Dne 6. prosince 2019 se v sídle SWIETELSKY stavební s.r.o., v Rubín Office Centre uskutečnilo již 37. zasedání týmu pro legislativu.

Na jednání byla diskutována rekodifikace stavebního práva. K návrhu stavebního zákona, verze 25. 10. 2019, byly zpracovány připomínky a pod hlavičkou SPS v ČR odeslány na MMR. Do konce roku probíhalo připomínkování v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

Novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, byla dne 25. 11. 2019 schválena vládou a postoupena do Sněmovny. Předpokládá se, že v prvním čtvrtletí r. 2020 bude projednána ve výborech a dále bude postupovat legislativním procesem. Novela by měla výrazně zjednodušit povolovací procesy, jež často začátky staveb zdržují.

Aktuální informace z ŘSD ČR

Mgr. David Sommer na jednání stručně informoval o aktivitách, kterými se na ŘSD ČR v současné době zabývají. Ke konci roku 2023 se připravuje transformace ŘSD ČR na akciovou společnost s představou, že urychlí přípravu staveb a vyřeší financování dopravní infrastruktury v dálniční oblasti. V oblasti zadávání veřejných zakázek má ŘSD ČR výjimku týkající se využívání NEN, která platí do konce roku 2021. ŘSD ČR požádá MMR o prodloužení výjimky. ŘSD ČR také zvažovalo nabídku pojišťoven, aby bylo možné předkládat pojistnou záruku jako alternativu k bankovní záruce. Nakonec to bylo zamítnuto vzhledem k přidané hodnotě bankovní záruky spočívající v lepším ověřování klientů. Mgr. Sommer zmínil zpřísnění kvalifikace v zadávacím řízení. Jedná se např. o povinnou úroveň českého, resp. slovenského jazyka nebo požadavek na ISO v oblasti systémů řízení (na kvalitu, příp.
i na životní prostředí). Mgr. Sommer informoval o dopise, který byl zaslán ze strany Sdružení ve věci Smluv o zpracování osobních údajů (GDPR), které jsou součástí zadávacích podmínek ŘSD (nepodepisují se, ale obsahují velmi přísný způsob spravování osobních dat). Problematika je v současné době na ŘSD ČR projednávána, nově bude příloha ve smlouvách nepovinná jako nezávazný vzor. Po finalizaci textace (úprava textu Smlouvy o zpracování osobních údajů) bude na dopis oficiálně odpovězeno. Dalšími zmíněnými body bylo uplatňování jistot a valorizace. V případě, že vybraný dodavatel nepředloží ke smlouvě originály kvalifikace dle §104 ZZVZ, bude ŘSD jistotu uplatňovat. Valorizovány budou jednou ročně rámcové smlouvy, dílčí smlouvy nikoli.

V následujících měsících bude vypsáno 7 pilotních projektů s multikriteriálním hodnocením nabídek z toho 4 projekty dle Red Book FIDIC a 4 podle Yellow Book FIDIC. Inspirací byla rakouská společnost ASFINAG. Mezi hodnocená kritéria bude zařazeno: připravenost dodavatele (optimalizace harmonogramu, přístup k základním hmotám), technologie a vybavení (přítomnost laboratoře ve výrobně hmot, finišeru s pevnou lištou, nákladní vozidla s termokorbou, příp. vzdálenost obalovny, vytvoření digitálního modelu pro 3D, odclonění stavby, množství použitého recyklátu), realizační kritéria (nadstandardní řešení, náklady životního cyklu, hrozící rizika) a subjektivní kritéria (vlastnosti
a schopnosti projektového manažera, odborná úroveň dodavatele).

Na ŘSD ČR je připraveno vypsání 9 pilotních projektů, rozdělených do tří částí. První oblast bude fáze přípravy stavby, jedna studie a dvě projektové dokumentace ve stupni DÚR. Druhou oblastí bude projektování stavby – tři projektové dokumentace ve stupni DSP. A konečně třetí, realizační fáze, tři stavby ve stupni PDPS a RDS. Termín vypsání avízovaných projektů není jasný.

Zákon o stavebních výrobcích, digitalizace stavebních procesů

Ing. Petr Serafín informoval o návrhu zákona, kterým se mění zákony č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřičství a stavební zákon č. 183/2006 Sb., týkající se založení digitálních technických map. V této souvislosti se rozběhly práce na vyhlášce Datová struktura a formáty, návrh vyhlášky by měl být hotov k 03/2020.

Dále Ing. Serafín informoval o vývoji v oblasti BIM. Vznikla pracovní skupina zhotovitelských firem při SPS v ČR, zástupci 5 firem se sešli v 11/2019. Byla vytvořena platforma BIM Hub, ve které spolupracují zástupci MPO, ČAS a řady sdružení a asociací včetně Sdružení pro výstavbu silnic. První jednání se konalo dne 5. 12. 2019 a bylo zaměřeno na pilotní projekty. Další jednání se uskuteční dne 28. 1. 2020, na kterém budou prezentovány zkušenosti ze staveb ze soukromé sféry a budou projednávány smluvní standardy. 

Připravuje se zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb, s účinností od 1. 1. 2022. Důležité jsou především související vyhlášky –  Vyhláška o skupinách stanovených stavebních výrobků a Vyhláška o základních charakteristikách stavebních výrobků. Nově bude CZ prohlášení
o vlastnostech, nikoli prohlášení o shodě. MPO bude pořádat k zákonu semináře.

V závěru jednání Ing. Vebrová poděkovala hostům jednání, Mgr. Sommerovi a Ing. Serafínovi za příspěvky a ostatním za účast i aktivní přístup.