Dne 11. června 2019 se v sídle SWIETELSKY stavební s.r.o. uskutečnilo 36. zasedání týmu pro legislativu.

Elektronizace stavebnictví, Národní elektronický nástroj

Ing. Jan Ségl, vedoucí oddělení NEN Ministerstva pro místní rozvoj zopakoval, že od 1. 7. 2018 je povinnost využívat Národní elektronický nástroj (NEN). Od tohoto termínu byl zaznamenán velký zájem dodavatelů, registruje se až 100 dodavatelů týdně. Od 1. 1. 2019 byla zprovozněna pro dodavatele nová verze, která je rychlejší a uživatelsky přívětivější. Používání NEN pro ostatní dodavatele (např. obce, kraje, města) je dobrovolné a nebyl stanoven termín, ke kterému by se vztahovala povinnost jeho využívání. ŘSD ČR požádalo o výjimku, MMR vydalo souhlasné stanovisko, vláda výjimku schválila a ŘSD ČR může i nadále používat svůj stávající nástroj, na který má navázané své systémy. V létě 2019 by měla být zprovozněna nová verze pro zadavatele, která bude přístupná ve všech prohlížečích.

V současné době je také aktualizován „Portál veřejných zakázek“, který je nadstavbou profilů zadavatelů. Portál je uživatelsky přívětivější a zahrnuje tři největší elektronické nástroje. MMR také plánuje v blízké budoucnosti rozvoj systému a změnu provozovatele a bude snaha spárovat NEN s nástrojem, který používá ŘSD ČR. Ing. Ségl informoval, že MMR bude od září 2019 každé dva měsíce pořádat pro dodavatele školení k NEN, příp. lze domluvit prostřednictvím SVS individuální školení pro firmy.

Ing. Ségl vysvětlil rozlišení originálu a kopie dokumentu v případě čestného prohlášení v rámci prokázání kvalifikace. O originál se jedná v případě, že je čestné prohlášení zpracované v textovém editoru včetně uvedení jmen osob jednajících za účastníka a neobsahuje žádné vlastnoruční podpisy. V případě čestného prohlášení ve formátu pdf, původně zpracovaném v textovém editoru, vytištěném do listinné podoby, ručně podepsaným osobami jednajícími za účastníka a oskenované, se jedná o kopii. Jiné je to v případě, kdy není původcem dokumentů v nabídce dodavatel, ale třetí strana (např. potvrzení o neexistenci nedoplatků od příslušného finančního úřadu nebo výpis z evidence rejstříku trestů). Do nabídky podané prostřednictvím elektronického nástroje se vloží naskenované dokumenty a v případě, že je dodavatel vybrán, dodá na vyzvání dokumenty s elektronickým podpisem původce dokumentů.

Aktuální informace z ŘSD ČR   

Mgr. David Sommer v úvodu vystoupení navázal na téma elektronizace. Uvedl, že na ŘSD ČR byla elektronizace pro všechny zakázky zavedena již před rokem, ještě před zákonnou povinností. ŘSD ČR zažádalo o výjimku týkající se využívání NEN, která platí do konce roku 2020. ŘSD ČR předpokládá, že požádá Ministerstvo pro místní rozvoj o prodloužení výjimky z důvodu dalších nákladů v případě přechodu k NEN. ŘSD ČR si zvolilo elektronický nástroj, který je integrován s interním systémem.

K elektronickému podepisování nabídek Mgr. Sommer potvrdil, že ŘSD ČR požaduje elektronický podpis pouze na smlouvě a na zip souboru, ve kterém jsou všechny ostatní dokumenty. Není vyžadováno elektronické podepisování jednotlivých dokumentů. ŘSD ČR automaticky při zařazení do interního systému dokumenty označí časovým razítkem, aby se předešlo propadnutí platnosti. Na webových stránkách ŘSD ČR je pro dodavatele k bezplatnému stažení nástroj k podepisování. V této souvislosti nabídl Mgr. Sommer realizaci školení pro zástupce dodavatelů k problematice elektronického podepisování nabídek.

Rekodifikace stavebního práva, novela zák. č. 416/2009 Sb.

Nejprve JUDr. Hana Nevřalová, MBA, krátce informovala o vývoji rekodifikace stavebního práva. Věcný záměr má zhruba 250 stran, a přestože má řadu rozporů, je ambice zpracovat paragrafové znění do konce roku, aby již v lednu 2020 mohlo proběhnout připomínkové řízení k paragrafovému znění. Největší překážkou se jeví oddělení stavebních úřadů od obcí. 

Novela zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, je již od 11/2018 s ohledem na množství připomínek stále v připomínkovém řízení. JUDr. Nevřalová přítomné dále seznámila s navrhovanými změnami:

1. Společné povolení v jednodušší podobě – novela umožní zpracovat dokumentaci pro vydání společného povolení v omezeném rozsahu. Dokumentace bude vždy obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů, dokladovou část a, jde-li o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, rovněž dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Přesný rozsah a obsah dokumentace potom stanoví Ministerstvo dopravy vyhláškou.

2. EIA bez dalších rozhodnutí na úseku ochrany přírody a krajiny – novela obsahuje ustanovení, které říká, že záměr, na který dopadá liniový zákon (§ 1 liniového zákona) lze provést i bez povolení nebo souhlasu podle zákona o ochraně přírody a krajiny, bylo-li u něj provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. Znění daného ustanovení se však nepodařilo úspěšně dohodnout s Ministerstvem životního prostředí a existuje tedy rozpor. V této souvislosti lze očekávat, že předmětné ustanovení bude ještě formulačně upraveno.

3. Fikce vydání závazného stanoviska – novela obsahuje ustanovení, že není-li závazné stanovisko, které je podkladem pro rozhodnutí nebo pro jiný úkon stavebního úřadu, vydáno ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán (k této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit místní šetření nebo jde-li o zvlášť složitý případ – o těchto skutečnostech vyrozumí dotčený orgán žadatele), platí, že je souhlasné a bez podmínek. K později vydanému závaznému stanovisku příslušného dotčeného orgánu se nepřihlíží.

4. Globální znalecký posudek – zvolené řešení znamená možnost investora zpracovat jediný globální znalecký posudek pro více pozemků či staveb určených pro stavbu dopravní infrastruktury tak, aby znalecký posudek pokryl celé území dotčené stavbou nebo některou jeho část. Cena bude stanovena vždy nejdříve k nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se záměr povoluje v územním nebo společném řízení. Cena pozemku s výjimkou stavebních pozemků určená ve znaleckém posudku se bude pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění považovat za cenu obvyklou, a to po dobu 3 let ode dne, ke kterému byla ve znaleckém posudku určena.

5. Příloha obsahující výčet staveb – nově se příloha doplňuje o některá elektroenergetická a plynárenská vedení, nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín a Dukovany a několik vodních děl. Rozšířen má být též seznam silnic I. třídy. Zvažuje se i řešení, že bude seznam staveb vypuštěn a zákon se bude vztahovat na všechny dálnice a silnice I. třídy

6. Rušení přejezdů – upraven bude i jednodušší postup vlastníka dráhy nebo pozemní komunikace při rušení železničního přejezdu. Zrušení povolí příslušný silniční správní úřad, pokud k přístupu k nemovitostem bude možné využít jinou vhodnou trasu, která není delší o více než 5 km a nevede přes přejezd s nižším stupněm zabezpečení. Účastníkem řízení o povolení zrušení přejezdu je vlastník pozemní komunikace, vlastník dráhy a obec, na jejímž území se rušený přejezd nachází.

Novela zákona v současné době prošla Legislativní radou vlády a do konce června by měla být postoupena do vlády.