V dubnu 2019 se v Pařížiuskutečnilo jednání Technické komise EAPA (TC EAPA). V úvodu setkání byla podána stručná informace o jednání a činnosti skupiny výrobců stavebních strojů v EAPA, které se konalo 1. 3. 2019 v Paříži. Aktivita této skupiny v posledním období poklesla, ale bylo dohodnuto v její činnosti zatím pokračovat. Skupina se zabývala harmonizací komunikačních protokolů mezi stroji. Bylo konstatováno, že jednotný komunikační protokol mezi stroji by byl výhodný pro všechny, výrobci strojů jsou však jen součástí většího systému, v němž jsou také silniční firmy a další partneři. Přestože bylo v minulém roce dosaženo určitého pokroku, stále jsou nevyřešené některé otázky. O těchto otázkách měly být projednávány při setkání partnerů během mezinárodního veletrhu Bauma. Má být o tom vypracována zpráva.

Breixo Gomez poté stručně informoval o jednání komisí CEN/TC 227/WG 1 „Asfaltové směsi“, WG 6 „Udržitelnost“ a TC 336/WG 1 „Asfaltová pojiva“, na kterých byl jako zástupce EAPA přítomen. TC 227/WG 1 rozhodla, že budou vytvořeny změny norem řady EN 13108, budou sjednoceny s aktem v přenesené pravomoci (delegated act) a nakonec uveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU). Tyto změny půjdou do veřejného připomínkování (CEN Enquiry) s průvodním dopisem, že změny jsou nutné pro soulad s aktem v přenesené pravomoci. Nebudou-li žádné připomínky, bude možné vynechat formální hlasování. K uveřejnění v OJEU dojde pravděpodobně během 1 až 2 let. EAPA doporučovala, aby se WG 1 zabývala také rejuvenátory, komise to však nepovažuje v současné době za prioritu. Při připomínkování norem pro asfaltové směsi s emulzemi (ACBE) – EN 13108-31 a souvisejících zkušebních norem byly zaslány různé připomínky. Ty budou zapracovány a poté odeslány k formálnímu hlasování.

Komise TC 227/WG 6 „Udržitelnost” dokončila „Pravidla produktové kategorie pro asfaltové materiály“, přičemž vycházela z textu vypracovaného EAPA. Dokument bude zaslán do veřejného připomínkování. CEN/TC 227/WG 6 obdržela změnu mandátu M124rev1, kde jsou navrženy nové zkušební metody pro uvolňování nebezpečných látek ze stavebních výrobků do zemin, podzemních a povrchových vod. TC 227/WG 6 pracuje na odpovědi k tomuto mandátu ve spolupráci s dalšími WG v TC 227 a s TC 154/WG 13 „Nebezpečné látky“.

TC 336/WG 1 „Asfaltová pojiva” se zabývala normami EN 12591 Asfalty a asfaltová pojiva − Specifikace pro silniční asfalty, EN 13924-1 Asfalty a asfaltová pojiva − Systém specifikace pro speciální silniční asfalty − Část 1: Tvrdé silniční asfalty a EN13924-2 Část 2: Multigradové silniční asfalty. Tyto normy byly sice schváleny CEN, byly však odmítnuty konzultantem CEN pro harmonizované normy (HAS Consultant), který rozhoduje o tom, zda mohou být normy uveřejněny v OJEU. (Od roku 2018 byl v EU zaveden nový systém, v němž výběr konzultantů pro harmonizované normy zabezpečuje firma Ernst & Young, která byla Evropskou komisí pověřena činností „HAS Contractor“). V TC 336/WG 1 bylo rozhodnuto požádat o zpracování nové normy (Standardisation request), ale předpokládá se, že k uveřejnění v OJEU nedojde dříve než za 2 až 3 roky.

EAPA pokračuje v práci na nové verzi staršího dokumentu EAPA (Heavy duty pavements – Arguments for Asphalt). B. Gomez navrhl zprávu rozšířit o nové druhy asfaltových směsí. Pak bude dokument členům TC EAPA zaslán.

