Jednání pracovní skupiny EAPA „Výpary při výrobě a pokládce asfaltových směsí“ (TF Fumes) proběhlo dne 17. 4. 2020 formou videokonference.

Jednání se zúčastnilo šest jejích členů, ostatní členové se jednání nemohli zúčastnit. Členové TF Fumes shromáždili a sdíleli dokumenty k dané problematice. Jednalo se například o článek z roku 2010 o podrobném porovnání mezi americkou a německou metodou měření výparů nebo odkaz na článek z roku 2018 o porovnání francouzské a německé metody. Dále byla členům TF Fumes poskytnuta kopie zvláštního čísla francouzského časopisu RGRA ze září 2016, které bylo celé věnováno problematice chemického rizika v silničním stavitelství. V něm jsou mimo jiné uveřejněny dva příspěvky týkající se výparů z asfaltových směsí. Jeden se touto problematikou zabývá obecně, druhý výsledky měření ve Francii v roce 2015. V diskuzi na TF bylo zdůrazněno, že při prezentaci výsledků měření výparů či jejich intepretaci je třeba vždy uvádět metodu, kterou byly měřené hodnoty získány, jelikož různé metody dávají různé výsledky.

Diskutovalo se také o nízkoteplotních směsích, které umožňují snížit množství asfaltových výparů. M. Simms předal členům TF Fumes krátký dokument o výhodách nízkoteplotních směsí, vypracovaný pro členy skupiny pro vozovky složené z poslanců anglického parlamentu. Španělský zástupce J. Pena komentoval informace obsažené ve zprávě americké Federal Highway Administration (FHWA) o dlouhodobém sledování chování nízkoteplotních směsí z roku 2017 (NCHRP Research Report 843); dostupná na webových stránkách. Ve zprávě je zmíněno, že nízkoteplotní směsi měly v některých případech mírně horší odolnost proti vzniku trhlin než směsi standardní. J. Pena upozornil, že v Evropě zatím není k dispozici dostatek zkušeností o dlouhodobém chování nízkoteplotních směsí. K tomu bylo na TF konstatováno, že vlastnosti nízkoteplotních směsí patří do náplně TC EAPA, nikoliv pracovní skupiny pro výpary z asfaltů. Proto B. Gomez doporučil zařadit na příští jednání TC EAPA bod zabývající se příčinami, proč Evropa zaostává za USA v používání nízkoteplotních asfaltových směsí. Zatím nebyly členy TF Fumes získány žádné nové informace o měření výparů při pokládce nízkoteplotních směsí.

Na jednání TF měl C. Karcher podat bližší informace o sledování zdravotního stavu pracovníků v Německu. Protože se nemohl jednání TF Fumes zúčastnit, bude tato otázka zařazena na následující jednání. Na něm by měl předat M. Wendel informace o situaci ve skandinávských zemích.

Dalším bodem jednání byly limity pro polycyklické aromatické uhlovodíky v Evropě. B. Gomez informoval o návrhu evropské metody pro stanovení obsahu PAU (PAH) a stanovení benzenu, toluenu ethylbenzenu a xylenu (zkráceně BTEX) pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrické detekce. Návrh textu zatím nebyl členům TF Fumes poskytnut. Dokument je připravován v pracovní skupině komise CEN/TC 351 Assessment of release of dangerous substances (Technická komise CEN/TC 351 se zabývá posuzováním uvolňování nebezpečných látek. Aktualizovaný text o činnosti této komise CEN z března 2020 je dostupný na http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=stav_vyr/1_16_zp_3.htm). Návrh dokumentu CEN/TC 351 o metodě stanovení PAH a BTEX má být v roce 2020 předán do připomínkového řízení. 

Podle B. Gomeze vychází návrh textu z holandské metody stanovení. Je problém ve velkém rozptylu výsledků pro R-materiál. Norma se též nezabývá postupy při vzorkování. Množství PAU ve výparech závisí na mnoha vlivech, například na teplotě při výrobě asfaltových směsí s R-materiálem. Navržená laboratorní metoda poskytuje pouze informaci o maximálním možném množství PAU ve výparech. Plynová chromatografie a hmotnostní spektrometrická detekce jsou složité laboratorní metody, se kterými nejsou technici v silničním stavitelství obeznámeni. Proto byly k zápisu z jednání TF Fumes přidány odkazy na dvě videa o těchto metodách (www.youtube.com/watch?v=4Xaa9WdXVTM a www.youtube.com/watch?v=NuIH9-6Fm6U).

B. Gomez též seznámil členy TF Fumes s komentářem, který mu zaslal Ing. J. Valentin. V něm bylo upozorněno na různé problémy při posuzování obsahu PAU chromatografickými metodami. Klíčovými aspekty jsou vzorkování, příprava vzorků ke zkouškám a také metodika chromatografické zkoušky, protože v současné době existuje několik evropských norem pro tyto zkoušky. Při odběru vzorků vývrty z vozovky je otázkou, jaká je nejvhodnější metoda přípravy analytického vzorku, který má hmotnost například 10 g. Laboratoře k tomu používají různé metody, což má vliv na výsledky zkoušek. Proto by bylo užitečné vyměnit si informace, jak se postupuje v zemích členských organizací EAPA. Vyhláška č. 130/2019, o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem (kterou vydalo v roce 2019 Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu), byla zaslána na EAPA a byla též notifikována v Bruselu. Bylo by tedy vítané získat názor expertů z jiných zemí.

Bohužel B. Gomez nezaslal komentář Ing. Valentina členům TF Fumes před jednáním, ale přečetl ho až na jednání. Přítomní proto k tomu neměli žádný komentář. Bylo dohodnuto, že budou zjišťovat, jaká je situace v jejich zemích týkající se přípravy vzorků a stanovení PAU plynovou chromatografií. 

J. Pena konstatoval, že by bylo žádoucí, aby výrobci asfaltů poskytovali odběratelům informace o obsahu PAU v asfaltech. Bylo dohodnuto, že B. Gomez kontaktuje francouzského výzkumníka Vincenta Gaudefroye, který se kromě jiného zabýval v minulých letech také problematikou výparů z asfaltů. Dále bude kontaktován Martin Hugener, který v loňském roce publikoval článek o porovnání emisí při pokládce standardních a nízkoteplotních směsí ve Švýcarsku [1]. 

Poté začne B. Gomez připravovat zprávu o činnosti pracovní skupiny TF Fumes. Příští videokonference TF Fumes se bude konat 29. 5. 2020.

Ing. Jiří Fiedler

Literatura

[1] Hugener M., Zeyer K., Mohn J. Reduced emissions of warm mix asphalt during construction. Journal of Road Materials and Pavement Design 2019, v. 20, pp. 568−77.