Ve dnech 12. až 14. února 2020 proběhla v bavorském Berchtesgadenu konference s názvem Německé dny asfaltových technologií 2020 (Deutsche Asphalttage 2020). Konference se v tomto alpském středisku koná tradičně každé dva roky a pořádá ji Německý svaz pro asfaltové vozovky (Deutscher Asphaltverband – DAV).

Stejně jako v minulých ročnících byl program konference složen ze tří částí, které na sebe navazovaly a úzce se prolínaly. Dvě části byly oficiální (část přednášková a expozice), třetí část, společenská, sice není v programu uvedena, ale jejím rámci proběhla celá řada schůzek, setkání a diskuzí o různých tématech a na různých úrovních.

V části expozic se prezentovalo celkem 88 vystavovatelů z různých evropských zemí. Spektrum vystavovatelů pokrylo celou oblast asfaltových vozovek. Vystavovatelé zastupovali projekční a poradenské společnosti včetně firem zabývajících se softwarovou podporou, dále také oblast laboratorního zkoušení. Stánky zde měli výrobci asfaltových pojiv včetně asfaltových emulzí a pochopitelně zde byla zastoupena i s tím související oblast přísad, aditiv, SBS, emulgátorů, vyztužovacích vláken, mříží či geotextilií, dále pak výrobci obaloven, silničních stavebních strojů či laboratorních přístrojů a v neposlední řadě pochopitelně i některé prováděcí firmy a společnosti. Část vystavovatelů zastupovala i důležitou oblast bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Na přednáškovou část se přihlásilo přes 600 odborníků nejen z Německa, ale i z dalších evropských či mimoevropských zemí. Česká republika byla opět zastoupena skutečně v minimálním počtu, který se ve srovnání s minulými ročníky opět snížil. Do Berchtesgadenu se letos tak z České republiky vypravilo pouze několik jednotlivců! Počet návštěvníků doprovodné výstavy pak byl pochopitelně tradičně výrazně vyšší. Celkem se letošních asfaltových dnů zúčastnilo v Berchtesgadenu více než 1 000 účastníků.

Vlastní program konference byl rozložen opět do tří dnů. V první části proběhlo 48. řádné zasedání členů DAV a 42. řádné zasedání DAI (Deutsches Asphaltinstitut ‒ Německý institut pro asfaltové vozovky). Na zasedání DAV byl na další období zvolen prezidentem DAV pan Oliver Nohse (Eurovia Deutschland AG) a viceprezidentem pak pan Mario Kapller (Kemna Bau AG).

Slavnostní zahájení Německých asfaltových dnů se uskutečnilo 12. 2. 2020 pod taktovkou Nového prezidenta DAV. Ten vyzdvihl místo konání konference (město Berchtesgaden) jako v současnosti nejlepší variantu s ohledem na zázemí jak pro vlastní konání konference a doprovodné výstavy, tak i kapacit pro ubytování a doprovodné programy. Současně připomněl, že při přistání na letišti Salzburg si zcela jistě řada kolegů a kolegyň povšimla, že runway na tomto letišti dostala konečně na opotřebovaný betonový povrch kvalitní povrch asfaltový. V úvodní sekci vystoupil opět pan Franz Rasp, starosta Berchtesgadenu, který je původním povoláním stavební inženýr a vnímá řadu problémů v oblasti infrastruktury právě z technického úhlu pohledu.

V rámci oficiálního úvodu následovalo vystoupení státního sekretáře bavorského ministerstva výstavby a dopravy pana Klause Holetschka, který operativně nahradil ministra Dr. Reichharta. Ten se těsně před konáním konference omluvil. Vystoupení pana Holetschka se neslo v duchu všeobecné politické proklamace a vyzýval účastníky ke spolupráci a vzájemné soudržnosti, což umožní splnit úkoly, které před nás budoucnost staví.

Po tomto „osvěžujícím“ vystoupení dostal slovo pan Stephan Krenz, nový ředitel Spolkového ředitelství dálnic (Autobahn GmbH des Bundes). Tato instituce sloučila pod jednu střechu ředitelství dálnic jednotlivých zemí po vzoru např. rakouské společnosti ASFINAG. Tato organizace řídí a financuje centrálně provoz, údržbu i výstavbu dálnic na území SRN. V jednotlivých zemích nadále zůstávají zemské pobočky, které spadají pod centrální řízení, řeší však příslušné úkoly, které se mohou mezi jednotlivými spolkovými zeměmi lišit. Pan Kranz představil šest základních směrnic, kterými se tato organizace řídí. Současně hovořil o velkém úkolu a obrovské zodpovědnosti této instituce, ale – podle jeho slov – vkládá velkou důvěru v angažovaný a profesně zdatný tým odborníků, kteří jsou součástí spolkové instituce. Velký důraz bude kladen na kvalitu a investice do dálniční sítě v celé SRN. Současně jsou plánovány i nemalé investice do IT systémů, bez nichž se moderní hospodaření s vozovkou neobejde.

