Zasedání správní rady dne 11. 12. 2019 se uskutečnilo tradičně v hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, který přivítal přítomné.

Ing. Petr Svoboda informoval, že společnost Delta bloc Deutschland GmbH, odštěpný závod DELTABLOC CZ projevila zájem vstoupit do Sdružení a splnila všechny předpoklady a formální náležitosti, aby se mohla stát řádným členem Sdružení. Ing. Čížek představil zástupce společnosti, obchodního ředitele pro Českou a Slovenskou republiku Ĺubomíra Jánoše a výrobního ředitele Wolfganga Ganstera. Ĺubomír Jánoš ve své prezentaci společnost krátce představil a poté byla společnost Delta bloc Deutschland GmbH, odštěpný závod DELTABLOC CZ jednomyslně přijata za člena Sdružení.

Ing. Svoboda stručně shrnul tři měsíce činnosti sekretariátu Sdružení. Upozornil, že Informace jsou k dispozici na webových stránkách Sdružení v uzavřené části www.sdruzeni-silnice.cz. Za poslední čtvrtletí se uskutečnila jednání všech týmů a záznamy jsou k dispozici. Uskutečnilo se několik jednání předsednictva. Proběhla konference Asfaltové vozovky za rekordní účasti 649 registrovaných delegátů. Sdružení spolupracovalo na přípravě Silniční konference, ve spolupráci se SFDI připravilo sekci týkající se soutěžení na kvalitu a BIM. Sdružení je aktivní při revizi obchodních podmínek, uskutečnila se řada jednání k ZOP Red Book FIDIC pro SŽDC i ŘSD ČR. Připravují se další vzdělávací akce na rok 2020. Z jednání týmu č. 11 pro BOZP vyšel požadavek na spolupráci při zajištění bezpečnosti na stavbách pozemních komunikací. Cestou by mohla být mediální kampaň, kterou by Sdružení pořádalo v součinnosti s BESIPem. Ing. Svoboda prezentoval aktivní účast v činnosti 2 pracovních skupin zřízených ministrem dopravy. Cílem pracovní skupiny pro financování dopravní infrastruktury je navrhnout opatření k navýšení finančních prostředků k dokončení dálniční infrastruktury ČR a rovněž navrhnout opatření k zajištění financování na období, kdy nebude dostupné financování z EU fondů v takové výši jako je tomu nyní. Druhá pracovní skupina se týká rozvoje dálniční sítě do roku 2050. Sdružení nadále sleduje vývoj zákona o stavebních výrobcích prostřednictvím svého zástupce
v pracovní skupině. Sdružení připomínkovalo návrh zákona i související vyhlášky. V říjnu 2019 byla vydána revize normy ČSN 73 6122 Stavba vozovek – Vrstvy z litého asfaltu – Provádění a kontrola shody.

Předseda Sdružení Ing. Petr Čížek informoval o uskutečněných jednáních.  Ve dnech 23. – 24. 10. 2019 se uskutečnila Silniční konference a Česká silniční společnost vede diskuzi, zda v tomto formátu pokračovat. Ing. Čížek upozornil na novinku, panelovou diskuzi v úvodním bloku moderovanou Přemyslem Čechem. Ing. Čížek vyzdvihl činnost sekretariátu Sdružení a organizaci sekce týkající se soutěžení na kvalitu a BIM. Ing. Čížek rovněž ocenil přístup generálního ředitel ŘSD ČR, který v tomto bloku vystupoval jako poslední za velkého hluku z hlavního sálu, kde probíhala zkouška večerního programu. Kapacita přednáškového sálu neodpovídala zájmu posluchačů. Ing. Čížek rovněž zmínil, že ministr Kremlík navzdory slibu nedorazil. Dne 30. 10. 2019 proběhlo na Žofíně setkání zástupců kolektivních členů SPS v ČR. V letošním roce došlo v SPS v ČR k velkým personálním změnám. Po dlouholetém prezidentovi Ing. Matyášovi nastoupil počátkem roku Ing. Jiří Nouza, spolupráce se SPS v ČR je velmi úzká. Důkazem toho je např. zřízení Rady pro BIM a Technického redakčního týmu, které Sdružení připravilo a Ing. Nouza ze své pozice zastřešil. Kromě BIMu byla na setkání zmíněna rekodifikace stavebního práva, kterou SPS v ČR plně podporuje. Ing. Nouza tam hovořil o potřebě zlepšení obrazu stavebnictví v očích veřejnosti a kritizoval velké množství různých soutěží staveb. Toto je potřeba sjednotit a zredukovat. Důležitá pro stavební firmy je předvídatelnost investování, alespoň na 5 let dopředu. Ing. Nouza informoval, že Národní investiční plán je nyní nazýván Zásobníkem projektů, velkou část tvoří dopravní stavby, celkem se pohybuje v částce 2,5 bilionů Kč. Na tomto setkání byl představen nový generální ředitel SPS v ČR Ing. Petr Hostek. Z původního zastoupení zůstal jen technický ředitel Ing. Pavel Ševčík. Ing. Nouza informoval o přípravě Hospodářské strategie ČR ve spolupráci s MPO. V současné době se pracuje na analýze, která by měla být do konce roku hotova a strategie by měla vzniknout do 03/2020. Ing. Nouza byl zvolen rovněž prezidentem SIA – Rada výstavby.

