Na podzim letošního roku uvede společnost REKO Rotterdam do provozu své druhé zařízení na zpracování odpadu s obsahem dehtu. Zařízení umožní zpracovat až 1,8 mil. tun odpadů/rok.

V mnoha zemích jsou materiály s obsahem dehtu skladovány nebo termicky ošetřeny, aby došlo k eliminaci polyaromatických uhlovodíků, které vyvolávají rakovinotvorná bujení. Bohužel ale většinou neexistují vhodná zařízení na zpracování těchto kontaminovaných materiálů.

Nizozemská společnost REKO B.V.  se specializuje na tuto problematiku a na základě posudků Fraunehoferova institutu se nalezená řešení ukazují jako vysoce energeticky efektivní s vysokým stupněm účinnosti při likvidaci nebezpečných substancí. Jen v Nizozemsku vzniká ročně ca 1,1 mil. tun nebezpečných odpadů ze silnic. Studie ukazují, že v řadě dalších zemích jsou tyto nebezpečné materiály deponovány bez jejich dalšího zpracování. Současně jsou pak přiváženy další nebezpečné odpady do přístavu Rotterdam loděmi.

Proto bylo rozhodnuto vybudovat druhé zařízení pro termické čištění nebezpečných odpadů s nákladem okolo 125 mil EUR. Zařízení bude uvedeno do provozu na podzim tohoto roku, vzhledem k tomu, že je budováno s využitím nejnovějších technických znalostí, bude i výrazně efektivnější než zařízení z roku 2006.

Stávající zařízení je v provozu od roku 2006. Na tomto zařízení dochází nejprve k předrcení vybouraných materiálů s obsahem dehtu a tento předrcený materiál je následně termicky zpracováván při teplotě 250 °C až 1 000 °C. Při této teplotě dochází k úplné destrukci dehtu včetně jeho toxických, organických součástí. Po termickém zpracování tak zůstává čistý minerální podíl (písek/filer). Protože Nizozemsko má díky geologickým poměrům velmi malý rozsah použitelných minerálních zdrojů, musí ročně importovat okolo 25 mil tun kameniva všeho druhu z Belgie, Německa nebo Irska. I z tohoto důvodu je získávání druhotných surovin aktuální a potřebné.

Zařízení umožňuje výrobu elektrické energie, která vznikne přeměnou kouřových zplodin na páru, která je následně přes turbínu a generátor přeměněna na elektrický proud. Touto cestou je vyráběno ca 5 MW el. energie /hod. To stačí pro zásobování ca 9 000 rodin.

Po ochlazení jsou plynné zplodiny ochlazovány v několika stupních, přičemž dochází i k odprášení na tkaninových filtrech. Odprašky jsou dále využívány jako přísada do betonu nebo jako filer při výrobě asfaltových směsí.

Kysličník dusíku je v katalytické jednotce přeměněn na nezávadný dusík a kyslík, kysličníky síry jsou pak promývány ve speciální jednotce vápennou vodou. Tím dochází k přeměně kysličníku síry na syntetickou sádru. Ta pak nachází uplatnění jako vysoce kvalitní materiál ve stavebním průmyslu.

Z komína na konci výrobní jednotky pak odcházejí pouze vodní páry a stupeň recyklace tak dosahuje 100 %.

U nově budované jednotky je předpokládán výkon 28 MW/hod, což dostačuje pro zásobování 70 000 rodin elektrickou energií. Přebytečné teplo lze využít pro vytápění bytů a skleníků v okolí Rotterdamu.

Jak ukazují jednak dosavadní zkušenosti, tak i předpoklady výkonnosti nové jednotky, tento postup představuje výrazné pozitivní ekologickou bilanci vč. výrazného snížení CO2, a to i přes jisté zvýšení dopravních nákladů vstupního materiálu ve srovnání s dosavadní praxí deponování.