ročník 2020_zveřejněno 7. května 2020 ÚNMZ


VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 13076 (67 3011) Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů; (idt ISO 13076:2019); vydání: květen 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 13076 (67 3011) Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů; vydání: únor 2013

ČSN EN ISO 2808 (67 3061) Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru; (idt ISO 2808:2019); vydání: květen 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 2808 (67 3061) Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru; vydání: říjen 2007

ČSN EN 12716 (73 1072) Provádění speciálních geotechnických prací – Trysková injektáž; vydání: květen 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12716 (73 1072) Provádění speciálních geotechnických prací – Trysková injektáž; vyhlášena: duben 2019

ČSN EN 1993-1-5 ed. 3 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí − Část 1−5: Boulení stěn; (idt EN 1993-1-5:2006/A2:2019); vydání: květen 2020
S účinností od 2021-04-30 se zrušuje
ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí − Část 1−5: Boulení stěn; vydání: červenec 2019

ČSN EN ISO 25177 (83 6140) Kvalita půdy – Popis půdy v terénu; (idt ISO 25177:2019); vydání: květen 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 25177 (83 6140) Kvalita půdy − Popis půdy v terénu; vydání: červen 2012

ČSN EN ISO 11274 (83 6629) Kvalita půdy – Stanovení retenčních vlhkostních charakteristik – Laboratorní metody; (idt ISO 11274:2019); vydání: květen 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 11274 (83 6629) Kvalita půdy – Stanovení retenčních vlhkostních charakteristik – Laboratorní metody; vydání: listopad 2014


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 15804+A1 (73 0912) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů; Vydání: červenec 2014
Změna Z1; vydání: květen 2020

ČSN EN 1993-1-5 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1−5: Boulení stěn; vydání: únor 2008
Změna A2; (idt EN 1993-1-5:2006/A2:2019); vydání: květen 2020

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1−5: Boulení stěn; vydání: červenec 2019
Změna Z1; Vydání: Květen 2020


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ
JAKO ČSN

ČSN EN 15804+A2 (73 0912) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů; EN 15804:2012+A2:2019; platí od 2020-06-01
S účinností od 2022-10-31 se zrušuje
ČSN EN 15804+A1 (73 0912) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů; vydání: červenec 2014

ČSN EN 12390-12 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci – Metoda zrychlené karbonatace; EN 12390-12:2020; platí od 2020-06-01

ČSN EN 12697-53 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 53: Zvýšení soudržnosti metodou roztíratelnosti; EN 12697-53:2019; platí od 2020-06-01

ČSN EN 12697-54 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 54: Vytvrzení vzorků pro zkoušku směsí s asfaltovou emulzí; EN 12697-54:2019; platí od 2020-06-01

ČSN EN 12697-55 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 55: Organoleptické posouzení kompatibility základních složek směsí s asfaltovou emulzí; EN 12697-55:2019; platí od 2020-06-01

ČSN EN 12697-56 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 56: Příprava vzorků statickým zhutněním; EN 12697-56:2019; platí od 2020-06-01

ČSN EN 13036-5 (73 6177) Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch – Zkušební metody – Část 5: Stanovení indexů podélné nerovnosti; EN 13036-5:2019; platí od 2020-06-01

ČSN EN 13422 (73 7031) Svislé dopravní značení – Přenosná deformovatelná varovná zařízení – Kužely a válce; EN 13422:2019; Platí od 2020-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13422+A1 (73 7031) Svislé dopravní značení – Přenosná deformovatelná varovná zařízení – Kužely a válce; vydání: říjen 2009


ÚKOLY TVORBY NOREM, JEJICHŽ ŘEŠENÍ BYLO ZAŘAZENO DO PLÁNU

72/0004/20 Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 14: Dynamická penetrace ve vrtu (FprEN ISO 22476-14 + ISO 22476-14:2020 **)

73/0019/20 Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 1: Vývrty – Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku (EN 12504-1:2019)

73/0020/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 56: Příprava těles statickým zhutňováním (EN 12697-56:2019)

73/0021/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 55: Organoleptické posouzení kompatibility materiálů směsí s asfaltovou emulzí (EN 12697-55:2019)

73/0022/20 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 54: Zrání těles pro zkoušení směsí s asfaltovou emulzí (EN 12697-54:2019)