EAPA plánuje uskutečnit letos společné jednání menší skupiny vybraných odborníků EAPA a Eurobitume, kde by se projednaly otázky rejuvenátorů, CRMB, nízkoteplotních pojiv, evropských norem a další body. Padl návrh, aby v týmu za EAPA byl také zástupce ČR (nemusí jít o člena TC EAPA), protože u nás si Eurovia, Colas a další firmy vyrábějí PMB nebo CRMB a též používají rejuvenátory. Počet účastníků jednání bude teprve dohodnut s Eurobitume. Možná se jednání uskuteční formou workshopu, na kterém by byl počet zástupců EAPA a Eurobitume vyšší. EAPA bude členské organizace informovat, jakmile se organizace společného jednání upřesní.

EAPA chce v rámci toho jednat s Eurobitume zejména o dopadu povinného snížení obsahu síry v palivech pro lodní dopravu od ledna 2020 prosazené Mezinárodní námořní organizací (IMO – International Maritime Organization, která je odbornou složkou Organizace spojených národů − OSN). Toto zpřísnění z dosavadních 3,5 % obsahu síry na 0,5 % pravděpodobně povede ke změně některých technologií v rafineriích a ke změně chemického složení asfaltů. Bohužel Eurobitume zatím nejeví moc ochoty o dopadu směrnice IMO s EAPA jednat. Zdůvodňuje to tím, že každá rafinerie může udělat jinou úpravu technologie. Proto doporučují, aby EAPA, respektive její členské organizace, o věci jednaly přímo s jednotlivými rafineriemi v členských státech.

Protože důsledky nařízení IMO pro technologie asfaltových vozovek zatím nejsou mezi silničáři příliš známy, jsou zde stručně uvedeny základní informace (na základě diskuze na jednání TC EAPA a údajů z internetu). Pro námořní lodní dopravu se ve světě spotřebuje cca 2 miliony barelů topných olejů denně. Jde tedy o velký objem, a tudíž i velké množství síry nebo sirných látek, které vzniknou při odsiřování ropných látek. Rafinerie budou muset jednak upravit výrobní postupy a dále hledat odbyt pro síru, které mají již dnes nadbytek. Protože odsíření olejů s vyšším obsahem síry může být složité a nákladné, mohou někteří výrobci docílit snížení obsahu síry mícháním olejů s vyšším obsahem síry s oleji bez síry. Úpravy technologií budou hlavně u rafinerií v přímořských oblastech, které oleje pro lodní dopravu vyrábějí. Rafinerie ve vnitrozemských státech Evropy nemusejí být zmíněným nařízením příliš ovlivněny. Záleží to na tom, na jaké zákazníky je konkrétní rafinerie zaměřena a jakou strategii zvolí, aby se vyrovnala s dopady nařízení IMO. Je tedy celkem logické, že Eurobitume nechce mluvit o vlivu nařízení IMO za všechny své členy.

Jednou z možností pro rafinerie bude přidávat přebytečnou síru (nebo látky z procesu odsíření) ve větším množství do asfaltů, které vyrábějí. To bude mít různé dopady. Mohlo by to vést i ke zlepšení některých technických vlastností. Prokázaly to různé výzkumné práce, při kterých se ověřovaly vlastnosti pojiv složených  například z 30 % síry a 70 % asfaltu. Pak by mohlo dojít ke snížení ceny takového pojiva, protože jeho významnou složkou by byla přebytečná síra. To však bude mít pravděpodobně nepříznivý vliv na otázky zdraví a bezpečnosti práce. Může být větší riziko emisí H2S a SO2, jak při dopravě a manipulaci s asfalty, tak při výrobě a pokládce asfaltových směsí. To bude pochopitelně záviset na tom, jaké množství síry budou asfalty z rafinerií nakonec obsahovat. Může dojít k tomu, že nové asfalty budou mít sice empirické vlastnosti jako penetrace a bod měknutí stejné jako dosud, takže nedojde ke změnám v klasifikaci druhů asfaltů dle EN či ČSN, ale některé reologické vlastnosti těchto pojiv mohou být odlišné a emise při práci s nimi vyšší.