Ing. Radka Knottová podala informaci k revizi ZOP Red Book FIDIC pro SŽDC. Začátkem srpna SVS společně se SPS v ČR zpracovalo připomínky k návrhu nového znění. Většina úprav se jevila jako ne moc vhodná a docházelo k odklonu od obecných podmínek FIDIC. Počátkem září se uskutečnilo projednání připomínek, v některých bodech došlo ke koncensu, nicméně v upraveném znění pak nebylo zapracováno téměř nic z dohodnutého. Byl zapracován limit 30 % pro smluvní pokuty, na druhou strany byly doplněny další smluvní pokuty. Dne 6. 11. 2019 zaslalo SVS a SPS v ČR na Ministerstvo dopravy k tomuto znění stanovisko, na základě kterého SŽDC a MD zapracovala další projednané připomínky. Schůzka k aktualizovanému znění se uskutečnila dne 9. 12. 2019, na které došlo k ústupkům ze strany SŽDC. 

O Red Book FIDIC pro ŘSD ČR informoval Ing. Radovan Hrnčíř. Připomínky byly zpracovány a začátkem října projednány na Ministerstvu dopravy, byly velké výhrady k navrženým změnám, týkající se odpovědnosti za realizační dokumentaci staveb a střetu zájmů. K této problematice proběhla schůzka ke konsolidaci názorů zhotovitelské a projektantské sféry. Ing. Martin Höfler připravil podklad k diskusi o roli zpracovatele RDS. Dne 9. 12. 2019 se na Ministerstvu dopravy uskutečnilo jednání, na kterém tento materiál nakonec nebyl diskutován, ale bylo ze strany Ministerstva dopravy navrženo
následující: RDS bude zhotovitelem zpracována jen v rozsahu dopracování PDPS, změny RDS v rozsahu přesahujícím dopracování PDPS bude zajišťovat objednatel. Pro posouzení bude objednatelem vybrán nezávislý konzultant. Návrh článku o střetu zájmu bude vypuštěn.

K White Book FIDIC Ing. Hrnčíř uvedl, že byly zpracovány a odeslány na Ministerstvo dopravy připomínky k části projektové dokumentace a k části výkonu technického dozoru stavby. Zatímco k části PD nejsou zásadnější připomínky, u TDI CACE doporučuje zásadní změnu přístupu, nepovažuje za vhodné vytváření smíšených týmů pracovníků ŘSD ČR a konzultantů. Doporučuje přejít z měřeného kontraktu na systém pevné ceny, kdy si konzultant může určovat pracovníky dle potřeby. Jednání nadále probíhají.

Dále se ujal slova předseda volební komise Ing. Pavel Fučík a seznámil přítomné s postupem voleb. Poté proběhly volby a volební komise spočítala hlasy. V 1. kole byli zvoleni za místopředsedy následující kandidáti: Ing. Martin Borovka, Ing. Petr Čížek, Ing. Radovan Hrnčíř, Ing. Michal Jurka, Ing. Petr Laušman, Ing. Josef Neuwirth, Ing. Ondřej Novák a Ing. Marek Svoboda. Ing. Fučík poblahopřál zvoleným místopředsedům a vyzval je k navržení kandidáta na předsedu Sdružení. Po krátké poradě byl navržen na předsedu Sdružení Ing. Petr Čížek. Správní rada jednomyslně zvolila navrženého kandidáta aklamací. Ing. Čížek všem poděkoval za důvěru.

Informace o činnosti vybraných týmů Sdružení přednesli za tým č. 2 pro přípravu staveb a projektování jeho vedoucí Ing. Radovan Hrnčíř, za tým č. 4 pro vzdělávání Mgr. Eva Procházková, tajemník týmu, a za tým č. 5 pro mosty vedoucí týmu Ing. Pavel Mařík.