Program středečního odpoledne byl zakončen přednáškou Dr. Heiko Rüppela ze společnosti Enercon GmbH v Aurichu. Přednáška byla věnována změně energetické politiky v dopravě a přednášející se v jejím rámci věnoval porovnání roli E-mobility a vodíku.

Po této přednášce následovalo oficiální otevření doprovodné výstavy.  

Jednotlivé bloky přednášek konference zahrnuly jak pohled do budoucnosti silničního stavitelství, tak i do ochrany životního prostředí a bezpečnosti.

Čtvrtek dopoledne byl sestaven ze dvou bloků:

1. Snížení CO2, snížení hlučnosti, znovupoužití zpětně získaných asfaltových směsí, do kterého byly zařazeny tři příspěvky:
Ochrana přírodních zdrojů a znovupoužití materiálů – příručka spolkové země Sasko, který přednesl pan Dietmar Pietsch ze Saského ministerstva hospodářství, práce a dopravy Dresden,
Teplé asfaltové směsi WAM – snížení emisí a zlepšení charakteristik, který přednesl pan Knut Johannsen ze společnosti Eurovia GmbH, Bottrop,
Snižování hlučnosti v městských aglomeracích, jehož autorem byl Stefan Ehlert, Silniční společnost NRW, Gelsenkirchen.

2. Zlepšování podmínek – z práce DAV, který uvedl pan Johannes Winter ze společnosti Deutsche Asphalt GmbH Leuna. Na jeho úvod navazovala dvě dílčí vystoupení:
Dodavatelská konsorcia – praktické využití příručky DAV, které přednesl pan Dr. Jürgen Beninca ze společnosti Jones Day, Frankfurt/M.,
Energetická daň a výroba asfaltových směsí – německá předpisová džungle autora pana Marco Bokies, právníka DAV Bonn,
Kontinuální měření na obalovnách – dosavadní praktické zkušenosti, které prezentovali společně Annett Schröter ze společnosti Gicon Grossmann Consulting Dresden a Ralf Hertrampf ze společnosti AMO Debus, Untersiemau.

V odpolední části čtvrtečního přednáškového programu proběhly jeden ucelený blok a jedna přednáška bývalého ministra zahraničí polkové vlády pana Sigmara Gabriela.

Na úvod této části ale nejprve pan Gerhard Rühmkorf, ředitel odboru spolkového ministerstva dopravy seznámil přítomné s aktuálním plánem rozvoje německých dálnic a hlavních spolkových silnic.

Po tomto úvodu následoval odpolední blok:
3. Nové koncepty při výrobě a provádění, v jehož rámci zazněly tři příspěvky:
PP projekt na dálnici BAB 6 západ – inovativní koncept asfaltových technologií pro velká zatížení autorů pana Georag Bindera ze společnosti Bunte GmbH, Papenburg a pana Volkera Schäfera ze společnosti Schäfer Consult Oldenburg,
Cílené zvýšení výkonnosti asfaltů využitím reaktivní modifikace, který přednesl prof. Markus Oeser, Univerzita Aachen,
Možnosti a limity rejuvenátorů při výrobě asfaltových směsí, se kterým vystoupil pan Lars Neutag ze společnosti Eurovia, Bottrop.

Čtvrteční program uzavřelo všeobecně očekávané vystoupení bývalého ministra zahraničí SRN pana Sigmara Gabriela. Přednáška byla nazvána Evropa v nepohodlném světě a skutečně patřila k vrcholům letošní konference. Pan Gabriel je všeobecně známý jako vynikající řečník a jím přednášené argumenty m2lz odlišné parametry než ostatní technicky zaměřené přednášky, které byly na programu konference. Jednak analyzoval mezinárodní i národní politickou situaci a užíval velmi ostrá přirovnání. Například konstatoval, že „světová velmoc USA nezůstane stejná, jako je nyní v období D. Trumpa, ale nikdy už nebude taková, jakou jsme ji znali v minulosti. To bude pro Evropu velmi nepohodlné a též velmi nepříjemné“. Proto podle pana Gabriela bude nezbytné, aby se Evropa obecně začala seriózně zabývat svoji budoucí rolí v tomto měnícím se světě, který se stává stále méně pohodlným.

Přednáška zaujala všechny přítomné a debaty nad jejím obsahem pokračovaly i během večerních setkání po ukončení druhého dne konference.

