Na podzimních zasedáních EAPA bylo dohodnuto, že budou založeny nové pracovní skupiny, které se budou zabývat aktuálními otázkami výroby asfaltových směsí a realizace asfaltových vozovek. Úkolem těchto pracovních skupin (Task Forces − TF) bude shromažďovat a vyměňovat si informace, poskytovat fórum pro diskuzi, sledovat novou legislativu a připravovat interní poziční zprávy a informace určené ke zveřejnění mimo EAPA. Jde zatím o tyto dvě pracovní skupiny: používání R-materiálu (Use of Reclaimed Asphalt − TF RA), národní předpisy pro výpary (National Fumes Regulations − TF Fumes) a skupinu Asphalt 4.0, která by se měla zabývat novými technologiemi. Členové těchto týmů budou vzájemně komunikovat především prostřednictvím e-mailů a videokonferencí. Pro videokonference v pracovních skupinách se bude jednotně používat software GoToMeeting.

Činnost pracovních skupin pro R-materiál a emise byla zahájena v prosinci 2019 a činnost komise Asphalt 4,0 v lednu 2020. Sdružení pro výstavbu silnic nominovalo zatím české zástupce do TF RA (Ing. J. Valentin, Ph.D. a Ing. T. Koudelka) a do TF Fumes (Ing. J. Fiedler). Zatím se nejvíce rozběhla činnost TF RA. Ing. Koudelka dostal úkol zpracovat pro TF informaci o situaci v České republice. Ing. Fiedler se zúčastnil videokonference TF Fumes 3. 2. 2020. Další videokonference TF Fumes má být 6. 3. 2020. Předpokládá se, že pracovní skupiny připraví informace, případně interní dokumenty, pro jednání komisí HSE EAPA a TC EAPA ve dnech 24. až 26. 3. 2020 ve Švédsku. První den bude probíhat jednání HSE EAPA, druhý den jednání TC EAPA a třetí den jednání skupiny strojní, nových technologií (Asphalt 4,0) a komise pro komunikaci (která se má zabývat aktivitami EAPA na sociálních sítích a šířením informací).

Jak již bylo zmíněno v informaci Ing. J. Valentina o aktivitách komisí EAPA na 38. jednání týmu za horka dne 5. 12. 2020, jednou z otázek, kterou se komise HSE EAPA na podzim 2019 zabývala, byl vliv výparů z asfaltových směsí na zdraví pracovníků. Německo navrhuje snížení limitů výparů a na jednání byla nastíněna různá řešení této problematiky. Rovněž byl řešen dopad směrnice IMO k povinnému snížení obsahu síry v palivech pro lodní motory od ledna 2020. Není jasné, jak ovlivní výrobu asfaltů v rafineriích a zda nepovede ke zvýšení obsahu síry v asfaltovém pojivu. Mohlo by to rovněž vést k vyššímu riziku emisí nebezpečného H2S.

Těmto otázkám se bude věnovat pracovní skupina TF Fumes. V rámci její činnosti bude Carsten Karcher členy TF také průběžně informovat o vývoji v Německu, kde bylo v listopadu 2019 rozhodnuto, že po přechodném období 5 let již bude od roku 2024 závazný snížený limit výparů z asfaltových směsí.  (Informace o vývoji situace s emisními limity v Německu do roku 2018 byla podána na společné akci EAPA a Eurobitume E&E EVENT v červnu 2018. Informace jsou dostupné v článku Ing. Fiedlera v časopise Silnice mosty č. 3/2018 str. 9.) Tento nový limit si v Německu vyžádá úpravy dosud používaných technologií při výrobě a pokládce asfaltových směsí. Lze očekávat, že se v Německu podstatně zvýší používání nízkoteplotních asfaltových směsí, při kterých jsou emise nižší, nebo se budou více používat finišery s odsáváním asfaltových výparů. Zatím není jasné, zda se v jiných evropských zemích plánuje zavedení obdobně přísného limitu. Sledování tohoto vývoje a včasné informování členských organizací bude jedním z úkolů TF Fumes. Na videokonferenci TF dne 3. 2. 2020 prezentoval C. Karcher dokument o limitech emisí v Evropě, dále o teplotách používaných v současné době při pokládce asfaltových směsí a prospekt firmy Vögele o systému odsávání u nových druhů jejich finišerů.

Lze očekávat, že po zasedání komisí EAPA v březnu 2020 budou k dispozici informace o posledním vývoji v Evropě a bude jasnější další postup EAPA nebo Eurobitume týkající se výparů z asfaltových směsí. Pak bude možné podat členským organizacím Sdružení pro výstavbu silnic podrobnější informace, aby se silniční společnosti mohly na možné zpřísňování limitů pro asfaltové výpary včas připravit, jak po stránce osvojení si nových technologií, jako nízkoteplotní asfaltové směsi, tak při investicích do strojního vybavení.