Ing. Svoboda krátce shrnul aktivity Sdružení v rámci EAPA. Základní informaci podal na konferenci Asfaltové vozovky tajemník EAPA Carsten Karcher. V roce 2016 se konal kongres EURASPHALT & EUROBITUME v Praze, další se uskuteční v roce 2020 v Madridu, všechny informace jsou na webových stránkách Sdružení. Sdružení je zapojeno v pracovních skupinách, zástupcem v HSE komisi je Ing. Jan Valentin, Ph.D., Ing. Jiří Fiedler je členem TC komise.

Ing. Petr Svoboda zhodnotil konferenci Asfaltové vozovky 2019 prostřednictvím výsledků ankety, která byla delegátům po skončení akce rozeslána. Sborník i organizace jsou hodnoceny velmi dobře. Přínos jednotlivých témat je dle výsledků dotazníku vyrovnaný. Nejlépe hodnocené přednášky budou dále publikovány v časopisech. Ve své prezentaci uvedl Ing. Svoboda základní údaje o konferenci – 649 registrovaných účastníků, z toho 64 zahraničních ze 14 zemí. Celkem 51 příspěvků, z toho 16 ze zahraniční. Na konferenci vystoupilo 27 přednášejících. Bylo by vhodné získat více příspěvků z praxe.

Náměstek ministra dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., informoval stručně o aktivitách, kterými se na Ministerstvu dopravy v současné době zabývají, především nastavení finančních a organizačních plánů do budoucna. V rámci přípravy Národního investičního plánu se shromažďují projekty k dokončení silniční i železniční sítě do roku 2030 s výjimkou VRT, objem prací se pohybuje kolem 250 mld. Kč ročně. Další aktivitou je činnost pracovní skupiny pro financování, do konce ledna by měla být zpracována vize k financování dopravní infrastruktury na období, kdy nebudou dostupné finanční prostředky z EU fondů. Třetí záležitostí je příprava transformace ŘSD ČR na akciovou společnost. V příštím roce by měla vzniknout akciová společnost dle zákona o obchodních korporací, do které se převedou některé činnosti ŘSD ČR, nikoli však klíčové. Převedení všech činností na akciovou společnost se předpokládá speciálním zákonem k 1. 1. 2023. Tento termín je reálný za předpokladu, že proces bude probíhat hladce a projde stávající Poslaneckou sněmovnou. Je snaha o model, kde tato akciová společnost bude mít příjmy ze sítě, což umožní odpočítávat DPH.

Ředitel SFDIIng. Zbyněk Hořelica úvodem okomentoval rok 2019. Upravený rozpočet se pohybuje ve výši nad 100 mld. Kč, vyčerpáno je ke dni konání správní rady cca 94 % (v roce 2018 to bylo v tuto dobu 84 %). Rok 2019 bude tedy z hlediska čerpání nejlepší rok v historii SFDI. ŘSD ČR vyčerpalo 45 mld. Kč, což je 98,9 % upraveného rozpočtu, u SŽDC je to 42 mld. Kč (97,8 % upraveného rozpočtu). Z hlediska investic je vyčerpáno 46,7 mld. Kč (přes 90 %) a neinvestice ve výši cca 47 mld. Kč (98,9 %).

Dne 4. 12. 2019 schválila Poslanecká sněmovna návrh rozpočtu SFDI na rok 2020 ve výši
87,3 mld. Kč. Jednáními se podařilo získat dodatečné zdroje, které budou převedeny z roku 2019 do roku 2020, celkově se tedy jedná o částku 93,4 mld. Kč. Díky tomu bude možné zahajovat nové stavby zkraje roku 2020. Startovací rozpočet pro rok 2020 je pro ŘSD ČR ve výši 43,4 mld. Kč a pro SŽDC
40 mld. Kč. Se zapojením dodatečných zdrojů se v prvním čtvrtletí rozpočet navýší o několik miliard.

V rozpočtu se jako v předešlých letech s financováním oprav a údržby silnic II. a III. třídy nepočítá, v rozpočtu je zahrnuto 1,1 mld. Kč určené pro kraje na přivaděč pro D35 nebo napojení průmyslových zón. Částka ve výši 4 mld. Kč by měla být k dispozici pro kraje z IROPu. Lze předpokládat, že se v průběhu roku další finanční prostředky pro kraje najdou.

V průběhu léta byly vyhlášeny příspěvky na zvyšování bezpečnosti, na výstavbu cyklistických stezek a na křížení místních a účelových komunikací v celkové výši přes 1,1 mld. Kč. Na program zvyšování bezpečnosti se sešlo přes 300 žádosti (ve výši 1,3 mld. Kč) a na výstavbu cyklistických stezek žádosti v hodnotě přes 600 mil. Kč. Veškeré požadavky nemohou být pokryty.

