Dne 3. prosince 2019 se v Kouřimi pod záštitou firmy TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. uskutečnilo 50. zasedání týmu č. 7 pro asfaltová pojiva a asfaltové emulze. Zasedání zahájil vedoucí týmu č. 7, Ing. V. Valentin, přivítáním přítomných a stručným seznámením s historií města Kouřim. Poděkoval hostitelské organizaci TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. za záštitu a předal slovo zástupci organizace M. Machallovi, aby přítomné seznámil s hostitelskou organizací, která působí na českém trhu od roku 1991 a mezi silničáři je dobře známa a zopakoval organizační pokyny k dobrovolné exkurzi, jež proběhne na konci jednání.

Poté si vzal slovo tajemník týmu a provedl kontrolu plnění závěrů z předchozí porady. Jediným závěrem bylo dát podnět na SVS (proběhlo), zda by nebylo možné zařadit do školení SENS nebo STEPS harmonizaci výrobkových norem, nařízení CPR a s tím související DoP, CE, různé typy prohlášení, terminologii a další. Na základě tohoto podnětu bylo do úvodní přednášky školení STEPS 12 Speciální asfaltové směsi, kterou zpracoval a bude přednášet SILMOS-Q, zařazeno téma CPR, DoP a CE související s asfaltovými směsmi.

Informace o činnostech Sdružení, které se udály v době od poslední porady týmu č. 7, přednesl jeho jednatel Ing. P. Svoboda. Informace se týkaly:

 • rekodifikace stavebního práva;
 • zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a související vyhlášky o skupinách stanovených stavebních výrobků;
 • tvorby nové normy ČSN 73 6120 pro ostatní asfaltové vrstvy;
 • obchodních podmínek pro ŘSD i SŽDC;
 • proběhlé konference AV 2019;
 • kurzů SILNIČNÍ AKADEMIE, které probíhají ve spolupráci s VIAKONTROL spol s r.o.;
 • plánovaného STEPS 12 na 1Q 2020;
 • akce ROADFEST;
 • natočení propagačního videa pro podporu silničního stavitelství u mládeže, prostřednictvím něhož a www.cestacz.cz chce SVS komunikovat směrem k veřejnosti;
 • přípravy kampaně jízdy v uzavírkách ve spolupráci s BESIPEM.

Informace z CEN/TC 336 a k ní zrcadlové komise TNK 134 představil jejich gestor Ing. Plitz.

Informace z CEN/TC 336 a TNK 134

 • CEN/TC 336 zasedala naposledy 13. a 14. 11. 2019 v Bruselu a TNK 134 dne 2.10. 2019
 • v listopadu 2019 převzaty překladem do soustayv ČSN normy EN 13074-1 a EN 13074-2
 • schválena FprEN 13358, čeká se na její vydání
 • FprEN 12591 schválena, ale nevydána kvůli negativnímu posouzení konzultanta
 • TC 336 rozhodla o prioritách a programu revize hEN (1. EN 14023, 2. EN 12591, 3.EN 13924; u WG 2 1. EN 13808)
 • skupina TG vypracovala návrh Standardization request (SRq) na nový mandát pro silniční asfalty s přílohami, který se projednal v pracovních skupinách WG 1 a WG 2 a na TC 336 byl schválen
 • sekretariát TC 336 rozešle návrh CEN/TR pro CE značení a DoP
 • do revize přijaty další zkušební normy (EN 12847, EN 12850, EN12595, EN12596, EN12594 a EN12597)
 • revize EN 13924-1 a -2 (v současnosti se na nich nepracuje, čeká se na nový mandát)
 • připraven pracovní návrh EN 14023 pro ENQ
 • maďarský návrh na specifikaci CRMB formou EN neprošel, zkusili znovu formou návrhu TS, který také neprošel, nicméně na potřetí schváleno zpracovat na úrovni TR
 • v rámci posouzení systematické revize jdou do revize zkoušky DSR, BBR a PAV

Na základě cestovní zprávy ze zasedání pracovní skupiny WG 2 konané v Dublinu ve dnech 23. a 24. října 2019 podal informace z CEN/TC 227/WG 2 gestor Ing. V. Valentin.

Informace z WG 2

 • mandát M/124 neumožňuje zavádění nových zkušebních postupů
 • jedinou mandatorní metodou ve specifikačních normách (EN 12271 a EN 12273) v souladu s mandátem je vizuální posouzení poruch, která je vhodná pouze pro posouzení TAIT
 • z následné diskuze vyplynuly otázky: Jaký smysl má CE pro studené technologie (nátěry a kalové vrstvy)? Potřebujeme právní nebo technické normy? Nebylo by lepší mít 1 normu pro CE a aplikaci řešit na národní úrovni?
 • WI pro revizi EN 12272-1 Rozprostírané množství a rovnoměrnost (projednány drobné ediční připomínky)
 • WI pro revizi EN 12272-3 Stanovení přilnavosti rázovou zkouškou Vialit (návrh pro revizi odsouhlasen)
 • odsouhlasena předběžná pracovní položka PWI pro zpracování normy EN 12272-4 Kalibrace rozstřikovačů asfaltového pojiva
 • platí, že se vizuální posouzení poruch (EN 12272-2 a EN 12274-8) rozdělí na zkoušky potřebné pro CE a kontrolní zkoušky (kvantitativní a kvalitativní posuzování)
 • v rámci národních komitétů se projednají a zpracují stanoviska k tomu, zda pokračovat v pracech nebo vyčkat na vysvětlení problematiky mandátu
 • příští jednání se uskuteční 19.a 20. října 2020 v sídle CENu v Bruselu