Jde o složitou problematiku, jak po stránce technické i zdravotní. Proto EAPA jako zájmové sdružení firem, které asfalty ve své práci potřebují, bude i nadále usilovat o získání informací od profesního sdružení výrobců asfaltů, kterým Eurobitume je. Bylo by vhodné vést o těchto otázkách i diskuzi s firmami, které asfalty na český trh dodávají.

Je možné, že změny v chemickém složení asfaltových pojiv, které budou od roku 2020 na trhu, se projeví během několika let ve větším rozšíření asfaltových směsí vyráběných při nižších teplotách (aby se riziko emisí H2S snížilo) nebo v potřebě odsávání výparů v některých případech. Silniční firmy by proto měly tyto možné budoucí změny vzít do úvahy při plánování svých investic. Každopádně bude zapotřebí vývoj v této oblasti pozorně sledovat, protože důsledky nařízení IMO mohou vést k významným změnám v oboru asfaltových technologií proti současné situaci.

Dalšími body programu byly stručné informace o přípravě Sympozia EAPA 2019 a Kongresu E&E 2020. EAPA hledá v současné době dobrovolníky pro revizi zaslaných příspěvku na kongres. Abstraktů bylo zasláno cca 400, proto bude zapotřebí větší počet odborníků pro revizi příspěvků. Zájemci se mají přihlásit na sekretariát EAPA. Předpokládá se, že každý by dostal 2 až 3 příspěvky podle své odbornosti.

EAPA plánuje také uspořádání workshopu o rejuvenátorech dne 10. 9. 2019 v Padově v Itálii. Datum bylo zvoleno proto, že je tam ve dnech 11. až 13. 9. symposium Mezinárodní společnosti pro asfaltové vozovky ISAP. V sekci 1 workshopu EAPA mají být příspěvky z akademické sféry. Počítá se s tím, že by mohl být též příspěvek z ČR z ČVUT nebo VUT. Druhá sekce má být o zkušenostech z praxe. Tam se zatím počítá s příspěvky z Německa, Francie, Španělska a Švédska. Pravděpodobně by bylo možné s EAPA domluvit, že by i v této sekci byl příspěvek z Česka, tj. například jeden z ČR v první a jeden v druhé sekci.

Protože ještě není jasné, zda bude možné spojit symposium v Padově s workshopem EAPA, uvažuje se s tím, že by byl workshop uspořádán ve Vídni ve spolupráci s rakouským silničářským sdružením. To by bylo jednodušší pro případnou českou účast na tomto workshopu.

Členům TC EAPA byly poskytnuty před jednáním následující dokumenty:

  • Studie Concawe z března 2019 o možnostech používání biopaliv ke snížení emisí skleníkových plynů v Evropě v letech 2020 až 2050 (dokument v EAPA označený číslem TC-19-N1190).
  • Informace EAPA o platformě zabývající se částicemi z otěru pneumatik o vozovky (TC-19-N1191).
  • Informace EAPA k dělení pozemních komunikací z pohledu provozu autonomních vozidel. Text má 19 stran a 13 referencí z literatury. (V ČR se touto problematikou zabývala například zpráva Ministerstva dopravy „Akční plán autonomního řízení“, dostupné na http://amsp.cz/wp-content/uploads/2019/02/Ak%C4%8Dn%C3%AD-pl%C3%A1n-autonomn%C3%ADho-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-ma_KORNB8UGXNR8.pdf.
  • První verze zprávy EAPA Digitální mapa pro oblast asfaltových vozovek (TC-19-N1194). Ta má 15 stran textu. Zatím v ní není kapitola Závěry, kterou bude třeba vypracovat.  

Členské organizace EAPA byly požádány o připomínky k těmto 3 dokumentům vypracovaným EAPA. Dále byly požádány o informaci, zda se u nich pro modifikaci asfaltů používají plasty (tj. látky jako PE, PVC atd.).

Ing. Jiří Fiedler