Generální ředitel ŘSD ČR Ing. Radek Mátl se v úvodu své prezentaci věnoval financování. Promítl rozpočet SFDI a jeho čerpání v letech 2008 – 2019, ze kterého vyplývá, že v roce 2019 je velký vzestup v čerpání rozpočtu. Další prezentovaný graf zobrazil přípravu staveb v letech 2010 – 2019, v roce 2014 bylo čerpáno přes 0,5 mld. Kč (pouze 29 %), v  roce 2019 je to kolem 2 mld. Kč. Výsledky jsou hodně ovlivněné majetkoprávní přípravou. Ing. Mátl promítl rozpočty na následující roky, problémem jsou finance na opravy a údržbu dálnic a silnic, bude požadováno navýšení. Rozpočet na rok 2020 je ve výši 43 mld. Kč, potřeby jsou ve výši až 56 mld. Kč. Přehled staveb v realizaci a staveb zahajovaných a zprovozňovaných lze dohledat v přiložené prezentaci. V roce 2019 proběhlo 20 výběrových řízení pro výběr zhotovitele nových staveb v hodnotě 27 mld. Kč, na rok 2020 je naplánováno 25 zadávacích řízení pro výběr zhotovitele v hodnotě 26 mld. Kč. Zásadní stavbou je D1 0136 Říkovice – Přerov v hodnotě 7,5 mld. Kč, která by měla být vypsána v druhé polovině příštího roku v závislosti na správních řízení a blokování občanských sdružení. V roce 2020 bude modernizace dálnice D1 probíhat v délce 71 km, v roce 2021 budou v realizaci poslední 3 úseky v délce 30 km. Další dálnice budou v roce 2020 opravovány a rovněž odpočívky. Ing. Mátl zmínil plány v rámci informačních technologií a telematických systémů, a shrnul opatření při mimořádných událostech, spuštění několika procesů, jejichž cílem je minimalizovat dopady případných mimořádných událostí na dálnici (např. zákaz předjíždění kamionů).

Mezi další záležitosti, kterými se ŘSD ČR zabývá, patří aktualizace zvláštních smluvních podmínek Red Book FIDIC a White Book FIDIC. Dne 9. 12. 2019 došlo na jednání na MD k RB ke shodě na základních principech, dojde k dopracování ZOP tak, aby na přelomu ledna a února mohly být předloženy Centrální komisi MD ke schválení. Začátkem ledna budou zaslány Sdružení k připomínkám. Zásadní změnou je projektování dokumentace stavby, kde nebude projektant ve střetu zájmů v případě projektování zadávací i realizační dokumentace stavby. ŘSD ČR si nastaví vnitřní pravidla z hlediska kontroly. Uskutečnilo se také jednání na ŘSD ČR k WB, na které došlo k dalšímu posunu, předpokládá se, že by do poloviny roku 2020 mohlo být finální znění. Přibývá pilotních projektů s hodnocením na ekonomickou výhodnost. ŘSD ČR využívá metodiky SFDI a BEST VALUE. Rovněž se připravují pilotní projekty metodou BIM, v současné době je jich připraveno devět (tři z nich už jsou vypsány). ŘSD ČR rozbíhá nové systémy pro zlepšení přípravy staveb – nové softwarové programy pro majetkoprávní přípravu a přípravu staveb, datové sklady staveb. Dalším tématem je elektronizace (elektronický laboratorní deník a elektronický stavební deník). Obojí se na stavbách zkouší. Ing. Mátl avizoval zvýšené požadavky ŘSD ČR na harmonogram prací, v souladu s Metodikou pro časové řízení a Metodikou pro akceleraci.

Ing. Mátl k transformaci ŘSD ČR doplnil, že prací se účastní širší skupina, zástupci ŘSD ČR, SFDI, MD i zhotovitelů, aby tato změna vedla k zefektivnění činnosti nejen ŘSD ČR, ale celého oboru silničního stavitelství. Ing. Hořelica doplnil, že i přes transformaci ŘSD ČR si SFDI své místo najde, kromě financování provozuje další činnosti, jako např. zavádění nových technologií, BIM, příspěvkové programy, standardizace ad. Ing. Mátl potvrdil, že transformace ŘSD ČR neznamená zrušení SFDI. Ing. Čížek vyjádřil za Sdružení plnou podporu SFDI. Zároveň Ing. Čížek ocenil velmi dobrou spolupráci s přítomnými hosty a poděkoval za ni.

Předseda návrhové komise Ing. Petr Laušman přednesl doplněný návrh usnesení a usnesení bylo jednomyslně schváleno. Předseda Sdružení poděkoval hostům i členům SR za aktivní účast a sekretariátu za dobrou přípravu zasedání.