Zasedání správní rady dne 25. 9. 2019 se uskutečnilo tradičně v hotelu AKADEMIE Naháč v Choceradech. Jednání zahájil předseda Sdružení Ing. Petr Čížek, který přivítal přítomné a oznámil účast hostů na SR. Pozvání přijali náměstek ministra dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., a ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica. ŘSD ČR reprezentoval ředitel úseku odboru kvality Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. Ing. Radek Mátl se omluvil z důvodu účasti na zahájení druhé části obchvatu Frýdku – Místku.

Ing. Petr Svoboda informoval, že společnost HERKUL a.s. projevila zájem vstoupit do Sdružení a splnila všechny předpoklady a formální náležitosti, aby se mohla stát řádným členem Sdružení. Ing. Čížek představil pana Karla Melzera, vedoucího divize silnice, který společnost krátce představil.

Ing. Svoboda stručně shrnul tři měsíce činnosti sekretariátu Sdružení. Upozornil, že Informace jsou k dispozici na webových stránkách Sdružení www.sdruzeni-silnice.cz. Dalšími zdroji informací jsou stránky zpravodaje SILNICE MOSTY www.silnice-mosty.cz a webové stránky jednotlivých konferencí. V uplynulém období proběhla jednání týmu č. 4 pro vzdělávání, týmu č. 10 pro životní prostředí a týmu č. 11 pro BOZP, ostatní týmy budou mít jednání v posledním čtvrtletí roku. Na jednání týmu č. 4 pro vzdělávání byly diskutovány aktivity k propagaci oboru (více informací na www.cestacz.cz), byla kladně vyhodnocena nová akce ROAD FEST a bylo rozhodnuto v jejím zopakování i v roce 2020. V rámci týmu č. 10 byl diskutován především dopad vyhlášky č. 130/2019 Sb. k znovuzískané asfaltové směsi do praxe. Na jednání týmu č. 11 byla diskutována možnost uskutečnit kampaň ve spolupráci s BESIPem zaměřenou na bezpečný průjezd uzavírkami. Sdružení by mohlo realizovat spot zaměřený na zdůraznění ochrany zaměstnanců pohybujících se na stavbách. Pokud bude domluvena podpora v rámci ŘSD ČR a členských organizací a shromáždí se dostatek finančních prostředků, mohla by kampaň být realizována. Sdružení je aktivní při revizi obchodních podmínek. Byly zpracovány připomínky k Zvláštním obchodním podmínkám Red Book FIDIC pro SŽDC a byly i projednány, SŽDC však přijalo jen malou část připomínek. Připomínky k Zvláštním obchodním podmínkám Red Book FIDIC pro ŘSD ČR byly zpracovány a budou projednány. V oblasti BIM došlo k posunu. Metodiky, které byly zpracované v rámci Technického redakčního týmu a doporučeny Radou pro BIM ke schválení, byly dne 10. 9. 2019 Centrální komisí Ministerstva dopravy schváleny k ověření použitím v pilotních projektech.  Ing. Svoboda upozornil na školení BIM v dopravních stavbách, které se uskuteční dne 29. 1. 2020 v Praze a 11. 3. 2020 v Brně, a na kterých budou metodiky oficiálně představeny. Dne 17. 9. 2019 se na Státním fondu dopravní infrastruktury uskutečnil za účasti zástupců MD, SFDI, NDS, ŘSD ČR, SŽDC a ŘVC kulatý stůl k zadávání veřejných zakázek na základě ekonomické výhodnosti. Závěry a prezentace jsou k dispozici na stránkách Sdružení v sekci Odborné akce. Sdružení je zapojeno do rekodifikace stavebního práva.

