Jednání týmu pro ŽP se uskutečnilo dne 20. 5. 2019. Jednání zahájil vedoucí týmu Ing. Jan Valentin, Ph.D., kontrolu plnění úkolů z 14. jednání týmu pro ŽP provedl Ing. Petr Svoboda.
Vzhledem k tomu, že v právě probíhá novelizace zákona o odpadech a Sdružení prostřednictvím SPS v ČR novelu připomínkovalo, poměrně značná část jednání byla věnována této problematice. Byly diskutovány především způsoby předávání materiálů/odpadů stavebním firmám a s touto problematikou spojené judikatury.
Tajemník týmu Ing. Svoboda podal informaci o stavu vyhlášky k nakládání se znovuzískaným asfaltovým recyklátem a následně upraveným R-materiálem. Vyhláška byla vydána a platí od 1. 6. 2019. V diskusi bylo upozorněno, že je třeba návazně na vydání vyhlášky ještě dořešit provedení vzorkování a zkoušení před zahájením stavebních prací, při nichž dochází ke znovuzískání asfaltové směsi – to znamená zadávat vzorkování již v rámci diagnostického průzkumu – a bylo také upozorněno na nutnost zapracování tohoto nového přístupu do TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek.
Ing. J. Valentin, Ph.D., podal informaci k přípravě normy ČSN 73 6141 Požadavky na R-materiál určený do asfaltových směsí. Norma je momentálně v připomínkovém řízení, zpracovatelem je Ing. Petr Hýzl, Ph.D., z VUT v Brně. Norma specifikuje požadavky na získávání, úpravu, homogenizaci, skladování, zkoušení a kontrolu R-materiálu.
Ing. Valentin informoval o jednáních HSE komise EAPA. Připravuje se společné jednání skupiny odborníků EAPA s Eurobitume, které budou řešit problematiku rejuvenátorů, CRmB, nízkoteplotních pojiv a dopadu IMO 2020 (povinné snížení obsahu síry v palivech pro lodní motory od ledna 2020). Firmy zabývající se výstavbou silnic by proto měly tyto možné budoucí změny vzít do úvahy při plánování svých investic. Důsledky nařízení IMO2020 mohou vést k významným změnám v oboru asfaltových technologií proti současné situaci.