47. jednání týmu č. 3 se konalo 7. listopadu 2019 pod patronací SaM silnice a mosty a.s. v Sosnové.

Účastníky jednání přivítal ředitel společnosti Ing. Dušan Drahoš a s využitím videoprezentace ji stručně představil. Ing. Petr Svoboda podal informaci o činnosti Sdružení od poslední porady týmu. Tyto informace jsou vesměs uvedeny v jiných částech Zpravodaje a zejména na webu Sdružení. Ing. Petr Svoboda prezentoval jednání s novým ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem, jejichž tématem byly především nevypořádané platby za uskutečněné změny během výstavby, dále aktivní účast v činnosti 2 pracovních skupin zřízených ministrem. Cílem pracovní skupiny pro financování dopravní infrastruktury je navrhnout opatření k navýšení finančních prostředků k dokončení dálniční infrastruktury ČR a rovněž navrhnout opatření k zajištění financování na období, kdy nebude dostupné financování z EU fondů v takové výši jako je tomu nyní. Druhá pracovní skupina se týká rozvoje dálniční sítě do roku 2050. Sdružení je zapojeno do procesu rekodifikace stavebního práva v rámci dílčích pracovních skupin, v pracovní skupině MPO k zefektivnění recyklace stavebních materiálů, aktivity jsou vyvíjeny i v podpoře úpravy zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení dopravní infrastruktury. Sdružení nadále sleduje vývoj zákona o stavebních výrobcích prostřednictvím svého zástupce v pracovní skupině. Ing. Svoboda podal informaci o aktuálním stavu zákona a rovněž o projednávání Vyhlášky o skupinách stanovených stavebních výrobků. V rámci revize obchodních podmínek byly zpracovány připomínky k Zvláštním obchodním podmínkám Red Book FIDIC pro SŽDC a následně byly i projednány. Připomínky k Zvláštním obchodním podmínkám Red Book FIDIC pro ŘSD ČR byly také zpracovány a začátkem října projednány na MD. K  problematice realizační dokumentace proběhla schůzka ke konsolidaci názorů zhotovitelské a projektantské sféry. V oblasti BIM byl nalezen konsenzus s dalšími partnery na způsobu projednání a schválení metodik. Metodiky zpracované v rámci TRT a doporučené Radou pro BIM ke schválení, byly schváleny k ověření použitím v pilotních projektech Centrální komisí MD. V rámci činnosti v technické normalizaci je aktuální dokončení normy ČSN 73 6141 Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí a ČSN 73 6120 Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody. Obě tyto normy budou připomínkovány ještě v tomto roce s předpokladem vyhlášení ve Věstníku ÚNMZ jako normy „určené“ k datu účinnosti. Na závěr svého vystoupení avizoval školení STEPS v roce 2020, které bude zaměřeno na speciální asfaltové směsi, které jsou součástí připravované normy ČSN 73 6120. V následné diskusi byl komentován požadavek ŘSD ČR na odpovědnost zhotovitele za RDS a aktivity týkající se propagace silničního stavitelství.

Ing. Jaroslav Vodička navázal na svá vystoupení na předcházejících poradách týmu a informoval přítomné o aktuálním stavu, kdy MP SJ-PK je schválený s předpokladem účinnosti k 22. 12. 2019. V MP byla aktuálně provedena změna týkající se zajišťování projekčních prací s využitím externích zdrojů. V rámci avizované schůzky 13. 12. 2019 na MD s účastí MD, ŘSD ČR, ČIA, o.p.s., a zástupců aktuálně akceptovaných certifikačních orgánů s cílem maximálního sjednocení postupů COSM a avizoval klíčová témata tohoto jednání. Hlavními tématy návazné diskuze byla obava z krátkého přechodného období a nejednotnost v obsahu certifikátů od různých certifikačních orgánů.

Ing. Marie Birnbaumová představila vyhlášku 130/2019 Sb. Uvedla, že vyhláška na základě stanovení celkového obsahu 16 polyaromatických uhlovodíků řadí znovuzískanou asfaltovou směs do 4 kvalitativních tříd s rozdílnými možnostmi využití. Zdůraznila nutnost včasného zatřídění jako prevenci před možností manipulace s odpady, na kterou nemá většina stavebních organizací oprávnění. Zmínila legislativní komplikace při odběru vzorku a nedostatečnou věrohodnost výsledků zkoušení s tím, že nespolehlivost a snadná zpochybnitelnost výsledků, podle kterých se určuje další využití frézovaného materiálu, může mít za následek výrazné navyšování ceny stavby. Dále se věnovala konkrétním problémům provádění zkoušek, kdy dosud nejsou k dispozici výsledky, na které by bylo možno navázat. Poukázala na dosud neidentifikované dopady na výsledky zkoušek, např. rejuvenátory, spojovací postřiky, CRmB, složení podkladní vrstvy,… Na závěr uvedla možnosti dalšího postupu, kdy ve spolupráci s ASPK budou zajištěna mezilaboratorní porovnání, po jejich vyhodnocení bude stanoven věrohodný jednotný postup zkoušení poskytující spolehlivé výsledky, který bude následně schválen MD. V následné živé diskuzi si účastníci jednání vyměnili konkrétní zkušenosti s dopadem Vyhlášky do jejich aktivit. Tyto zkušenosti byly různé stran lokálních odlišností aplikace požadavků Vyhlášky a rovněž i stran specifického uchopení nové problematiky jednotlivými organizacemi. Ing. Stanislav Bedřich doporučil, aby problematika zákona o odpadech a jeho dopad na silniční stavitelství byla dále diskutována se zástupci investorů, zejména ve vztahu vedlejší produkt vs. odpad např. při přípravě školení.

Ing. Pavel Brychta navrhl na základě aktuálních zkušeností členům týmu zařazení problematiky vlivu zimní a letní údržby PK a mostů na vznik závad v záruční době na další jednání týmu, návrh byl přijat.

Ing. Ondřej Zálešák, ŘSD ČR, prezentoval elektronický laboratorní deník jako komplexní systém určený pro sběr dat a vyhodnocování provádění laboratorních zkoušek prostřednictvím mobilní aplikace, který ve spolupráci s webovým rozhraním poskytující komplexní informace o průběhu výstavby v oblasti laboratorního zkušebnictví. Elektronický laboratorní deník je aktuálně v rámci ověřování používán na 22 stavbách ŘSD ČR. Elektronický stavební deník je navržen jako webová aplikace respektující požadavky Vyhlášky 499/2006 Sb. v podmínkách staveb realizovaných ŘSD ČR. Umožňuje sdílení záznamů mezi zhotovitelem, správcem stavby a investorem. Tyto záznamy jsou typizovány tak, aby mohla být sledována a využívána jejich návaznost. Dalším vývojovým cílem je integrace s aplikací TEMPUS, vyhodnocování KZP a výstup do Souhrnné zprávy zhotovitele. Byly prezentovány jednotlivé typy záznamů, v souladu s Vyhláškou 499/2006 Sb. a možnosti jejich dalšího využití. Elektronický stavební deník je jako pilotní projekt ověřován na vybraných stavbách ŘSD ČR. Ohlasy zástupců členských organizací, jichž se tento projekt týká, byly vesměs negativní. Označili elektronické stavební deníky za nedotažené a zejména zatěžující již tak vytížené laboranty, stavbyvedoucí či vedoucí projektů. Další jednání týmu bude svoláno na přelom března a dubna 2020.