Po těchto informacích pokračoval gestor Ing. R. Černý představením aktuální činnosti CEN/TC 336/WG 1.

Informace z CEN/TC 336/WG 1

 • v roce 2019 se uskutečnila 2 jednání, a to 26. a 27. února v Aténách a 17. a 18. září v Dublinu
 • proběhla revize EN 12591, ale z důvodu negativního stanoviska konzultanta HAS nebyla publikována
 • EN 13924-1 a EN 13924-2 byly vydány, ale ne harmonizovány
 • revize EN 14023
  • do ENQ (veřejného připomínkování) půjde norma v 1Q 2020, poté se sejde TG 5 a bude řešit připomínky
  • proběhla diskuze na obecná témata (definice polymeru, definice TBR, DV, RV, vybrané vlastnosti, specifikace jednotlivých druhů, výběr zkoušky na kohezi a RTFOT při 180 °
  • u DSR dlouhé diskuze kolem metody výpočtu teplot T1 až T4 z naměřených dat pro 50 kPa a 5 MPa
  • Norsko podalo návrh na možnost nahrazení bodu měknutí hodnotou G* při 60 °C, eventuálně použití T2 z teplotní citlivosti (G*=50 kPa);
  • další diskuze k MSCRT, zkoušce viskozity při 135 °C a skladovací stabilitě
 • proběhla systematická revize norem: EN 12606-2, EN 13924-2, EN 12594, EN 12595, EN 12596, EN 12597, EN 13301, EN 13304, EN 13305
 • v červenci 2020 půjde do systematické revize EN 1427 (diskuze o možné náhradě glycerínu)
 • dále do systematické revize příští rok půjde: EN 1426 (Penetrace), EN 12593 (Fraass) a EN 12606-2 (Obsah parafínů)
 • TG 12 (Stárnutí a reologie) se zabývá revizí EN 14769, EN 14770 a EN 14771

V následujícím bodě podal informace k CEN/TC 336/WG 2 gestor Ing. T. Koudelka.

Informace z CEN/TC 336/WG 2

 • píše se nový Standardizační požadavek (Standardization request), který bude na rozdíl od předchozího (mandát M/124 z roku 1998) pokrývat pouze asfaltová pojiva a výrobky z nich (silniční asfalty, kationaktivní asf. emulze, multigradové asfalty, PMB, ředěné a fluxované asfalty)
 • pro každou hEN se stanoví základní charakteristiky, které musí být v souladu se základními požadavky na stavby (BWR 1 až 7)
 • nový mandát musí již na rozdíl od starého obsahovat 7. požadavek, a to udržitelné využívání přírodních zdrojů
 • psaní mandátu má na starosti Evropská komise, nicméně TC 336 připravuje přílohy I a II mandátu, přičemž musí dodržovat pravidla vycházející z nařízení CPR 305/2011;
 • se vznikem nového mandátu vzneseno spoustu otázek, např. mohou zůstat aplikační charakteristiky v hEN?
 • v případě asfaltových emulzí, nemůžou být v hEN charakteristiky spojené se zacházením s produktem (např. zbytek na sítě, obsah asfaltu)
 • pracuje se na nové verzi specifikace EN 13808
 • na základě jednání TC 336/WG2 v Lisabonu byly navrženy možnosti postupu, kterým by se tvorba norem mohla ubírat
 • v roce 2019 byly vydány: EN 13074-1, EN 13074-2 a EN 13358
 • ve formálním hlasování byly schváleny: EN 13358 a EN 13074-2
 • pro veřejné připomínkování připravena EN 13614
 • tvorba návrhu technické zprávy (TR) zaměřené na DoP a CE, které již nebudou součástí přílohy ZA hEN
 • proběhly kruhové zkoušky k TS 16346 (Švýcarská metoda) v ČR (EUROVIA CZ, VIAKONTROL, BITUNOVA, PARAMO), Belgii atd., za ČR byly WG 2 předány výsledky
 • diskuze k proběhlým kruhovým zkouškám k dynamické viskozitě stanovené podle EN 13302

Informace k NAT 1 a NAT 2 podali vedoucí NAT 1 Ing. J. Plitz a vedoucí NAT 2 Ing. V. Valentin. NAT 1 týkající se problematiky CEN/TC 336/WG 1 se naposledy sešel v listopadu 2019 k vyhodnocení sběru dat PMB a k připomínkám k poslednímu návrhu revize EN 14023. Data z funkčního zkoušení se sbírají za každé pololetí (již 77 souborů dat za 3 období). J. Plitz provedl vyhodnocení, jehož výsledky byly prodiskutovány na výše uvedeném jednání. V lednu byly za ČR poslány TG 5 připomínky k metodám uvedeným v návrhu revize EN 14023 (nebyly přijaty), poté byly poslány znovu (část přijata). Zejména šlo o teplotní citlivost na DSR, MSCR, dynamickou viskozitu a BBR.

