Dne 9. 9. 2019 se v Praze v sídle Sdružení uskutečnilo 16. jednání týmu pro ŽP. Toto jednání bylo svoláno především z důvodu výměny informací členů týmu ohledně naplňování požadavků nově vydané vyhlášky č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Rovněž byla projednávána norma ČSN 73 6141 Požadavky na R-materiál určený do asfaltových směsí.

Jednání zahájil vedoucí týmu Ing. Jan Valentin, Ph.D. Po kontrole plnění úkolů z poslední porady, podal Ing. Valentin základní informaci k nově vydané vyhlášce, která je účinná od 1. 6. 2019. Vyhláška nastavila srozumitelná pravidla, kterými se mohou všichni, kdo přichází do styku se „znovuzískanou“ asfaltovou směsí, řídit a recyklaci asfaltových vozovek aktivně využívat. V rámci mezirezortního projednávání se podařilo domluvit na většině rozumných parametrů, byly stanoveny kvalitativní třídy a asfaltová směs tak může být i vedlejším produktem. Dosud jsme se měli řídit vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadu na terén, která stanovovala minimálně 10 parametrů oproti dnes jedinému požadavku, kterým je koncentrace přítomných PAU v znovuzískané asfaltové směsi. Ne vše, co jsme navrhovali, se však podařilo prosadit. Navrhovali jsme zařazení znovuzískaného materiálu z pozemních komunikací vybudovaných po roce 2000 automaticky do třídy ZAS-T 2, v rámci projednávání se ale MŽP přiklonilo k názoru dalších zúčastněných institucí (především Státního zdravotního ústavu a Inspekce životního prostředí) a ZAS z vozovek vybudovaných po roce 2000 je zařazena automaticky do kvalitativní třídy ZAS-T3, což sice umožňuje využít tuto směs na obalovnách, ale pouze těch, které jsou schváleny podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, což podléhá rozhodnutí krajského úřadu. Obalovny ale většinou postupují (a pouze některé) podle odst. 2 § 14 zákona č. 185/2001 Sb.  Pro přeřazení z třídy ZAS-T3 do třídy ZAS-T1 nebo T2 je tedy nutné provést příslušnou zkoušku. Tato skutečnost je do jisté míry nepříjemná, nicméně odpovídá tomu, jak se mělo dle zákona o odpadech se znovuzískanou asfaltovou směsí manipulovat nejdéle od doby platnosti a účinnosti zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Rozdílem je potom počet sledovaných parametrů, jak je zdůrazněno výše. Důvodem, proč se nepodařilo uvedená ministerstva přesvědčit, ačkoli všichni tušíme, že asfaltové pojivo nikdy nebude mít vyšší obsah PAU než 25 mg/kg, je skutečnost, že nebylo k dispozici dostatečné množství dat (naměřených hodnot PAU u vzorků z konkrétních vozovek). Bohužel i u vozovky budované po roce 2000 může nastat, že se ve vzorcích zjistí zvýšená hodnota PAU.

Problém od července 2019 způsobovalo také velice krátké přechodné období pro zatřídění znovuzískané asfaltové směsi před nabytím účinnosti vyhlášky, pokud chtěli správci v maximální míře uplatnit při opravách a rekonstrukcích režim vedlejšího produktu. Žádné přechodné období neexistuje pro investorské organizace pro uplatňování nových pravidel při zahajování nových akcí. Na straně druhé samotná vyhláška byla komunikována v silničním stavitelství v předstihu s poměrně velkou časovou rezervou, a to i formou školení STEPS, které proběhlo počátkem roku 2019 v 8 místech republiky.

V rámci diskuze členové týmu upozornili, že je vyvíjen velký tlak na zkušební laboratoře, aby zajistily výsledky zkoušek včas, a to bohužel v polovině stavební sezóny. Pokud budou nepříznivé výsledky, může dojít i k nutnosti změn u některých projektů, což je samozřejmě především u projektů podporovaných dotacemi velice problematické. Zároveň upozornili, že obalovny nejsou schváleny podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech a nelze očekávat, že k jejich schválení dojde v nejbližší době a ve velkém měřítku.

Ing. Valentin dále připomněl, že v platnosti i nadále zůstává nešťastný výpočet finanční hodnoty znovuzískané asfaltové směsi u Ředitelství silnic a dálnic, který nezahrnuje náklady na vyfrézování, dopravu, skladování, úpravu a zkoušení materiálu. Tento MP musí být novelizován, protože nereflektuje situaci, která nastává se zavedením vyhlášky 130/2019 Sb. takto nastavený systém nadále postrádá motivační faktor. Naopak by měla vzniknout právní norma, která bude u veřejných zakázek, vyžadovat, aby se u dané stavby minimální stanovené množství znovuzískané asfaltové směsi formou opětovného využití materiálu znovu aplikovalo. Samozřejmě tento systém pak předpokládá, že množství, které veřejný sektor poskytne a současně v nějaké míře požaduje použít zpět v konstrukci vozovky, má následně pro stát pozitivní efekt v konečné ceně díla.

V diskuzi bylo dále upozorněno, že je třeba návazně na vydání vyhlášky ještě zapracování tohoto nového přístupu do TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek.

Doc. Ing. P. Hýzl, Ph.D., podal informaci k přípravě normy ČSN 73 6141 Požadavky na R materiál určený do asfaltových směsí. Norma specifikuje požadavky na získávání, úpravu, homogenizaci, skladování, zkoušení a kontrolu R materiálu. Doc. Hýzl nabídl připravit do normy text, který by poukazoval na nutnost provést příslušnou zkoušku ke zjištění obsahu PAU v rámci diagnostiky, byť tato záležitost patří spíše do navazujících rezortních předpisů. 

Ing. J. Valentin, Ph.D., dále informoval o jednáních HSE komise EAPA. Připravuje se workshop k problematice rejuvenátorů (jednání se zúčastní Ing. Tomáš Koudelka). Dále Ing. Valentin informoval o problematice bezpečnostních listů. V současné době není na vnitřním trhu EU legislativní požadavek, který by formou požadavku vyžadoval, aby jednotlivé členské země na národní úrovni musely zavádět bezpečnostní listy pro asfaltové směsi, Samozřejmě nikdo nemůže bránit dobrovolnému vytváření takových dokumentů, není však asi vhodné k tomu kohokoli navádět, pokud se nejedná o požadavek. V posledních letech v ČR nevznikla jediná ucelená studie, která by se věnovala získání dat o reálných expozicích a zdravotních rizicích pracovníků, kteří vyrábějí a zpracovávají asfaltové směsi. Skutečnost, že asfaltová směs je horká a je třeba úměrně tomu volit vhodné pracovní ochranné pomůcky a postupy při práci přitom plyne z jiných legislativních a technických norem či podmínek. Obdobně se to týká o doporučení, že by se při práci s asfaltem či asfaltovou směsí nemělo jíst či kouřit.

V rámci diskuze někteří členové poznamenali, že byla provedena dílčí měření expozic, většinou na žádost zaměstnanců.

Závěrem předseda týmu pro ŽP a BOZP Ing. J. Valentin, Ph.D., poděkoval všem za účast a jednání ukončil.