ročník 2020_zveřejněno 8. června 2020 ÚNMZ


VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 1: Obecné zásady; (idt ISO 8504-1:2019); vydání: červen 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 1: Obecné zásady; vydání: leden 2002

ČSN EN ISO 8504-2 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 2: Otryskávání; (idt ISO 8504-2:2019); vydání: červen 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 8504-2 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 2: Otryskávání; vydání: leden 2002

ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy; (idt ISO 12944-5:2019); vydání: červen 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy; vyhlášena: říjen 2018


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 13358 (65 7083) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv; EN 13358:2019; platí od 2020-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13358 (65 7083) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv; vydání: leden 2011


ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ
BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

72/0010/20 Geotechnický průzkum a zkoušení – Geotechnický monitoring – Část 3: Měření posunů kolmo k přímce: inklinometry (EN ISO 18674-3:2017/A1:2020 + ISO 18674-3/Amd.1:2020 **)

73/0031/20 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (překlad národní přílohy ČSN EN 1992-1-1 do angličtiny) (Revize ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A:2016)

73/0032/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem (EN 12697-11:2020 **)

73/0033/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 14: Obsah vody (EN 12697-14:2020 **)

73/0034/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 19: Propustnost zkušebního tělesa (EN 12697-19:2020 **)

73/0035/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY) (EN 12697-20:2020 **)

73/0036/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese (EN 12697-21:2020 **)

73/0037/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 22: Zkouška pojíždění kolem (EN 12697-22:2020 **)

73/0038/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti (EN 12697-28:2020 **)

73/0039/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 34: Marshallova zkouška (EN 12697-34:2020 **)

73/0040/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou (EN 12697-39:2020 **)

73/0041/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 40: Propustnost in situ (EN 12697-40:2020 **)

73/0042/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 45: Zkouška SATS (EN 12697-45:2020 **)

73/0043/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem (EN 12697-46:2020 **)

73/0044/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa (EN 12697-6:2020 **)

73/0047/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 1: Obsah rozpustného pojiva (EN 12697-1:2020 **)

73/0048/20 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch – Zkušební metody – Část 5: Stanovení parametrů podélné nerovnosti (EN 13036-5:2019)

73/0049/20 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 31: Asfaltový beton s asfaltovou emulzí (EN 13108-31:2019)

73/0050/20 Informační modelování staveb (BIM) – Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb – Datové šablony založené na harmonizovaných technických specifikacích podle nařízení o stavebních výrobcích (CPR) (prEN 17473)

73/0051/20 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace (Revize ČSN P 73 2404:2016)