Páteční dopoledne bylo věnováno ještě dalším třem blokům:
4. Digitálně, efektivněji a rychleji zahájil poslední den konference. Zde zazněly dva příspěvky:
Opravy a sanace v době digitalizace, který přednesl pan Ulrich Hermanski ze společnosti Topcon Positioning, Hamburg,
Optimalizace stavebních prací při využití digitalizace pana Dietera Lichta z firmy MIK IT, Rosenheim.
5. Nejen asfaltové směsi – pohled do skleněné koule, v němž zazněly rovněž dva příspěvky:
Výzva pro rafinerie na pozadí klimatických cílů 2030 až 2050, který přednesl pan Johannes Kohlmann ze Sdružení zpracovatelů minerálních olejů, Berlin,
Nákladní vozidla Merceds-Benz na cestě k CO2 neutrální přepravě autora pana Christiana Lazika ze společnosti Daimler Truck.
6. Naše výzvy pro budoucnost – tento poslední blokmoderoval Carsten Karcher z EAPA a zazněly v něm dva příspěvky:
MAK hodnoty – pracovní skupina Bitumen autora Martina Ziegenberga ze Sdružení německého stavebnictví, Berlin,
Zítřejší talenty musíme nalézt dnes autorky Juliane Ulbricht ze společnosti Tradu4you, Chemnitz.

Jak je z programového přehledu zřejmé, byla opět akcentována odborná stránka, do níž se ale výrazněji než v minulosti promítla problematika ochrany životního prostředí a zejména trvale udržitelného rozvoje. Řada odborných diskuzí probíhala pochopitelně i při setkáních na stáncích jednotlivých vystavovatelů či při řadě kuloárních jednání v místě konání konference nebo přilehlém okolí. Této možnosti bylo poměrně hojně využito a počet návštěvníků výstavy a účastníků různých diskuzí či setkání tak byl pochopitelně vyšší, než byl počet samotných delegátů konference. Skutečně „nosným“ tématem, které ovládlo letošní konferenci, byla ale přednáška pana Gabriela, která měla spíše všeobecně politicko-hospodářský ráz a zabývala se závažnou otázkou, zda probíhající hospodářská konjunktura má dlouhodobější potenciál, nebo lze v kratším časovém horizontu očekávat změnu a zpomalení rozvoje. Toto téma poněkud zastínilo i některé aktuální otázky, jako je stav silniční sítě, možnosti financování výstavby i oprav nebo nedostatek schopných lidí na pracovním trhu.

V kuloárech se pochopitelně hodně diskutovalo o problematice kvality materiálů, kvality prací, moderních technologiích se silným ekologickým podtextem, o udržitelném rozvoji, ale i o aktuálním stavu dopravy na silnicích. Obecně panuje shoda, že kapacita vozovek obecně je téměř vyčerpaná a další nárůst dopravy by mohl vést k dílčím problémům. Z pohledu řady účastníků a odborníků je aktuální hospodářská situace velmi dobrá, přesto ale není stále dostatek prostředků ani dostatek vůle řešit jak rostoucí potřebu oprav a údržby.

Zejména komunální úroveň nemá stále žádný manipulační prostor, protože vynakládají neustále se zvyšující částky v sociální oblasti, které ale nejsou nijakým způsobem z centrální úrovně kompenzovány.

K problematice financování infrastruktury přistupuje i stále se zhoršující stav v oblasti personální. Nedostatek skutečně odborných pracovních sil je patrný ve všech oblastech, přičemž nevíce jsou postiženy skutečně oblasti vlastního provádění prací.

Odborná náplň přednáškové části konference byla i tentokrát přijata velmi pozitivně. Je a bude ale nezbytné, aby asfaltový průmysl byl schopen nabídnout hospodářství skutečně obhajitelná technická řešení, která pomohou udržet smysluplný ekonomický rozvoj při respektování požadavků na ochranu jednak zdraví, ale i na ochranu životního prostředí. To se týká například výrazné potřeby snížení energetické náročnosti. Řešení jsou v mnoha případech k dispozici a měl by být kladen i důraz ne jejich ověření a následné zavedení do praktického užívání místo cyklicky se opakujících diskuzí na téma vhodných předpisů nebo akceptovatelné (rozuměj nejnižší) ceny.

Celkově lze konstatovat, že dojem z letošní konference Německé asfaltové dny 2020 byl velmi dobrý, i když aktuální politické nálady příliš optimismu neukazují. Zejména vývoj vztahu mezi EU, USA, Čínou i částí arabského poloostrova vyžaduje ze strany EU jasnější a sebevědomější kroky než ty, kterých jsme aktuálně svědky. To se týká pochopitelně i vnitřních vztahů mezi členskými zeměmi EU.

Německý asfaltový průmysl se pohybuje v degresi už několik let a tento stav bude evidentně dále přetrvávat i do budoucího období. Toto zjištění spojené i s určitou ztrátou sebevědomí hospodářsky nejsilnějšího člena evropského společenství není zjištění příjemné a v době po vystoupení Velké Británie ze svazku EU, což se promítne do finanční kondice celé EU, by mělo vést k určitému zamyšlení.

Konference v Berchtesgadenu probíhala před vypuknutím koronavirové pandemie, jejíž důsledky se v následujícím období projeví jak politicky, tak i ekonomicky. Závěry z Berchtesgadenu s tímto vývojem pochopitelně nemohly uvažovat, je ale naprosto zřejmé, že v důsledku výrazného poklesu světové ekonomické výkonnosti pocítí dopady i silniční hospodářství mnoha zemí.

Václav Valentin
(Zpracováno s použitím oficiálních materiálů ke konferenci)