Předseda Sdružení Ing. Petr Čížek informoval o uskutečněných jednáních. Dne 20. 6. 2019 se uskutečnilo zasedání SIA – Rada výstavby, na kterém byl zvolen nový prezident Ing. Jiří Nouza. Byla diskutována rekodifikace stavebního práva, výhrady zaznívají ze strany Společnosti pro stavební právo, některých architektů i ČKAIT. Ministerstvo pro místní rozvoj má ambici, aby byl zákon do konce roku 2020 po projednání v Parlamentu ČR podepsán prezidentem. Ing. Čížek zdůraznil, že je třeba za stavební sektor vystupovat jednotně a rekodifikaci podpořit. Záznam z jednání je zveřejněn na webových stránkách Sdružení. Dne 15. 7. 2019 se uskutečnilo zasedání pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu. Záznam je k dispozici na webových stránkách Sdružení. Na jednání bylo projednáváno financování dopravní infrastruktury a bylo konstatováno, že není jistota ohledně dalšího vývoje. Ing. Čížek potvrdil dobrou spolupráci s novým prezidentem SPS v ČR Ing. Nouzou, kterou potvrzuje mimo jiné i skutečnost, že se pod vedením Ing. Nouzy v pozici předsedy Rady pro BIM podařilo dopracovat a schválit metodiky BIM. Na jednání předsednictva Sdružení dne 21. 8. 2019 se diskutovalo kromě problematiky BIM i o připravované restrukturalizaci Ministerstva dopravy. Také ŘSD ČR by mělo být restrukturalizováno, a to transformací na akciovou společnost. Tím by se mohl stát SFDI zbytečným a mohlo by dojít k jeho zrušení. Ing. Čížek poukázal na důležitost SFDI pro financování dopravní infrastruktury i další především metodické činnosti. Za účasti Ing. Čížka, Ing. Laušmana a Ing. P. Svobody proběhlo jednání s Ing. Radkem Mátlem, který je pověřen řízením ŘSD ČR. Diskutovalo se zadávání pilotních projektů na BIM a zadávání veřejných zakázek podle Žluté knihy FIDIC. Ze strany ŘSD ČR bude snaha neprotěžovat žádnou dodavatelskou firmu na software a umožnit otevřené systémy k implementaci BIM. Bylo zmíněno i téma práce v noci. Sdružení svolalo jednání členských firem k této problematice a bylo vydáno stanovisko, které popisuje úskalí práce v noci (stanovisko je k dispozici na webových stránkách Sdružení). Ing. Mátl má na práci v noci podobný názor jako Sdružení. Ministr Kremlík práci v noci podporuje, je třeba za zhotovitelskou sféru vystupovat jednotně. Byla opakovaně diskutována délka záručních lhůt, Ing. Mátl je otevřený diskuzi. Ing. Čížek zdůraznil, že délka záruční doby by neměla být v zadávacích podmínkách kritériem a toto bylo také tématem uskutečněného kulatého stolu. Dne 17. 9. 2019 se uskutečnilo Technologické fórum, na kterém vystoupila ministryně pro místní rozvoj Dostálová a stěžejním tématem byla rekodifikace stavebního práva. Informovala, že je cílem, aby se rekodifikace uskutečnila ještě za této vlády. Největším problémem se jeví otázka stavebních úřadů a jejich působnosti. Má vzniknout jeden ústřední orgán státní správy, který by měl zahrnout všechny stávající stavební úřady, ale města a obce si chtějí nechat úřady ve své působnosti. Tento ústřední orgán státní správy by měl mít dva stupně – nejvyšší a krajský, který by měl pobočky na stávajících úřadech. Je třeba integrovat i dotčené orgány, které vydávají stanovisko a stavební řízení to protahuje. Další podstatnou změnou by bylo, že soud nebude místem kasačním (soud rozhodnutí vrátí), ale bude mít apelační přístup (soud může rozhodnutí rovnou opravit). Náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Muřický na fóru informoval o zpracování Hospodářské strategie ČR, která zahrnuje i část stavebnictví.

Informace o činnosti vybraných týmů Sdružení přednesli za tým č. 10 pro ŽP jeho vedoucí Ing. Jan Valentin, Ph.D., a za tým č. 11 pro BOZP jeho tajemník Ing. Petr Svoboda.

Náměstek ministra dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., informoval stručně o aktivitách, kterými se na Ministerstvu dopravy v současné době zabývají. V první řadě jde o legislativní změny. Probíhá příprava vládního návrhu novely zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Od června je materiál na Legislativní radě vlády a probíhají jednání. Problematičtější než ujednání Ministerstva dopravy se jeví části vložené Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Z hlediska dopravy je jediný spornější oblast, a to s Ministerstvem životního prostředí týkající se zjednodušení hodnocení vlivů na životní prostředí. Došlo k dohodě, že společné závazné stanovisko ochranu podle zákona o ochraně přírody a krajiny zastřeší jako celek a nebude tedy již potřeba dalších souhlasů, výjimek, rozhodnutí či stanovisek. V rámci dalšího vývoje v LRV je ale nejisté, že to takto zůstane. Paralelně s novelou běží proces rekodifikace. Koncept je pojatý tak, že veškeré povolovací procesy přejdou na centrální stavební úřad, povolovat se bude na krajských úrovních s odvolávacím procesem na centrálním stavebním úřadu a ministerstva budou mít možnost dávat pouze stanoviska. MMR má předložit paragrafové znění v únoru 2020 s představou pana premiéra, že materiál bude schválen touto Poslaneckou sněmovnou.