Před informacemi z NAT 2 zařadil vedoucí týmu informace k diskuznímu materiálu EAPA pro CEN/TC 336 (WG 1) „Developing a European Standard for Modified Bitumens“ obdrženého na poslední chvíli od zástupce v EAPA Ing. J. Fiedlera. Tento materiál se týká vytvoření nové normy, která by zahrnovala veškeré ostatní modifikace mimo modifikace polymery. Měli bychom mít však na paměti, že nemůžeme dělat ze silnice popelnici, kam se vše schová. EAPA zde, stejně jako v případě rejuvenátorů, supluje práci TC 336. Ing. P. Svoboda doplnil informacemi z EAPA, kde se vytváří 2 pracovní skupiny, tzv Task Force, a to pro recyklaci a emise. Do těchto skupin se hledají odborníci z celého světa.

NAT 2 týkající se problematiky CEN/TC 336/WG 2 a CEN/TC 227/WG 2 se naposledy sešel v květnu v Kolíně. Řešili se výsledky zkoušky podle TS 16346 (Švýcarská metoda pro stanovení štěpitelnosti a přilnavosti KAE ke kamenivu 2/4), problematika reprodukovatelnosti zkoušky podle EN 12846-1 Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem, aktuální stav revize EN 13808 a problematika DoP a CE. Kromě tohoto jednání se uskutečnilo také samostatné jednání v září 2019 k možnostem řešení k mandátu M/124, zejména k jeho nové podobě, řešení obsahu navazujících harmonizovaných norem a k základním a aplikačním charakteristikám.

Poté vedoucí týmu pokračoval informacemi z proběhlého Bitumen industry summit, jehož hlavním tématem bylo IMO 2020. Dalšími tématy byl např. vývoj trhů s asfaltovými pojivy v Rusku a zemích bývalého SSSR a technologické inovace. Důsledkem IMO 2020 a na ní navazující kvality asfaltů bude to, že zmizí těžký topný olej s obsahem síry 3,5 % (HFO 3,5 %) a v oblasti asfaltů bude nutné hledat nové „ukotvení“ cen, neboť se na trhu objeví nový výrobek HF 0,5 %. Dokonce ani teď se neví, jak se budou počítat ceny asfaltů, a to nemluvíme o tom, že ubude vakuový zbytek. V souvislosti s předpokladem přidávání zbytků z krakovacích procesů se ukazuje, že bude výrazně ovlivněno chování asfaltových pojiv po dlouhodobém stárnutí. Některé rafinerie potřebné kroky ke změně technologie již učinily. Pro zajímavost ještě uvedl, že Američané vyvíjejí nové metody pro simulaci stárnutí a PG mapy ztrácí na svém významu.

Jelikož se jednání nemohl zúčastnit J. Valentin osobně, aktuální stav tvorby ČSN 73 6120 a TKP 7 sdělil Ing. V. Valentin. V rámci tvorby ČSN 73 6120 byl všem připomínkujícím rozeslán dotazník, obsahující několik bodů k rozhodnutí pomocí hlasování k jednotlivým variantám. K TKP 7 pak uvedl, že i když se TRR již shodla na konečném znění, tak na „posledním“ jednání bylo znění TKP 7 opět pozdrženo, tentokrát Ministerstvem dopravy, které nesouhlasí se záměnou silničních asfaltů, a to z důvodu, že by pro PMB i silniční asfalty měly panovat stejné podmínky.

V rámci různého informoval vedoucí týmu o svém plánovaném konci ve vedení týmu č. 7. Pokud by měl někdo návrh na osobu, která by měla vedení Týmu č.7 převzít, tak ať zašle své názory přímo vedoucímu Týmu. Jako jeden z vhodných kandidátů byl zmíněn O. Dašek z VUT Brno. Na jarním zasedání bude představen nový vedoucí týmu. Další změnou v roce 2020 bude postupné předání pracovní skupiny CEN/TC 227/WG 2 novému gestorovi J. Valentovi včetně vedení NAT 2 tak, aby od začátku roku 2021 mohl J. Valenta vykonávat funkci gestora zcela sám.

Termín příští, 51. porady je plánován na jaro příštího roku. Přesný termín, místo a čas budou členům včas oznámeny.

Na závěr vedoucí a tajemník týmu ještě jednou poděkovali hostitelské organizaci TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Poté následovala odborná exkurze do skladu hostitelské organizace, kterou vedl technický specialista společnosti Ing. M. Machalla.