Vážení čtenáři,
je mi ctí, že se na vás mohu obrátit z pozice generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) v tak složité době, jakou právě v České republice prožíváme v souvislosti s pandemií COVID-19. Předně musím uvést, že jsem pyšný na náš obor dopravního stavitelství, neboť v době, kdy se v České republice skoro zastavil život, realizace dopravních staveb pokračovala prakticky bez přerušení dál. Rozumím, že podmínky pro zhotovitele staveb byly zejména z počátku vypuknutí pandemie COVID-19 velmi komplikované. Bylo nutné vybavit pracovníky ochrannými pomůckami, zabezpečit staveniště, řešit chybějící zahraniční pracovníky z důvodu uzavřených hranic, chybějící materiály či výrobky apod. K vypořádání těchto vzniklých nákladů zhotovitelů bylo po složitých jednáních přijato dne 20. 4. 2020 usnesení vlády České republiky č. 438 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související. Domnívám se, že tato dohoda výrazně přispěla k pokračování dopravních staveb v gesci ŘSD ČR, a pokud možno co nejspravedlivějším způsobem řeší ztížené podmínky na stavbách v době nouzového stavu.  

Věřím, že se situace spojená s pandemií COVID-19 bude nadále zlepšovat a procesy v přípravě a realizaci dopravních staveb se vrátí do standardních kolejí. Uplynulé období opět ale ukázalo, jak nutný je rozvoj digitalizace všech procesů v rámci přípravy a realizace staveb. V tomto oboru bohužel dopravní stavitelství za ostatními odvětvími dost zaostává a tuto situaci je třeba rychle změnit. S tím souvisí zavádění systému BIM a dalších elektronických nástrojů pro zvýšení efektivnosti všech procesů v rámci dopravních staveb. Jsem rád, že ŘSD ČR je připraveno v tomto ohledu se stát lídrem. Probíhá zpracování pilotních projektů BIM v úzké spolupráci s projektanty a zhotoviteli staveb, abychom ověřili vydané metodiky a připravili se na povinné zavedení systému BIM. Ale digitalizace procesů nespočívá jen v systému BIM, ale i v dalších systémech např. datové sklady staveb vč. schvalovacích procesů, Program přípravy staveb – digitalizace procesů přípravy, Program pro majetkoprávní vypořádání a v loňském roce jsme začali s pilotním projektem Elektronického stavebního deníku a úspěšně spustili systém Centrální evidence vad, který byl úspěšně nasazen celoplošně na všechny pozemní komunikace ve správě ŘSD ČR. Hlavním přínosem je centralizace poruch komunikací, sledování záruk staveb a garancí za vady, generování poruch ve vymezených úsecích pro plánovanou opravu a další.

Dalším systémem, který je spuštěn v plné verzi, je Centrální evidenční systém. Aplikace je určena pro jednotnou evidenci (schvalování) výrobků na stavby ŘSD ČR. Hlavní předností této aplikace je ušetření administrativy opakovaného dokladování řady dokumentů na stavbách. V současné době již probíhá zavádění Systému hospodaření s vozovkou, od kterého si slibujeme výrazné zlepšení systémového přístupu k opravám dálnic a silnic I. třídy.

 Loňský rok se z pohledu ŘSD ČR nesl především ve znamení v posledních 10 letech největších investic jak do přípravy a realizace nových dálničních a silničních staveb, tak i nespočtu oprav na dálnicích a silnicích I. třídy, o které se naše organizace stará. Ještě před několika lety bylo financování této oblasti velmi poddimenzované, což mělo negativní dopady na stav dopravní infrastruktury. Zvýšený objem národních zdrojů společně s úspěšným čerpáním evropských financí již přináší reálné a viditelné výsledky, s nimiž se motoristická veřejnost na svých cestách denně setkává.

Tento trend pokračuje i v letošním roce. V současné době předpokládáme rekordní rozpočet ŘSD ČR v historii této státní příspěvkové organizace, který by měl překročit 55 mld. Kč. Také v dalších letech pak předpokládáme další navyšování rozpočtu ŘSD ČR, aby mohl být naplněn cíl dostavby základní dálniční sítě do roku 2030. 

Záležitost financí je jedním z dílů, který v konečném důsledku vede k realizaci konkrétní stavby. Další zásadní oblastí, se kterou je příprava staveb úzce spjata, je legislativa. Ta je v současnosti nepřehledná a spolu s obrovským nárůstem byrokracie je dnes bohužel vnímána jako hlavní strůjce prodlužování přípravy. ŘSD ČR se aktivně podílí na krocích vedoucích k patřičným změnám, jež mají přispět k žádoucímu zkrácení doby přípravy. V případě legislativních úprav a změn platných právních předpisů, zejména v souvislosti s urychlením výstavby veřejné dopravní infrastruktury dle z. č. 416/2009 Sb., dlouhodobě iniciujeme návrhy takovýchto úprav a předkládáme je příslušným orgánům k projednání. Věřím, že se podaří ať už úpravou zákona č. 416/2009 Sb. či rekodifikací stavebního práva zlepšit stávající legislativu tak, že dojde k výraznějšímu zjednodušení všech procesů a ke zrychlení přípravy dopravních staveb.

K tomu, aby ŘSD ČR bylo schopno naplnit všechny stanovené cíle, je bezpodmínečně nutná jeho transformace na jinou právní formu. Proces transformace byl na pokyn ministra dopravy na ŘSD ČR zahájen v srpnu 2019 s cílem dílčích změn již od roku 2021. Od této doby se udělalo obrovské množství práce a jsou připraveny potřebné podklady pro uskutečnění transformačního procesu. V současné době probíhají jednání na úrovni Ministerstva dopravy o výsledné variantě nové právní formy.

Závěrem, bych rád popřál všem mnoho bezpečných kilometrů a poděkoval za trpělivost s dopravními omezeními v rámci modernizací, rekonstrukcí a oprav dálnic a silnic I. třídy v gesci ŘSD ČR.

Ing. Radek Mátl
generální ředitel ŘSD ČR