Ing. Čoček informoval, že se rozběhl proces tvorby metodiky na stanovení plateb za akceleraci. Metodika by měla poskytnout nástroj na výpočet výše akceleračního příplatku, dohodne-li se ŘSD ČR se zhotovitelem na urychlení projektu. Ing. Hořelica doplnil, že do dvou měsíců by mohl vzniknout draft, který by se během dalšího měsíce dopracoval k verzi pro použití.

Ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica úvodem připomněl, že SFDI není jen financující organizací, ale je aktivní i v jiných oblastech jako je BIM, spolupráce na FIDIC i jiných metodikách, a jeho role je navzdory transformaci ŘSD ČR významná.

Ing. Hořelica podal informace o financování dopravní infrastruktury a definoval klíčové informace rozpočtu SFDI na rok 2020, především skutečnost, že bude vyrovnaný rozpočet, a to ve výši 87,3 mld. Kč, z toho 70,2 mld. Kč národní zdroje a EU zdroje 17,1 mld. Kč. Rozpočet může být upraven díky souvztažnému navýšení příjmů a výdajů u EU zdrojů, to může být až 5 – 8 mld. Kč. V rámci rozpočtu budou výdaje rozděleny na neinvestice ve výši 34,6 mld. Kč a na investice ve výši 52,7 mld. Kč. 
Ing. Hořelica promítl rozdělení příjmů rozpočtu – 37,3 mld. Kč dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu, 17,1 mld. Kč příjmy z fondu EU, 14,8 mld. Kč daňové příjmy, 12,5 mld. Kč převody výnosů z mýtného a 5,6 mld. Kč poplatky za užívání dálnic (dálniční známky). Výdaje členěné dle nejvýznamnějších příjemců – ŘSD ČR celkem 24,8 mld. Kč a SŽDC 26,1 mld. Kč pouze na mandatorní výdaje, investice jsou v globální položce „ŘSD ČR a SŽDC investiční akce“ ve výši 28,9 mld. Kč, tyto prostředky pokryjí stavby, které by měly být vysoutěženy a zahájeny v roce 2019, na zahájení akcí v roce 2020 prostředky nejsou zatím k dispozici.  Ing. Hořelica prezentoval přehled programů, na které jsou poskytovány příspěvky v celkové výši 1,1 mld. Kč. Byl nastíněn i střednědobý výhled na roky 2021 (90,1 mld. Kč) a 2022 (85,1 mld. Kč). S ohledem na postupné dočerpávání OPD 2014 – 2020 je nutnost navýšit zdroje kombinací EU fondů (OPD 2021 – 2027), národních zdrojů a PPP.

Dále se Ing. Hořelica věnoval zavádění BIM u dopravních staveb a poděkoval Sdružení za spolupráci při přípravě metodik. SFDI uzavřelo s agenturou ČAS Memorandum o spolupráci při standardizaci použití metody BIM. Ing. Hořelica promítl přehledné schéma Rady pro BIM a Technického redakčního týmu. Metodiky, které byly zpracované v rámci Technického redakčního týmu a doporučeny Radou pro BIM ke schválení, byly dne 10. 9. 2019 Centrální komisí Ministerstva dopravy schváleny
k ověření použitím v pilotních projektech. ŘSD ČR a SŽDC připravují pilotní projekty, na kterých budou metodiky ověřeny v praxi, jedná se o 10 projektů za ŘSD ČR a 10 projektů za SŽDC. Jedná se o tyto metodiky: Datový standard pro PDPS s přílohami pro silniční stavby a pro železniční stavby, Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC, Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE)
a Požadavky na Plán realizace BIM (BEP).

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. se v úvodu své prezentaci věnoval hodnocení na kvalitu. Zmínil, že již v současné době ŘSD ČR hodnotí řadu zakázek na necenová kritéria. Jedná se zejména o služby nebo dodávky. U stavebních prací postupuje ŘSD ČR dvěma směry. V rámci zřízené interní pracovní skupiny pro multikriteriální hodnocení byla připravena řada nových hodnotících kritérií inspirovanými rakouskou společností ASFINAG. Kromě stávajících kritérií byly zahrnuty dílčí kritéria jako např. kvalifikace
a zkušenosti osob, které se budou na realizaci podílet, a také technologie a vybavení. Aktuálně jsou připravovány dva pilotní projekty s uvedenými hodnotícími kritérii. Současně připravuje ŘSD ČR dva pilotní projekty ve spolupráci se společností 4E consulting, s.r.o., kde jsou kritéria nastavena na cenu s váhou 40 %, odbornou úroveň s váhou 40 %, rizika a vlastnosti a schopnosti projektového manažera s váhou po 10 %. Nežádoucím důsledkem se může stát prodloužení procesu zadávání veřejné zakázky. Největší problém lze spatřovat v procesu hodnocení u kontrolních orgánů, kdy významná část veřejných zakázek končí u ÚOHS.

