Zpracoval: Ing. Petr Svoboda

Dne 20. 10. 2022 se v Pluhově Žďáru uskutečnilo 72. jednání týmu pro kamenivo. Tentokrát se jednání uskutečnilo pouze v prezenční podobě. Jednání zahájila vedoucí týmu Ing. Zuzana Sazimová a přivítala všechny přítomné a hosty týmu, kteří měli v rámci jednání příspěvek. Hostitelem jednání byla organizace KAMENOLOMY ČR s.r.o.

Ing. Petr Svoboda provedl kontrolu všech úkolů ze 71. jednání týmu. Na posledním jednání bylo domluveno, že se budou členové týmu aktivně účastnit připomínkování OTP pro konstrukční vrstvy železničního spodku. Další závěr se týkal problematiky uvádění kameniva na trh, Ing. Sazimová a Ing. Svoboda požádali o stanovisko k této problematice České obchodní inspekce, jejíž zaměstnanec odpovědný za tuto problematiku je odkázal na Ministerstvo průmyslu a obchodu s tím, že jeho stanoviskem se pak bude Česká obchodní inspekce řídit. Schůzka Ing. Svobody a Ing. Sazimové na Ministerstvu průmyslu a obchodu se uskutečnila 27. 5. 2022.

Ing. Svoboda informoval také o dalších činnostech Sdružení, především složitých jednáních s Ministerstvem dopravy týkajících se řešení problematiky nárůstu cen stavebních prací vyvolaných nárůstem cen některých komodit. Byl dohodnut a odsouhlasen seznam komodit, a přestože má Ministerstvo dopravy snahu rozsah komodit zúžit, zástupci Sdružení trvali na původní dohodnuté podobě, tzn. včetně kameniva, které navrhovalo Ministerstvo dopravy vyjmout. V konečném návrhu nakonec Sdružení všechny komodity uhájilo. Kompenzace jsou přesto nedostatečné. Další informace jsou dostupné v jiných částech zpravodaje.

V rámci tohoto bodu se členové týmu vzájemně v obecné rovině bez konkrétních informací informovali o závěrech z kontrol České obchodní inspekce, především pak, jaké doklady jsou ve skutečnosti vyžadovány a také nakolik Česká obchodní inspekce postupuje podle stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu k této problematice. Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu bylo poskytnuto členským organizacím a není v zásadních bodech v rozporu s praxí v uvádění kameniva na trh výrobci podle principů, které byly již v roce 2013 diskutovány v rámci pracovních týmů Sdružení. Není tak nutné měnit administrativně úsporný systém, kdy jsou podstatné informace týkající se požadavků na kamenivo sdruženy v jednom dokumentu.

Jednání pracovního týmu pro kamenivo se bohužel nezúčastnil Ing. Josef Godány z České geologické služby. Nejdůležitější poznatky tak prezentoval místo hlavního zpracovatele Ing. Svoboda, který je za Sdružení pro výstavbu silnic součástí zpracovatelského týmu. Uvedl výstupy ze Studie dostupnosti kameniva pro plánované dálniční a silniční stavby a výstavbu železničních koridorů, která je připravována pro další cca čtyřleté období pro silniční stavby, u železničních staveb až do roku 2032. Smyslem je konfrontovat disponibilní zásoby požadovaných surovin v existujících aktivně provozovaných surovinových zdrojích s přijatelnou dopravní vzdáleností a ukázat reálnou potřebu surovin v daném místě. Kromě studie, která by měla být dokončena v listopadu 2022, je součástí studie rovněž právní rozbor s návrhy na legislativní změny, které by vedly ke zjednodušení povolovacích procesů pro nové dobývací prostory. Na jednání týmu pro legislativu tak bude přizvána Mgr. Hrbáčková, která s Těžební unií spolupracuje.

Důležitou součástí je medializace problematiky. Určitý mediální zásah měla diskuze u Kulatého stolu ČTK dne 16. 9. 2022, informace přebrala řada médií a jsou dostupné rovněž v rámci informačních zdrojů zúčastněných sdružení a svazů. Kulatého stolu se zúčastnil zástupce Těžební unie (předseda představenstva Ing. Pavel Fiala), Sdružení pro výstavbu silnic (jednatel Ing. Petr Svoboda), Svazu podnikatelů ve stavebnictví (prezident Ing. Jiří Nouza) a zástupce výrobců kameniva (Ing. Pavel Fučík). Problematiku je potřeba dále prezentovat na dalších akcích a určitě pak připravit konferenci pro veřejnost k této problematice za účasti odpovědných ministrů (Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu, případně dalších) a také zástupců měst a obcí, které těžba ovlivňuje.

Pan Karel Krutil ze společnosti ZKK, s.r.o., podal tradiční podrobnou informaci o stavu evropských výrobkových norem a norem zkušebních. Sdělil, že se v současné době pracuje na delegovaném aktu ke stávajícímu mandátu 125. sektorové skupiny, dále pracují na revizi EN 17555-1 a 2, 13450-1 a 2, 13383-1 a 2 a 13055. Nedá se předpokládat, že normy budou poskytnuty k připomínkování členským státům ještě v letošním roce.

Ing. Jan Zajíček prezentoval návrh na úpravu normy ČSN 73 6126-1. Návrh změny reaguje na některé nevyhovující výsledky zkoušky plasticity a počítá se zavedením zkoušky CBR a doplněním poznámky do tabulky 3 článku 6.1. Následovala diskuze k nutnosti tohoto opatření, a také k četnosti zkoušek.

Ing. Petr Jasanský ze SŽ seznámil s připomínkami k OTP pro konstrukční vrstvy železničního spodku. Prošel jednotlivé připomínky členů týmu pro kamenivo, a hlavně potvrdil ochotu SŽ převést postup posuzování shody kameniva z § 5 Certifikace do § 6 Posouzení systému řízení výroby. Následovala diskuze, jestli je možné již do nového OTP tuto změnu potvrdit. V každém případě členové týmu doporučovali, aby bylo kontaktováno s tímto požadavkem Ministerstva průmyslu a obchodu, které je za vytvoření příslušného NV č. 163/2002 Sb. zodpovědné. Ing. Jan Čihák rovněž podal informaci o změnách v předpisech v jeho působnosti. Informoval o nutnosti se terminologicky vypořádat s problematikou opětovného použití kameniva a recyklace. Byl proto zaveden pojem regenerované kamenivo.