ročník 2020_zveřejněno 8. července 2020 ÚNMZ

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17029 (01 5261) Posuzování shody − Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány; (idt ISO/IEC 17029:2019); vydání: červenec 2020

ČSN EN 13358 (65 7083) Asfalty a asfaltová pojiva − Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv; vydání: červenec 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13358 (65 7083) Asfalty a asfaltová pojiva − Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv; vyhlášena: červen 2020

ČSN 73 1004 Navrhování základových konstrukcí − Stanovení požadavků pro výpočetní metody; vydání: červenec 2020

ČSN EN 12350-6 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 6: Objemová hmotnost; vydání: červenec 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12350-6 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu − Část 6: Objemová hmotnost; vyhlášena: prosinec 2019

ČSN EN 12390-2 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti; vydání: červenec 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12390-2 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti; vyhlášena: září 2019

ČSN EN 12390-5 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles; vydání: červenec 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12390-5 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles; vyhlášena: září 2019

ČSN EN 12390-7 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu; vydání: červenec 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12390-7 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu; vyhlášena: září 2019

ČSN EN 12390-8 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou; vydání: červenec 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12390-8 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu − Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou; vyhlášena: září 2019

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ
JAKO ČSN

ČSN EN ISO 22476-14 (72 1004)Geotechnický průzkum a zkoušení − Terénní zkoušky − Část 14: Dynamická penetrace ve vrtu; EN ISO 22476-14:2020; ISO 22476-14:2020; platí od 2020-08-01

ČSN EN ISO 10722 (80 6193) Geosyntetika − Indexová metoda zkoušení pro vyhodnocení mechanického poškození při opakovaném zatěžování − Poškození způsobené zrnitým materiálem (laboratorní zkušební metoda); EN ISO 10722:2019; ISO 10722:2019; platí od 2020-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 10722 (80 6193) Geosyntetika − Indexová metoda zkoušení pro vyhodnocení mechanického poškození při opakovaném zatěžování − Poškození způsobené zrnitým materiálem; vydání: leden 2008

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 9863-1 (80 6128) Geosyntetika − Zjišťování tloušťky specifickými tlaky − Část 1: Jednotlivé vrstvy; vyhlášena: prosinec 2016

Změna A1; (idt EN ISO 9863-1:2016/A1:2019); (idt ISO 9863-1:2016/Amd.1:2019); platí od 2020-08-01

ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ
BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

72/0015/20 Geotechnický průzkum a zkoušení − Odběry vzorků a měření podzemní vody − Část 1: Zásady provádění (FprEN ISO 22475-1 + ISO/FDIS 22475-1 **)

73/0059/20 Stavba vozovek − Kationaktivní asfaltové emulze (Revize ČSN 73 6132:2018)

73/0059/20 Stavba vozovek − Kationaktivní asfaltové emulze (Revize ČSN 73 6132:2018)