V další části prezentace se Ing. Hlavatý zabýval problematikou vyhlášky č. 130/2019 Sb. Vyhláška stanoví kritéria, při jejichž splnění znovuzískaná asfaltová směs přestává být odpadem a stává se vedlejším produktem. Vyhláška posuzuje celkový obsah (součet) 16 polyaromatických uhlovodíků (PAU). Dle obsahu PAU jsou rozlišovány 4 kvalitativní třídy a dle zařazení je možné recyklát použít pro stavbu nebo na obalovně. Je velmi důležité včasné vzorkování pro zkoušky PAU, pokud se vzorkování a zkoušení neprovede v předstihu, je i nezávadná znovuzískaná asfaltová směs zařazena jako odpad. Stavební firmy nemají běžně oprávnění nakládat s odpadem, takže nemohou ani odvézt vyfrézovanou asfaltovou směs z trasy. Také proces odběru vzorků je složitý a ne každá laboratoř má k němu oprávnění. Dostatečná věrohodnost výsledků zkoušení je rovněž problematická, obsah PAU je velmi proměnlivý a v této oblasti zkoušení nejsou pořádány mezilaboratorní porovnání. Ing. Hlavatý upozornil, že nespolehlivost a snadná zpochybnitelnost výsledků, podle kterých se určuje další využití frézovaného materiálu, může mít za následek výrazné navyšování ceny stavby. Ing. Hlavatý považuje za nutné vyvolat jednání s MD, MŽP a MZ nad zněním vyhlášky a na základě výsledků mezilaboratorního porovnání stanovit věrohodný jednotný postup zkoušení poskytující spolehlivé výsledky.

Dále Ing. Hlavatý informoval o elektronickém laboratorním deníku. Systém je určený pro sběr dat a vyhodnocování provádění laboratorních zkoušek prostřednictvím mobilní aplikace, který ve spolupráci s webovým rozhraním poskytuje komplexní informace o průběhu výstavby v oblasti laboratorního zkušebnictví. Ing. Hlavatý promítl přehled staveb, na kterých se elektronický laboratorní deník testuje. Laboratoře avizují velký nárůst administrativy a časovou náročnost jak při vkládání na stavbě, tak i vyhodnocení ve webové aplikaci.

Elektronický stavební deník je dle Ing. Hlavatého koncipován jako webová aplikace, která zahrnuje procesy v rámci kontrol staveb a podmínek ŘSD ČR. Na základě pilotního projektu byly identifikovány oblasti možného zefektivnění, zejména integraci s aplikací TEMPUS a Elektronický laboratorní deník. Ing. Hlavatý prezentoval náhled elektronického stavebního deníku.

V návaznosti na diskuzi týkající se vyhlášky č. 130/2019 Sb. Ing. Hlavatý doplnil, že problém nastal také v tom, že vyhláška začala být účinná a tím byl požadavek na odběry v době, kdy byly stavby již zahájeny a ne vždy se vzorky podařilo odebrat. Ing. David potvrdil, že laboratoře mají ověřenou osobu způsobilou pro odběr vzorků. Ing. Hlavatý ale upozornil, že v případě, kdy se objednají odběry na více stavbách najednou, kapacity na odběry stačit nebudou. Stejně tak jsou zahlceny laboratoře, do kterých se vzorky během jednoho měsíce nahrnuly. Ač byla vyhláška dopředu avizovaná, problémem se stala absence přechodného období.

V rámci diskuze Ing. David potvrdil, že se v souvislosti se zaváděním elektronického laboratorního deníku snížila produktivita na 40 %. Ing. Petr Neuvirt doplnil, že se tím také zvýšily nároky na počet pracovníků laboratoře. Diskutující se shodli, že opatření k digitalizaci procesů vítají, ale je třeba systém doladit a snížit nároky na administrativu (např. využívat el. podpis atd.).

Předseda návrhové komise Ing. Jan Veselý přednesl doplněný návrh usnesení a usnesení bylo jednomyslně schváleno. Předseda Sdružení poděkoval hostům i členům SR za aktivní účast a sekretariátu za dobrou přípravu zasedání.