi agenturou ČAS, zpracovatelem normy, výrobci pojiva modifikovaného pryžovým granulátem, MD, MPO a ŘSD ČR. Zde by se mělo rozhodnout, jak a kdy bude norma vydána.
Na jednání týmu padl návrh, že by norma mohla být vydána jako předběžná a byl by pak rok na její kompletní dopracování. Vydat normu bez Přílohy H se nejeví jako vhodné řešení.

O zkušenostech z prokazování obsahu CRmB ve směsi informoval Ing. Jan David z TPA ČR s.r.o. Přednesl zkušenosti k prokazování obsahu pojiva CRmB ve směsi pomocí termické analýzy. Při zkoušce se sice přesně zjistí obsah pojiva CRmB, ale také se vlastně spálí jak asfalt, tak i pryžový granulát. Je tedy znám pouze celkový obsah pojiva CRmB bez znalosti obsahu pryžového granulátu v pojivu. Velkým problémem při zkoušce je tmavý kouř při spalování vzorku asfaltové směsi.

V diskuzi padla otázka, zda je třeba obsah gumy v pojivu vlastně zjišťovat. Ing. Komínek k tomu uvedl, že není rozhodující zjišťování obsahu pryžového granulátu v pojivu, ale rozhodující je, jaké vlastnosti má asfaltová směs splňovat. Uvedl, že při současném vybavení silničních laboratoří v ČR znalosti samotného výrobního procesu CRmB se obsah pryžového granulátu stejně nedá přesně zjistit. Doc. Ing. Hýzl, Ph.D., upozornil přítomné na to, že asfaltové směsi s CRmB vykazují lepší výsledky také hlavně díky tomu, že obsahují více pojiva.

Dále Ing. J. Valentin, Ph.D., informoval přítomné o stavu revize TKP kapitola 7. Uvedl, že na většině připomínek se účastníci na posledním jednání (4. 12. 2019) shodli. Bohužel ke shodě nedošlo v otázce zpracování nové zkoušky typu, když dojde ke změně dodávky pojiva z jiné rafinerie, a to rovněž u asfaltů 50/70. Nestačí, že by byl uveden pouze druh silničního asfaltu dle ČSN EN 12591. Názorový spor se posunul mezi MD a zbytek technické veřejnosti. Ministerstvo dopravy se odvolává na výklad směrnici CPR. Ing. Valentin konstatoval, že byl podán dotaz na MPO k výkladu směrnice CPR, aby se otázky vyjasnily.

O vyhlášce č. 130/2019 Sb. informoval Ing. J. Valentin, Ph.D. V úvodu svého vystoupení uvedl, že vyhláška bude vydána znovu, protože bude platit nový zákon o odpadech. Předpokládá se, že ve vyhlášce dojde k úpravě limitů. Úprava limitů bude projednána se Státním zdravotním ústavem. Pro vyjednávání je k dispozici více podkladů z používání znovu získané asfaltové směsi. Ing. Valentin uvedl, že komise pro asfaltové vozovky při ŘSD ČR chce zkoušet podle vyhlášky č. 130/2019 Sb. také směsi s CRmB. Konstatoval, že limity pro sumu PAU u směsí s CRmB budou bezpečně v daných intervalech, a to vzhledem k tomu, že samotný pryžový granulát může obsahovat sumu PAU v rozmezí 35−75 mg/kg (hodnoty vychází z výsledků od výrobců pneumatik).

Informaci z komisí EAPA přednesl Ing. Jiří Fiedler a své vystoupení doplnil prezentací. Uvedl, že kvůli koronavirové krizi probíhali od března 2020 jednání EAPA formou videokonferencí. Ing. Fiedler představil strukturu komisí a pracovních skupiv v EAPA a uvedl, že EAPA vytvořila několik nových pracovní skupiny. Představil nové pracovní skupiny (TF), v nichž má ČR své zastoupení. Skupina Národní předpisy pro výpary – zástupce Ing. J. Fiedler a skupina Používání R-materiálu – zástupce Ing. J. Valentin a Ing. T. Koudelka. O aktivitách pracovních skupin EAPA jsou předávány informace Sdružení pro výstavbu silnic. Dále informoval o bodech jednání EAPA − EUROBITUME ze 4. 12. 2019.

Doc. Dr. Ing. Michal Varaus podal informaci z jednání v CEN/TC 227/WG 1 plánovaného původně 6. a 7. května 2020 v Londýně, které se konalo formou videokonference. Hlavním bodem jednání byla informace o harmonizovaných výrobkových normách.

K tomuto problému doc. Varaus uvedl, že během podzimního jednání WG 1 v Delftu se rozhodlo o doplnění výrobkových norem tak, aby byly v souladu s delegovaným aktem. Takto upravené normy měly jít k připomínkování, aby mohly být vydány a delegovaný akt mohl být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie. Před připomínkováním byly doplněné normy zaslány konzultantovi kompetentnímu pro harmonizaci norem, který v lednu 2020 napsal následující stanovisko: „Normy doplněné v roce 2019 jsou vzdáleny tomu, aby mohly být přijaty jako harmonizované normy pod směrnicí pro stavební výrobky. V normách jsou špatně formulovány požadavky, dále podmínky pro výrobce asfaltových směsí a nejsou respektovány instrukce Evropské komise, což v konečném důsledku znamená, že normy nejsou vhodné k vydání.“

Ze strany WG 1 byla vznesena otázka, zda má cenu vydávat harmonizované normy tak, aby vyrobené směsi nesly označení CE, když jsou asfaltové směsi ve své podstatě vyváženy za hranice pouze minimálně. Nabízí se tedy řešení zrušit harmonizované normy a mít pro asfaltové směsi normy neharmonizované. Neharmonizované normy mají výhody, nicméně je stále zapotřebí mít taktéž národní systém pro kontrolu trhu.

Dalším názorem na jednání bylo nepodnikat v tuto chvíli žádné kroky. V současnosti se používají normy z roku 2006 pro značení CE. V roce 2021 proběhne další systematická revize těchto norem a za 1 rok až 1,5 roku se může situace vyjasnit. Nakonec byla přijata tato varianta.

V roce 2021 bude též vyjasněna otázka revize směrnice pro stavební výrobky.

Doc. Dr. Ing. Michal Varaus následně informoval o práci v TG 2 Zkušební normy.

Aktuality z oblasti normalizace přednesla Ing. Maria Míková z CTN PRAGOPROJEKT, a.s.

Informace k činnosti v úkolových skupinách v rámci CEN/TC 227/WG 5 Povrchové vlastnosti vozovek podal pan Leoš Nekula. Jednání se uskutečnilo prostřednictvím videokonference.

Jednání ukončil vedoucí týmu Ing. Zdeněk Komínek.

Zpracoval: Ing. Milan Slavíček