Dne 14. listopadu 2019 se uskutečnila ve společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., 14. porada týmu. Jednání zahájil a řídil vedoucí týmu Ing. Radovan Hrnčíř.

Ing. Petr Svoboda seznámil s aktivitami Sdružení za poslední období. Sdružení se účastní činnosti 2 pracovních skupin zřízených ministrem dopravy. Cílem pracovní skupiny pro financování dopravní infrastruktury je navrhnout opatření k navýšení finančních prostředků k dokončení dálniční infrastruktury ČR a rovněž navrhnout opatření k zajištění financování na období, kdy nebude dostupné financování z EU fondů v takové výši jako je tomu nyní. Druhá pracovní skupina se týká rozvoje dálniční sítě do roku 2050. Sdružení je zapojeno do procesu rekodifikace stavebního práva v rámci dílčích pracovních skupin. K návrhu stavebního zákona, verze 25. 10. 2019, byly zpracovány připomínky a pod hlavičkou SPS v ČR odeslány na MMR. Další možnost připomínkování bude v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Sdružení je zapojeno v pracovní skupině MPO k zefektivnění recyklace stavebních materiálů. Sdružení nadále sleduje vývoj zákona o stavebních výrobcích prostřednictvím svého zástupce v pracovní skupině. V rámci revize obchodních podmínek byly zpracovány připomínky k Zvláštním obchodním podmínkám Red Book FIDIC pro SŽDC a následně byly i projednány. Jednání pokračují, protože bylo akceptováno jen málo z uplatňovaných připomínek. Připomínky k Zvláštním obchodním podmínkám Red Book FIDIC pro ŘSD ČR byly také zpracovány a začátkem října projednány na MD. K  problematice realizační dokumentace proběhla schůzka ke konsolidaci názorů zhotovitelské a projektantské sféry. I v této oblasti nejsou jednání uzavřena. Ing. Höfler připravil podklad k diskuzi o roli zpracovatele RDS a ZBV v prostředí staveb pozemních komunikací v resortu MD s tím, že předpokládá navazující jednání k jeho úpravám a finalizaci. V oblasti BIM byl nalezen konsenzus s dalšími partnery na způsobu projednání metodik a ty byly Centrální komisí MD schváleny k ověření použitím v pilotních projektech.

Ředitel úseku výstavby ŘSD ČR Ing. Petr Kůrka okomentoval rozpočet SFDI, na rok 2019 jsou zdroje ve výši 46 mld. Kč, na rok 2020 je ve schváleném rozpočtu necelých 40 mld. Kč. Globální položka na přípravu dálnic je vyšší − 2,25 mld. Kč, z důvodu předpokládaného výkupu pozemků pro stavbu 511. Po roce 2021 není rozpočet SFDI jasný, hledají se způsoby financování. Na rok 2020 je připraveno 25 staveb v součtu stavebních nákladů přes 28 mld. Kč. Ing. Kůrka avizoval zvýšené požadavky ŘSD ČR na harmonogram prací, v souladu s Metodikou pro časové řízení, včetně postupných závazných milníků, finančních i věcných. Ing. Kůrka informoval, že v rámci hodnotících kritérií bude využívána doba výstavby v případech, kde je čas významným faktorem, např. při modernizaci D1. Ing. Kůrka také shrnul rámcové smlouvy uzavřené v říjnu a listopadu 2019 na výkon stavebního dozoru a projektové práce menšího, středního i většího rozsahu. Další část prezentace byla věnována BIM. V letech 2017–2018 byly realizovány dva pilotní projekty BIM. Ing. Kůrka prezentoval rozsah připravovaných pilotních projektů, rozdělený do tří částí. První oblast bude fáze přípravy stavby, jedna studie a dvě projektové dokumentace ve stupni DÚR. Druhou oblastí bude projektování stavby – tři projektové dokumentace ve stupni DSP. A konečně třetí, realizační fáze, tři stavby ve stupni PDPS a RDS.

Ing. Hrnčíř informoval, že počátkem října byly dopracovány a odeslány na MD připomínky k ZOP White Book FIDIC. Připomínky k části projektové dokumentace za CACE zpracoval Ing. Milan Kalný, k části TDI pak Ing. Dominik Adler.

Ing. Martin Sirotek seznámil přítomné s činností SFDI v oblasti BIM do roku 2019 a dále s ustanovením a činností Technického redakčního týmu (TRT) a Rady pro BIM. V období 06/2019 – 08/2019 se TRT sešel čtyřikrát k projednání připomínek k návrhům následujících metodik: Datový standard pro PDPS s přílohami pro silniční stavby a pro železniční stavby, Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC, Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE) a Požadavky na Plán realizace BIM (BEP). Metodiky, které byly zpracované v rámci TRT a na jednání Rady pro BIM dne 21. 8. 2019 doporučeny ke schválení, byly dne 10. 9. 2019 Centrální komisí MD schváleny k ověření použitím v pilotních projektech. ŘSD ČR a SŽDC připravují pilotní projekty, na kterých budou metodiky ověřeny v praxi. Ing. Sirotek identifikoval některá vhodná témata pro pilotní projekty. Dále zmínil datové formáty, softwarové produkty nejsou navzájem plně kompatibilní. Mezinárodně uznávaný formát pro BIM IFC je v současné době ve verzi IFC 4.2, která neobsahuje speciální elementy po dopravní stavby, vydání verze IFC 5, která bude obsahovat i definice pro dopravní stavby, se stále odkládá a předpokládaný termín konec roku 2020 je nejistý. V prezentaci se Ing. Sirotek zabýval problémy dopravních staveb v procesu BIM, které jsou způsobeny rozsáhlostí území, na kterém je stavba umístěna, a také v důsledku nepředvídatelných změn, ke kterým dochází. Vysvětlil také rozdíl mezi přesností výpočtu a přesností umístění elementu. Vedoucí týmu Ing. Hrnčíř všem poděkoval za účast a přednášejícím za jejich příspěvky. Další jednání týmu je plánováno na jaro 2020.